Urząd Miejski w Dukli
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
G.271.6.2016 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przem. – magazynowych, ze zmianą sp. użytkowania na bud. usługowe – GOK, GPP, GBP – w Dukli przy ul. Trakt Węgierski dz. Nr 233 – w zakresie przedszkola
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.dukla.pl/

Dukla: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przem. - magazynowych, ze zmianą sp. użytkowania na bud. usługowe - GOK, GPP, GBP - w Dukli przy ul. Trakt Węgierski dz. Nr 233 - w zakresie przedszkola
Numer ogłoszenia: 50364 - 2016; data zamieszczenia: 07.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla , ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie, tel. 013 4329135, faks 013 4331011.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dukla.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przem. - magazynowych, ze zmianą sp. użytkowania na bud. usługowe - GOK, GPP, GBP - w Dukli przy ul. Trakt Węgierski dz. Nr 233 - w zakresie przedszkola.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącej hali przemysłowej na budynek usługowy - użyteczności publicznej Gminne Przedszkole Publiczne. Na parterze budynku zlokalizowano wiatrołap, hol, klatkę schodową, szatnie dla dzieci, WC ogólnodostępne osoby niepełnosprawnej, cztery sale zajęć lekcyjnych wraz z zapleczem składów leżaków, węzłów sanitarnych, pomieszczeń porządkowych, gabinet dyrektora, WC personelu pedagogicznego, szatnię personelu kuchni, pokój socjalny personelu kuchni, umywalnię, kuchnię właściwą z przygotowalniami wraz z zapleczem obejmującym: magazyn warzyw, magazyn z chłodniami, magazyn produktów suchych, zmywalnię naczyń stołowych, obieralnię warzyw, kredens, wydawalnię posiłków, magazyn odpadów, pomieszczenie techniczne i kotłownię. Na I piętrze zlokalizowano: klatkę schodową, hol, magazyn bielizny czystej, magazyn bielizny brudnej, pomieszczenie do przepierek, szatnię personelu pedagogicznego i personelu obsługi, pokój personelu pedagogicznego, pokój nauczycielski. Zakres robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe w budynku Rozbiórka istniejącej części budynku Rozbiórka istniejących ścian działowych Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej Demontaż istniejących podłóg betonowych na gruncie Demontaż instalacji, armatury i urządzeń instalacji wod-kan,instalacji elektrycznej Roboty budowlane Wykonanie rozbudowy budynku Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych Wykonanie nowych ciągów komunikacji pieszej - chodników, placów, opaski odbojowej Wykonanie nowego ciągu komunikacji samochodowej - drogi Wykonanie ścianek działowych - ściany z bloczków gazobetonowych Osadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej Osadzenie stolarki drzwiowej zewnętrznej Wykonanie tynków cementowo - wapiennych Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie systemowym Wykonanie warstw pod posadzki Wykonanie podłóg Wykonanie powłok malarskich Wykonanie okładzin ściennych - płytek Wykonanie instalacji Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej Wykonanie instalacji CO Wykonanie instalacji elektrycznej Wykonanie instalacji odgromowej Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych Wykonanie wykończenia elewacji Wykonanie ocieplenia stropu nad parterem Wykonanie remontu pokrycia dachowego Wykonanie naprawy obróbek blacharskich dachu - rynien, rur spustowych, obróbek przy kominowych Wykonanie przebudowy kominów ponad połaciami dachowymi Fundamenty projektowane są jako żelbetowe ławy monolityczne o wymiarach 60x30 cm, 80x30 cm i 120x30 cm na głębokości minimum 1.20m poniżej poziomu terenu. Ławy fundamentowe posadowić na podsypce piasku ubitego