Urząd Miejski w Dukli
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
G.271.5.2016 Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w łącznej wysokości 6 682 328,50 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych
03/02/2016    S23    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
Polska-Dukla: Usługi udzielania kredytu
2016/S 023-036834
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Dukla
G.271.4.2016
ul. Trakt Węgierski 11
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój nr 206
Osoba do kontaktów: Maria Chłap
38-450 Dukla
POLSKA
Tel.: +48 134329135
E-mail: przetarg@dukla.pl
Faks: +48 134331011
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.dukla.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Dukli
G.271.4.2016
ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 102
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój nr 206
Osoba do kontaktów: Maria Chłap
38-450 Dukla
POLSKA
Tel.: +48 134329135
E-mail: przetarg@dukla.pl
Faks: +48 134331011
Adres internetowy: http://bip.dukla.pl/
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w łącznej wysokości 6 682 328,50 PLN z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Dukla.
Kod NUTS
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w łącznej wysokości 6 682 328,50 PLN z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych:
2. Cena udzielenia i obsługi kredytu wg wyliczenia Co = Ko tj. Co = .......................................................................
Ko- koszt odsetek,
WIBOR 1M – 1,62 z 18.1.2016,
Mz- marża Banku,
Ko = kapitał pozostały do spłaty *(WIBOR 1M + Mz )/365* ilość dni w okresie
Gdzie:
Mz – ........%
Sposób obliczenia ceny oferty na usługę bankową – kredyt długoterminowy konsolidacyjny na spłatę zobowiązań z tytułu 3 kredytów wcześniej zaciągniętych w rozbiciu na okres 2017-2025 (Uwaga: raty płatne na ostatni dzień roboczy kwartału z wyjątkiem ostatniej raty płatnej 20.12.2025).
Dla porównywalności ofert przyjąć uruchomienie kredytu w jednej transzy zgodnie z tabelą.
Okres kredytowania
Transza Kapitał %: Wibor
1M+marża odsetki za okres. Rata Kapitał do spłaty
30.06.2016 6 682 328,50 6 682 328,50 0,00 6 682 328,50
6 682 328,50 0,00 6 682 328,50
6 682 328,50 0,00 6 682 328,50
2016 6 682 328,50 0,00 6 682 328,50
2017 1 0 6 682 328,50 187 500,00 6 494 828,50
2 0 6 494 828,50 187 500,00 6 307 328,50
3 0 6 307 328,50 187 500,00 6 119 828,50
4 0 6 119 828,50 187 500,00 5 932 328,50
2018 5 0 5 932 328,50 187 500,00 5 744 828,50
6 0 5 744 828,50 187 500,00 5 557 328,50
7 0 5 557 328,50 187 500,00 5 369 828,50
8 0 5 369 828,50 187 500,00 5 182 328,50
2019 9 0 5 182 328,50 187 500,00 4 994 828,50
10 0 4 994 828,50 187 500,00 4 807 328,50
11 0 4 807 328,50 187 500,00 4 619 828,50
12 0 4 619 828,50 187 500,00 4 432 328,50
2020 13 0 4 432 328,50 187 500,00 4 244 828,50
14 0 4 244 828,50 187 500,00 4 057 328,50
15 0 4 057 328,50 187 500,00 3 869 828,50
16 0 3 869 828,50 187 500,00 3 682 328,50
2021 17 0 3 682 328,50 187 500,00 3 494 828,50
18 0 3 494 828,50 187 500,00 3 307 328,50
19 0 3 307 328,50 187 500,00 3 119 828,50
20 0 3 119 828,50 187 500,00 2 932 328,50
2022 21 0 2 932 328,50 187 500,00 2 744 828,50
22 0 2 744 828,50 187 500,00 2 557 328,50
23 0 2 557 328,50 187 500,00 2 369 828,50
24 0 2 369 828,50 187 500,00 2 182 328,50
2023 25 0 2 182 328,50 187 500,00 1 994 828,50
26 0 1 994 828,50 187 500,00 1 807 328,50
27 0 1 807 328,50 187 500,00 1 619 828,50
28 0 1 619 828,50 187 500,00 1 432 328,50
2024 29 0 1 432 328,50 150 000,00 1 282 328,50
30 0 1 282 328,50 150 000,00 1 132 328,50
31 0 1 132 328,50 150 000,00 982 328,50
32 0 982 328,50 150 000,00 832 328,50
2025 33 0 832 328,50 200 000,00 632 328,50
34 0 632 328,50 200 000,00 432 328,50
35 0 432 328,50 200 000,00 232 328,50
36 0 232 328,50 232 328,50 0,00
Łącznie odsetki
Łączny koszt kredytu.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 3.4.2016. Zakończenie 30.6.2016
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 100 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
— pieniądzu;
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
— gwarancjach bankowych;
— gwarancjach ubezpieczeniowych;
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 86421096 2010 9600 1833 0002.
Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.
2) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
3) Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
4) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego.
5) Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć wyraźny tytuł: Wadium –
Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w łącznej wysokości 6 682 328,50 PLN z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych
Oryginał dowodu wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu należy o ile to możliwe zdeponować w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium składane w tej formie musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
6) Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 18.2.2016, do godz. 08:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
7) Wadium, które wpłynie na konto Zamawiającego po terminie określonym w rozdziale 8 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Okres kredytowania
Transza Kapitał %: Wibor
1M+marża odsetki za okres. Rata Kapitał do spłaty
30.06.2016 6 682 328,50 6 682 328,50 0,00 6 682 328,50
6 682 328,50 0,00 6 682 328,50
6 682 328,50 0,00 6 682 328,50
2016 6 682 328,50 0,00 6 682 328,50
2017 1 0 6 682 328,50 187 500,00 6 494 828,50
2 0 6 494 828,50 187 500,00 6 307 328,50
3 0 6 307 328,50 187 500,00 6 119 828,50
4 0 6 119 828,50 187 500,00 5 932 328,50
2018 5 0 5 932 328,50 187 500,00 5 744 828,50
6 0 5 744 828,50 187 500,00 5 557 328,50
7 0 5 557 328,50 187 500,00 5 369 828,50
8 0 5 369 828,50 187 500,00 5 182 328,50
2019 9 0 5 182 328,50 187 500,00 4 994 828,50
10 0 4 994 828,50 187 500,00 4 807 328,50
11 0 4 807 328,50 187 500,00 4 619 828,50
12 0 4 619 828,50 187 500,00 4 432 328,50
2020 13 0 4 432 328,50 187 500,00 4 244 828,50
14 0 4 244 828,50 187 500,00 4 057 328,50
15 0 4 057 328,50 187 500,00 3 869 828,50
16 0 3 869 828,50 187 500,00 3 682 328,50
2021 17 0 3 682 328,50 187 500,00 3 494 828,50
18 0 3 494 828,50 187 500,00 3 307 328,50
19 0 3 307 328,50 187 500,00 3 119 828,50
20 0 3 119 828,50 187 500,00 2 932 328,50
2022 21 0 2 932 328,50 187 500,00 2 744 828,50
22 0 2 744 828,50 187 500,00 2 557 328,50
23 0 2 557 328,50 187 500,00 2 369 828,50
24 0 2 369 828,50 187 500,00 2 182 328,50
2023 25 0 2 182 328,50 187 500,00 1 994 828,50
26 0 1 994 828,50 187 500,00 1 807 328,50
27 0 1 807 328,50 187 500,00 1 619 828,50
28 0 1 619 828,50 187 500,00 1 432 328,50
2024 29 0 1 432 328,50 150 000,00 1 282 328,50
30 0 1 282 328,50 150 000,00 1 132 328,50
31 0 1 132 328,50 150 000,00 982 328,50
32 0 982 328,50 150 000,00 832 328,50
2025 33 0 832 328,50 200 000,00 632 328,50
34 0 632 328,50 200 000,00 432 328,50
35 0 432 328,50 200 000,00 232 328,50
36 0 232 328,50 232 328,50 0,00
Łącznie odsetki
Łączny koszt kredytu.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie
o wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone zgodnie z niniejszą SIWZ,
o podmioty zobowiązane są do załączenia do oferty pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
o wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
konsorcjum.
Uwaga: Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie rozpatrywał podane przez Wykonawców w oświadczeniach i dokumentach informacje łącznie tzn. oceniając np. doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny i dysponowanie osobami Zamawiający uwzględni dane z dokumentów złożonych przez wszystkich członków Konsorcjum.
a) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy.
b) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum,
Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem
umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.
c) Umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac
przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń.
III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Oferta musi zawierać załączniki w kolejności przedstawionej powyżej:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ – Zał. Nr 1 do oferty;
b) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust5 Pzp ) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ – Zał. Nr 2 do oferty;
c) oświadczenie o grupach kapitałowych w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50, poz.331, z późn. zm.) wg Załącznika Nr 4 do SIWZ – Zał. Nr 3 do oferty;
d) zaakceptowane istotne postanowienia umowy wg Załącznika Nr 5do SIWZ – Zał. Nr 4 do oferty,
e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpis do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert – Zał. Nr 5 do oferty;
g) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert – Zał. Nr 6 do oferty,;
h) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Zał. Nr 7 do oferty, ;
i) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Zał. Nr 8 do oferty;
j) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – Zał. Nr 9 do oferty;
f) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29.8.1997 Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz.1376 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe – Zał. Nr 10 do oferty;
g) potwierdzenie wpłaty wadium – Zał. Nr 11 do oferty.
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z 29.8.1997 – Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.).
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 98
2. Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji. Waga 2
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
G.271.4.2016
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.3.2016 - 08:00
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 16.3.2016
Miejscowość:
Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 304
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
1) W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10) Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.2.2016
 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-02-03
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-02-03 09:15
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-03-16 10:50
Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla , tel. (013) 432 91 00 , e-mail: gmina@dukla.pl
Wygenerowano: 24 czerwca 2018r. 01:12:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.