Ogłoszenie nr 561668-N-2018 z dnia 2018-05-22 r.
Gmina Dukla: Przebudowa i remont dróg gminnych, wewnętrznych, w Gminie Dukla w 2018 roku, realizowanych z udziałem środków Funduszu Sołeckiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11 , 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dukla.pl//
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.dukla.pl//
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.dukla.pl//

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont dróg gminnych, wewnętrznych, w Gminie Dukla w 2018 roku, realizowanych z udziałem środków Funduszu Sołeckiego
Numer referencyjny: G.271.8.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa i remont dróg gminnych, wewnętrznych, w Gminie Dukla w 2018 roku, realizowanych z udziałem środków Funduszu Sołeckiego. Podstawą wykonania robót budowlano – montażowych jest: zgłoszenie robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych oraz przedmiar robot. 1) Przebudowa drogi gminnej nr 100/1, wykonanie nakładki asfaltowej, w Chyrowej, a) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI, głęb. 20 cm - 90 x 2,5 = 225 m2, b) Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 90 x 2,5 = 225 m2, c) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 90 x 2,5 = 225 m2, d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm - 90 x 2,5 = 225 m2, e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm - 90 x 2,5 = 225 m2, 2) Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1384 wykonanie nakładki asfaltowej w m. Cergowa, a) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI, głęb. 20 cm – 100 m x 3 = 300 m2, b) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kategorii V-VI – 100 m x 3 = 300 m2, c) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu d) 15 cm – 100 m x 3 = 300 m2, e) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 200 m x 3 = 600 m2, f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm – 200 m x 3 = 600 m2, g) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm– 200 m x 3 = 600 m2, h) Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 7 szt. 3) Przebudowa drogi wewnętrznej nr 261, 245 wykonanie nakładki asfaltowej oraz utwardzenie poboczy w m. Barwinek , a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kategorii V-VI – (150 x 4) + 30 = 630 m2, b) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – (150 x 4) + 30 = 630 m2, c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm – (150 x 4) + 30 = 630 m2, d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm – (150 x 4) + 30 = 630 m2, e) Obustronne pobocza gr. 8 cm 150 m x 0,50 x 2 = 150 m2, 4) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 3967 w Głojscach, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kategorii V-VI – (150 x 3) + 14 = 464 m2, b) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – (150 x 3) + 14 = 464 m2, c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm – (150 x 3) + 14 = 464 m2, d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm – (150 x 3) + 14 = 464 m2. e) Oczyszczenie rowu z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu -120 m. 5) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 577, 348 (droga do cmentarza) w Iwli, a) Ścinanie poboczy o grub. 10 cm – dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu – 570 x 0,07 x 2 = 79.800 m2, b) Remont cząstkowy nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltową – 10 t, c) Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej, bitumicznej – 570 x 3 = 1710 m2, d) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 570 x 3 = 1710 m2, e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm – 570 x 3 = 1710 m2, f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, krotność = 3, - 570 x 3 = 1710 m2, g) Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 7 cm – pobocza drogi z kruszywa łamanego 570 x 0,5 x 2 = 570 m2. 6) Przebudowa drogi wewnętrznej, nr 662 w Lipowicy, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kategorii V-VI - 61 x 2,5 = 152.50 m2, b) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm – 61 x 2,5 x 0,10 = 15.250 m3, c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm – 61 x 2,5 = 152.500 m2, d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa –– grubość po zagęszczeniu 3 cm – 61 x 2,5 = 152.500 m2, 7) Przebudowa drogi wewnętrznej, nr 257/2 w Lipowicy, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kategorii V-VI - 63 x 2,5 = 157.500 m2, b) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm – 63 x 2,5 x 0,10 = 15.750 m3, c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm – 63 x 2,5 = 157.500 m2, d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa –– grubość po zagęszczeniu 3 cm – 63 x 2,5 = 157.500 m2. 8) Przebudowa drogi wewnętrznej nr 671 w m. Lipowica, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kategorii V-VI - 61 x 2,5 = 152.500 m2, b) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm – 61 x 2,5 x 0,10 = 15.250 m3, c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm – 61 x 2,5 = 152.500 m2, d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa –– grubość po zagęszczeniu 3 cm – 61 x 2,5 = 152.500 m2. e) Oczyszczenie rowu z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - 61 mb 9) Przebudowa drogi wewnętrznej nr 657/2 i 658 w m. Lipowica, a) Mechaniczne wykonanie koryta, głęb. 0,20 cm, w gruncie kat. V-VI - 10 x 2,5 = 25.000 m2, b) Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 10 x 2,5 = 25.00 m2, c) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kategorii V-VI - (48x 2,5) + (10 x 2,5) = 145.00 m2, d) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm – 58 x 2,5 x 0,08 = 11.600 m3, e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm –58 x 2,5 = 145 m2, f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa –– grubość po zagęszczeniu 3 cm – 58 x 2,5 = 145 m2. 10) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej, wraz z poboczami i rowem, nr 2532 w Łękach Dukielskich, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kategorii V-VI 150 x 2,5 = 375 m2, b) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI, głęb. 20 cm – 50 x 2,5 = 125 m2, c) Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 50 x 2,5 = 125 m2, d) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 150 x 2,5 = 375 m2 e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm 150 x 2,5 = 375 m2 f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa –– grubość po zagęszczeniu 3 cm – 150 x 2,5 = 375 m2, g) Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm, z wyprofilowaniem skarp rowu – 70 mb, h) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm – pobocza drogi – 150 x 0,50 x 0,07 = 10.500 m3. 