na mokro o grubości 20cm . Słupy żelbetowe, monolityczne o przekroju 24x24 cm. Nowe ściany projektowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo - wapiennej. Nowe nadproża wykonać jako nadproża prefabrykowane typu L19. Projektowane płyty żelbetowe wykonać z betonu B-25 grubości 18,0cm. Dachy o konstrukcji kratownic drewnianych, opartych za pośrednictwem wieńców na nośnych ścianach zewnętrznych oraz belkach żelbetowych . Wszystkie elementy drewniane należy izolować w styku ze ściana lub elementami żelbetowymi warstwą papy lub folii PE. Schody projektowane są jako płytowe żelbetowe. Ściany działowe należy wykonać z bloczków z betony komórkowego grubości 6,0 8,0 12,0cm lub płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym. Ocieplenie ścian zewnętrznych z bloczków betonu komórkowego zostało zaprojektowane ze styropianu oraz wełny mineralnej grubości 10cm i 12cm. Ocieplenie elementów konstrukcyjnych od zewnątrz wieńce, nadproża zaprojektowano ze styropianu oraz wełny mineralnej grubości 10cm i 12cm . Ocieplenie stropodachu z płyt styropianowych M30 grubości 15 cm w minimalnym miejscu, kształtującym spadek 5 procent, ocieplenie projektowanych dachów z płyt poliuretanowych PIR grubości 12cm. Izolacja na podłożu betonowym pod ławami fundamentowymi - 1x papa termozgrzewalna lub asfaltowa na lepiku na gorąco. Warstwa z folii ułożona PE ułożona pod izolacja termiczna posadzki przyziemia. Izolacja pionowa ścian fundamentowych do połączenia z izolacja pozioma w cokole budynku wykonana z powłok mas bitumicznych trzykrotna powłoka - grunt + 2xmalowanie zasadnicze - lepik asfaltowy nakładany na gorąco, abizol lub dysperbit. Wykończenie zewnętrzne elewacji stanowi generalnie tynk cienkowarstwowy, miejscami na elewacji został wprowadzony element wykończeniowy z płyt włókno cementowych. Zaprojektowano okna PVC wg technologii wybranej firmy. Zaleca się zastosowanie okien wyposażonych w nawiewniki podokienne i spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji. Drzwi typowe. W pomieszczeniach sanitarnych stosować drzwi z kratka nawiewną. Pokrycie dachu płytami warstwowymi, kolorystyka wg rysunków elewacji. Obróbki dachu obejmują: opierzenie kominów, wyłazów dachowych, elementów związanych z utrzymaniem i konserwacją kominów. Wykonać indywidualnie z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wykonać indywidualnie z blachy ocynkowanej. Kolorystyka wg rysunków elewacji. Parapety zewnętrzne wykonane indywidualnie z blachy ocynkowanej, kolorystyka wg rysunków elewacji. Parapety wewnętrzne konglomeratu koloru szarego. Tynki wewnętrzne wykonać jako gipsowe lub z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych do ścian na plackach gipsowych lub na ruszcie stalowym mocowanym do ścian i sufitów wg wskazań producenta. W pomieszczeniach mokrych stosować płyty gipsowo-kartonowe odporne na wilgoć. Posadzki wykonać z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych. W wiatrołapach proponuje się zamontowanie systemowej wycieraczki typu EMCO. Klatka schodowa - płytki gresowe niepolerowane w kolorach pastelowych. Hol, korytarze - płytki gresowe jw. Pomieszczenia techniczne, kotłownia, magazyny - płytki gresowe, odporne na uderzenia. Sanitariaty, węzły sanitarne na wszystkich kondygnacjach - płytki gresowe w kolorach pastelowych. W pomieszczeniach tych wykonać izolacje przeciwwilgociową, poziomą z wywinięciem na ściany 15cm. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych do wysokości 2,20m należy wykonać okładzinę z płytek ceramicznych, gładkich, łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych. Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorach pastelowych. Drewniane wykończenie dachu zabezpieczyć środkami do impregnacji drewna i pokryć lakiero-bejcą odporną na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed malowaniem farbami wierzchnimi pokryć powłoką antykorozyjna. Dla wentylacji pomieszczeń wykonać wentylację grawitacyjną z kształtek kominowych z betonu lekkiego. W kabinach ustępowych, pomieszczeniach porządkowych i łazienkach zaprojektowano wentylację mechaniczną włączaną automatycznie przy użytkowaniu pomieszczeń. W przygotowalni posiłków nad stanowiskiem obróbki termicznej posiłków zaprojektowano okap wentylacyjny z wentylatorem mechanicznym. Wszystkie elementy i materiały muszą spełniać następujące warunki p.poż Główna konstrukcja nośna musi spełniać warunki odporności ogniowej R 60 Konstrukcja dachu R 15 Stropy REI 60 Ściany zewnętrzne EI 30 Ściany wewnętrzne EI 15 Pokrycie dachu E 15 Biegi i spoczniki schodów powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej R 60. Funkcjonowanie budynku w projektowanym kontekście użytkowym wymaga w wykonania instalacji zakresie: instalacji wodnej: Zasilanie w wodę zimną, nastąpi z zewnętrznego przyłącza wodociągowego. Przewody do punktów czerpalnych i odbiorników prowadzone będą w posadzce oraz w ścianach. Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym z motylkowymi zaworami odcinającymi. Przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, uszczelniając wolną przestrzeń masą elastyczną nie powodującą korozji rur. Odpowietrzenie instalacji za pomocą przyborów sanitarnych. Rurociągi prowadzić z minimalnym spadkiem umożliwiającym ich odpowietrzenie. W pomieszczeniu kotłowni należy zabudować zestaw wodomierzowy. W skład zestawu wejdą: zawory kulowe odcinające DN32, filtr, zawór antyskażeniowy typu EA oraz wodomierz. Na podejściu do zasobnika ciepłej wody przewidzieć zabudowę przeponowego naczynia wzbiorczego DD18, zaworu odcinającego, zaworu bezpieczeństwa nastawa 6 bar, zaworu zwrotnego, spustu. W pomieszczeniu kotłowni należy przewidzieć podejście instalacją wody zimnej do instalacji C.O. w celu umożliwienia uzupełniania ilości wody w instalacji. Zasilanie instalacją zimnej wody przybory sanitarne wykonać z prawej strony. Zawory kulowe odcinające na pionie PW3 umieścić w ścianie, w szafce rewizyjnej zamykanej na klucz. Budynek wyposażony będzie również w hydranty przeciwpożarowe DN25 na poziomie parteru i piętra. Doprowadzona do nich zostanie woda odcinkami instalacji wody hydrantowej będącej częścią całości instalacji wody. Wszystkie podejścia do hydrantów wykonać z rur tworzywowych o średnicach wskazanych w części rysunkowej zakrytych w bruzdach ściennych lub posadzkowych. Połączenia pomiędzy ścianami a hydrantami wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Hydranty wewnętrzne zastosować jako kompletne z zaworami DN25, szafkami zamykanymi na klucz wyposażonymi w wąż płasko składany dł. 30m. instalacji kanalizacji sanitarnej Rozprowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnej odbywać się będzie poziomami prowadzonymi w posadzkach i pod posadzką. Podejścia od poszczególnych przyborów oraz podłączenia kanalizacyjne prowadzone będą w ścianie lub w posadzce ze spadkiem grawitacyjnym. Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzone będą w szachtach, które należy obudować płytami gipsowo - kartonowymi. Całość ścieków odprowadzana będzie dwoma przewodami odpływowymi poza budynek. Przewody kanalizacji sanitarnej wykonać z tworzywa sztucznego PVC lub PP. Przejścia odpływów głównych na zewnątrz budynku przez ściany fundamentowe wykonać w rurach osłonowych uszczelniając jednocześnie przestrzeń pomiędzy rurą osłonową, a przewodową pianką lub masą elastyczną. Zastosować rury kanalizacyjne w następujących typoszeregach z minimalną grubością ścianek o DN32 x 1,8 mm o DN50 x 2,5 mm o DN75 x 2,5 mm o DN110 x 2,6 mm o DN160 x 4,0 mm. Piony zakończyć zaworami napowietrzającymi umieszczonymi pod stropem z dostępem przez drzwiczki rewizyjne umieszczone w obudowie gipsowo-kartonowej. Pod pionami należy zamontować rewizje na wysokości 0,3-0,5 m nad posadzką. Jako wyposażenie w przybory sanitarne należy zastosować umywalki z półpostumentem w tym dla niepełnosprawnych bez podstaw z miejscem na wózek, zlewozmywaki jedno i dwukomorowe w zależności od wymogów Zamawiającego, toalety kompaktowe w tym dla niepełnosprawnych, wannę, wpusty podłogowe DN50, zawory czerpalne ze złączką do węża, prysznice wraz z brodzikami. instalacji centralnego ogrzewania Pomieszczenia budynku będą ogrzewane za pomocą instalacji centralnego ogrzewania w systemie zamkniętym dwururowym, czynnikiem grzewczym będzie woda. Całość instalacji podzielona została na dwa obiegi: Obieg 1 - zasilał będzie wszystkie odbiorniki ciepła posadowione na parterze; Obieg 2 - zasilał będzie wszystkie odbiorniki ciepła posadowione na piętrze. Temperatura czynnika grzewczego 75 stopni Celsjusza /55 stopni Celsjusza. Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur tworzywowych np. wielowarstwowych PE-RT/AL/PE, z wkładką aluminiową i łączyć przez zaprasowanie. Grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne oraz zawory z odcięcie. Zaprojektowano dolne zasilanie grzejników. Obiegi grzewcze wyposażyć w pompy obiegowe. pieca gazowego, kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 60 kW. Sterowanie pracą kotła następować będzie lokalnie poprzez panel sterujący umieszczony na w kotle umożliwiający regulację temperatury zasilania C.O. oraz regulację temperatury ciepłej wody użytkowej a także za pomocą sterownika pogodowego. instalacji gazowej Budowie podlegać będzie instalacja gazu od punktu pomiarowego z zaworem głównym zlokalizowanym na ścianie budynku do odbiorników gazu - pieca gazowego o mocy maksymalnej 60 kW, taboretu gazowego i kuchni gazowej. projektowana instalacja wykonana będzie z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie. Do wykonania instalacji należy użyć rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 10208-1,2. Prowadzenie przewodów gazowych zgodnie z częścią rysunkową projektu - po wierzchu ściany zewnętrznej i ścianach wewnętrznych. Średnice rur - według części rysunkowej. Odcinek instalacji gazowej prowadzony po ścianie zewnętrznej i w budynku. Do wykonania instalacji gazowej w budynku należy użyć rur stalowych czarnych bez szwu wg normy PN-EN 10208-1, 10208-2. Łączenie rur poprzez spawanie tlenowo-acetylenowe lub TIG instalacji elektroenergetycznych, W projektowanym budynku podejścia do urządzeń, gniazd, łączników instalacyjnych wykonać podtynkowo. Przewody elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez naruszania konstrukcji budynku w sposób zagrażający jej bezpieczeństwu. Trasy przewodów elektrycznych należy prowadzić w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów. Poziome odcinki instalacji elektrycznej powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 10cm poniżej instalacji gazowych. W przypadku krzyżowania się przewodów elektrycznych z rurami gazowymi należy zapewnić odległość min 2cm. Minimalne odległości przewodów elektrycznych od przewodów wody zimnej i ciepłej powinny wynosić 10 cm., przy czym nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych. W kotłowni instalację prowadzić w listwach elektroinstalacyjnych PCV i korytkach kablowych. Instalację oświetlenia podstawowego Instalację oświetleniową wykonać przewodami miedzianymi o przekroju 1,5 mm2. Do wszystkich opraw oświetleniowych doprowadzić przewody z żyłą ochronną zielono-żółtą . W poszczególnych pomieszczeniach zainstalowane zostaną energooszczędne oprawy nastropowe. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z wypustami oświetleniowymi za pomocą złączek przelotowych. Łączniki oświetleniowe montować na wysokości 1,4 m od posadzki przy drzwiach od strony klamki. Stosować osprzęt podtynkowy mocowany do puszek za pomocą śrub zapewniających trwałe, pewne i bezpieczne przykręcenie. W pomieszczeniach sanitarnych montować należy osprzęt w wykonaniu szczelnym IP44. W pomieszczeniu dla niepełnosprawnych montować czujniki obecności. W pomieszczeniach sanitarnych z obwodów oświetleniowych wykonać również zasilanie wentylatorów łazienkowych. Instalację oświetlenia ewakuacyjnego Obiekt wyposażony zostanie w oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych i zapewni dostateczne oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się ludzi w razie przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego oraz w celu ewentualnego opuszczenia obiektu. Średnie natężenie oświetlenia drogi ewakuacyjnej powinno wynosić min 1 lx. Wszystkie oprawy oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego mają być wyposażone w diodowe wskaźniki stanów pracy lampy umieszczone w lampie tak, aby były czytelne z poziomu podłogi. Nad każdym wyjściem ewakuacyjnym mają być zainstalowane oprawy z napisem WYJŚCIE EWAKUACYJNE a w przejściach, korytarzach, mają być zainstalowane oprawy z odpowiednimi piktogramami, wskazującymi kierunek wyjścia. Na zewnątrz budynku nad drzwiami ewakuacyjnymi, zamontowane będą oprawy przystosowane do pracy w niskich temperaturach. Instalację gniazd wtykowych 230V i instalację 400V Instalację gniazd wtykowych 230V wykonać trzyżyłowo L,N,PE przewodami o przekroju 2,5mm2 przewód ochronny PE w izolacji żółto-zielonej. Stosować gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym. W korytarzu, pomieszczeniach biurowych, gniazda montować na wysokości 0,3m od posadzki, w pomieszczeniach dla dzieci na wysokości 1,6m natomiast w pomieszczeniach sanitarnych na wysokości 1,4 m. Stosować osprzęt podtynkowy. Gniazda montować w ramkach jedno- i wielokrotnych. Instalację przywoławczą w pomieszczeniu dla niepełnosprawnych: System ten wyposażony jest w odpowiednie przyciski, sygnalizatory. Instalację wykonać przewodami YnTKSY 1x2x0,8 ułożonymi pod tynkiem. System detekcji metanu w kotłowni W kotłowni wykonać instalację detekcji metanu. W skład systemu wchodzą czujnik pomiarowy metanu, centralka detekcyjno-odcinająca, sygnalizator optyczno - akustyczny oraz kurek kulowy z głowicą samozamykającą. Centralka sygnalizują obecność gazu w sposób dwuprogowy. Pierwszy stopień OSTRZEŻENIE oraz drugi stopień ALARM. Gdy stężenie metanu osiągnie 10 procent DGW zamknięty zostaje zawór dopływu gazu do kotłowni, załączona sygnalizacja optyczo-akustyczna, oraz odcięcie zasilania kotłowni. Uziom fundamentowy i instalację odgromową Budynek wyposażony będzie w instalację odgromową. Na dachu ułożyć zwody poziome z drutu dFe/Zn f8. Wykonać należy uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4. Przewody odprowadzające z DFe/Zn f8 ułożyć p.t. w rurkach RL22 i poprzez złącza kontrolne połączyć z uziomem.Zaciski probiercze montować w puszkach podtynkowych z PCV na wysokości ok. 0,5m. Po zamontowaniu zaciski pokryć wazeliną techniczną. Łączenie bednarki w ziemi wykonać przez spawanie. Po zakończonym montażu ochrony odgromowej wykonać pomiar wartości uziemienia oraz sporządzić protokół z przeprowadzonych pomiarów. Wartość uziemienia powinna być mniejsza od 10W. wyłącznik przeciwpożarowy umieszczony w pobliżu głównego przyłącza sieciowego. Przyłącza do budynku a) Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku wykonać do istniejącej