11) Przebudowa drogi wewnętrznej, wykonanie nakładki asfaltowej, na drodze, działka nr 826 w sołectwie Myszkowskie, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruncie kategorii V-VI - 250 x 2,5 = 625 m2, b) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 250 x 2,5 = 625 m2, c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm – 250 x 2,5 = 625 m2, d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa –– grubość po zagęszczeniu 3 cm - 250 x 2,5 = 625 m2. 12) Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze wewnętrznej nr 670, w Nadolu, a) Remont cząstkowy nawierzchni – mechaniczne zagęszczanie tłucznia, głębokość wyboi do 5 cm – (70 x 0,70) + (9 x1) = 58 m2, b) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm – (70 x 0,70) + (9 x 1) + (70 x 3) = 268 m2, c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa –– grubość po zagęszczeniu 3 cm - (70 x 0,70) + (9 x 1) + (70 x 3) = 268 m2. 13) Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej, na drodze Olchowiec-Kolonia, działka nr 330, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - 200 x 2,5 = 500 m2, b) Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, 200 x 2,5 = 500 m2, c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - 200 x 2,5 = 500 m2, d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 3 cm – 200 x 2,5 = 500 m2, 14) Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr 392, 398 i 288/1 na ulicy Pocztowej w m. Równe, a) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni chodników w gruncie kat. V-VI, głębokości 0,20 cm – 25 x 2,5 = 62.500 m2, b) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI – 230 x 2,5= 575 m2, c) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu do 15 cm – 25 x 2,5 = 62.500 m2, d) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym, grubość średnia warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 230 x 2,5 x 0,10 = 57.500 m3, e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm – 230 x 2,5 = 575 m2, f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 3 cm - 230 x 2,5 = 575 m2, g) Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 110 m, h) Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej - 20 m. i) Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 4 szt. 15) Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej, na drodze wewnętrznej o nr 1129, 1162, 1516, w Teodorówce. a) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltową 10 t b) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - 460 x 2,5 = 1380 m2, c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 3 cm - 460 x 2,5 = 1380 m2, d) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, obustronne pobocze drogi po 30 cm – 460 x 0,30 x 2 = 276 m2, 16) Wykonanie miejsc postojowych na działce nr 506/3 w Tylawie. a) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI, głębokość 20 cm – 27 x 5 = 135 m2, b) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI , głębokość – za każde dalsze 5 cm głębokości, krotność = 4, – 27 x 5 = 135 m2, c) Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 27 x 5 = 135 m2, d) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm, – 27 x 5 = 135 m2, e) Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12 x 25 cm, na podsypce cementowo – piaskowej - 6 m, f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm – 27 x 5 = 135 m2, g) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – za każdy dalszy 1 cm, grubości po zagęszczeniu, krotność = 2, – 27 x 5 = 135 m2, 17) Remont drogi wewnętrznej o nr 137 w Wietrznie, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 220 x 2,5 = 550 m2, b) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 220 x 2,5 = 550 m2, c) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, 220 x 2,5 = 550 m2, 18) Remont drogi gminnej, wewnętrznej nr 210 w Zawadce Rymanowskiej, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI – 700 x 2,5 = 1750 m2, b) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm –140 m3. 19) Wykonanie nakładki asfaltowej, droga nr 497/2 i cz. 558/4, w Zboiskach, a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI – 187 x 2,5 = 467.500 m2, b) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - 187 x 2,5 x 0,08=37.400 m3, c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - 187 x 2,5 = 467.500 m2, d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 3 cm - 187 x 2,5 = 467.500 m2, WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP 1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3 a Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną listę pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, która stanowić będzie załącznik do umowy. 3. Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami, wymienione w załączniku nr 2 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”. 4. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów potwierdzających, że Pracownicy świadczący usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 5. są zatrudnieni na umowę o pracę, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 7. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 9. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 10. Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233000-9
45232130-2
45112100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-07-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Oświadczenie - załącznik nr 3
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Oświadczenie - załącznik nr 3
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oświadczenie - załącznik nr 3
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie - załącznik nr 3
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie - załącznik nr 3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie - załącznik nr 3
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z jednym wykonawcą
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SIWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym, 2) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej, zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót. 3) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 4) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-11, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


 
 
 
 
 

Załączniki:

SIWZ z załącznikami Plik rar 16.59 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2018-05-22
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2018-05-22 08:38
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2018-05-22 08:39

Załączniki:

SIWZ z załącznikami Plik rar 28.60 MB
Odpowiedź Nr1 Plik rar 1.19 MB
cd. odpowiedź Nr 1 Plik doc 14.08 KB
Odpowiedź Nr 2 Plik doc 17.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2018-04-12
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2018-04-16 07:04
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2018-05-18 09:55
rozwiń archiwum
zwiń archiwum