studzienki. Przyłącz kanalizacyjny wykonać z rur PVC DN160, SDR34 łączonych na uszczelkę. Włączenie poszczególnych przyłączy nastąpi do studzienki kanalizacji sanitarnej zabudowanej na odcinku sieci. Przed zasypaniem wykopów należy przeprowadzić obserwację pod kątem szczelności, zlecić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą uprawnionemu geodecie oraz zgłosić do odbioru zarządcy sieci. b) Przyłącza kanalizacji deszczowej będą odprowadzać wody opadowe do kanalizacji deszczowej poprzez studnie S1-S13. Do projektowanych studzienek podłączone będą rury spustowe poprzez odcinki ułożone w ziemi. Podłączenie wykonać do kinet studzienek lub na wkładkę In situ Odcinki pomiędzy rurą spustową a studzienką prowadzić ze spadkiem min. 1procent. Przyłącza kanalizacji deszczowej projektuje się z rur PVC DN160 w klasie sztywności min. SN8. Projektowane studzienki wykonać jako PCV, składane z elementów gotowych. Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych dobrać wg obciążenia zewnętrznego i zastosować klasę obciążeń min. B125 kN. d) Przyłącz wodociągowy DN50, PE100, SDR17 - zapoczątkowany zostanie poprzez wpięcie do odcinka sieci wodociągowej za pomocą nawiertaki lub trójnika wraz z zabudową zasuwy odcinającej DN40 z uszczelnieniem miękkim wyposażonej w trzpień wyprowadzony do powierzchni terenu zakończony skrzynką żeliwną. Odcinek przyłącza wykonany zostanie z rur PE-HD, DN50x3,0mm. Łączenie rur za pomocą zgrzewania elektrooporowego połączenie z instalacją w budynku. Odcinek pomiędzy instalacją a zasuwą odcinającą wykonać z jednolitego odcinka rury. Zastosować rury PE-HD, PE100, SDR17. Na całej długości przyłącza zlokalizować około 30cm nad powierzchnią rury taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową. Odcinek przyłącza wodociągowego należy przepłukać, poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa, a także dezynfekcji z uzyskaniem pozytywnego protokołu badania jakości wody. Wyposażenie kuchni: Zlewozmywak 2-komorowy z niezależną baterią na każdą komorę gł. 60 cm 100x60x85 Regał magazynowy 110x50x180 Umywalka z baterią łokciową 40x29,5x15 Regał na pojemniki termoizolacyjne i termosy do transportu żywności 140x70x180 Wózek 2-półkowy ze stali nierdzewnej 90x50x95 Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej 68x81x201 - 0,3 kW/230 V 60x60x185 Szafa mroźnicza z szufladami 180x70x86 Sterylizator do jaj ok. 0,8 kW/230 V 36x53x24,5 Stół z basenem gł. 400 z baterią sztorcową z prysznicem 60x60x85 Obieraczka do ziemniaków 47x68 cm 39x77x94 Zlew z baterią zlewozmywakową 60x60x85 Stół roboczy ze stali nierdzewnej 110x60x85 Stół załadowczy do zmywarki kapturowej ze zlewem 140x75x88 Zmywarka kapturowa do naczyń ok. 1,1 kW/400 V 69x80x150 Stół wyładowczy do zmywarek kapturowych Piec konwekcyjno-parowy elektryczny ok. 16 kW/400 V wym. 80x80x110 z podstawą 75x77x101 Szafka na naczynia ze stali nierdzewnej z drzwiczkami przesuwnymi 90x70x200 Stół do pracy ze stali nierdzewnej z szafką, szufladami lub półkami 210x70x86 Taboret gazowy ok. 7,0 kW 58x58x38 Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem gazowym palniki 3x3,5 kW + 3x6 kW oraz piekarnik 6kW 120x70x25 Podstawa - kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem gazowym 120x56,5x60 Patelnia elektryczna wielofunkcyjna 90x96x85 cm ok. 12 kW/400 V Blat neutralny ze stali nierdzewnej 80x70x25 Podstawa - blat neutralny ze stali nierdzewnej 40x56,5x60 Okap wentylacyjny centralny 280x180x50 Okap wentylacyjny przyścienny 100x100x50 Regał ociekowy 120x70x180 Półka ze stali nierdzewnej 100x30 Szafka z blatem roboczym 45x60x85 Zlew zainstalowany na wys. 0,5 m od posadzki 100x50x200 Szafki pracownicze 50x60x180 Stolik 120x80x75 Krzesło 40x42x79.
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.20.00-5, 45.11.12.00-0, 45.21.00.00-2, 45.26.23.11-4, 45.26.23.10-7, 45.26.25.22-6, 45.26.21.00-2, 45.26.10.00-4, 45.32.10.00-3, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-1, 45.42.11.00-5, 45.42.11.46-9, 45.44.00.00-1, 45.23.32.52-0, 45.45.00.00-6, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.20.00-3, 45.33.11.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 86421096 2010 9600 1833 0002 . Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 2) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 3) Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 4) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego. 5) Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć wyraźny tytuł: Wadium - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przem. - magazynowych, ze zmianą sp. użytkowania na bud. usługowe - GOK, GPP, GBP - w Dukli przy ul. Trakt Węgierski dz. Nr 233 - w zakresie przedszkola. Oryginał dowodu wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu należy o ile to możliwe zdeponować w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium składane w tej formie musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium. 6) Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 31 marca 2016 roku, do godz. 0800. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7) Wadium, które wpłynie na konto Zamawiającego po terminie określonym w rozdziale 8 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika NR 2 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika NR 2 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika NR 2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika NR 2 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika NR 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) oferta przetargowa wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ - Zał. Nr 1 do oferty, c) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust 5 Pzp ) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ - Zał. Nr 2 do oferty, d) oświadczenie o grupach kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 , poz.331, z późn. zm.) wg Załącznika Nr 4 do SIWZ - Zał. Nr 3 do oferty, e) zaakceptowany i wypełniony przez wykonawcę projekt umowy wg Załącznika Nr 5 do SIWZ - Zał. Nr 4 do oferty, f) kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony ściśle w oparciu o przedmiary robót wg Załącznika Nr 6 do SIWZ - Zał. Nr 5 do oferty, g) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - Zał. Nr 6 do oferty, h) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - Zał. Nr 7 do oferty, i) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - Zał. Nr 8 do oferty, j) potwierdzenie wpłaty wadium - Zał. Nr 9 do oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja no roboty budowlane - 7
 • 3 - Gwarancja na dostawy - 3
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) skrócenie terminu wykonania umowy, przyśpieszenie ukończenia robót, dostaw, b) obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie robót, c) obniżenie kosztu wykonania robót i tym samym wynagrodzenia wykonawcy, d) dłuższy termin gwarancji, e) poprawienie sprawności lub zwiększenie wartości ukończonych robót dla zamawiającego, f) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii, g) podniesienie wydajności urządzeń, h) podniesienie bezpieczeństwa, i) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, j) rezygnacja z części robót, k) zmiany ilości robót, usług lub dostaw, ale tylko mieszczące się w opisie przedmiotu zamówienia, l) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych ł) zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego, m) zmiany podwykonawców,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dukla.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2016 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 102.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
 
 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-03-07
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-03-07 13:02
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-06-06 08:52
Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla , tel. (013) 432 91 00 , e-mail: gmina@dukla.pl
Wygenerowano: 24 czerwca 2018r. 01:14:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.