Urząd Miejski w Dukli
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
G..271.8.2016 Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w 2016 roku w Gminie Dukla
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.dukla.pl/

Dukla: Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w 2016 roku w Gminie Dukla
Numer ogłoszenia: 91259 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla , ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie, tel. 013 4329135, faks 013 4331011.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dukla.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w 2016 roku w Gminie Dukla.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Barwinek, na nieruchomości nr ew. 261. Roboty prowadzone będą w pasie drogowym, w km od 0+000-0+160. 1) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 160 mb x 3 = 480 m2, 2) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 3 cm - 160 mb x 3 = 480 m2, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 3 cm - 160 mb x 3 = 480 m2, 4) Pobocza drogi z kruszywa łamanego warstwa górna grubość po zagęszczeniu 320 m x 0,50 x 2=160 m2. 2. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Głojsce, na nieruchomości nr ew. 2427, 3967, 1856. Roboty prowadzone będą w km od 0+100 - 0+250 oraz 0+283 - 0+363. 1) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 230 x 2,70 = 621 m2, 2) wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni, mieszanką asfaltu lanego - 10 t, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 3 cm - 230 x 2,70 = 621 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, - za każde dalsze 2 cm grubości po zagęszczeniu, krotność = 2 - 230 x 2,70 = 621 m2, 5) podbudowa z kruszywa podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, przez analogie z kruszywa łamanego 230x0,50x2. 3. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Równe, na nieruchomości nr ew. 288/1, 392, 398, 397/8. Roboty prowadzone będą w km od 0+000 - 0+241. 1) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników gruncie kat. I-IV, gł. 20 - cm 30 x 2,5 = 75 m2, 2) wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kat. IV - 15 m3, 3) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - 164 x 2,5 = 410 m2, 4) podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 30 x 2,5 = 75 m2, 5) podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 164 x 2,5 = 410 m2, 6) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - 164 x 2,5 = 410 m2, 7) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm - 164 x 2,5 = 410 m2, 4. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Iwla, na nieruchomości nr ew. 807. Roboty prowadzone będą w pasie drogowym, w km od 0+000 - 0+ 324. 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - (324 x 3) + 20 = 992 m2, 2) podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8cm - (324 x 3,0) + 20 = 992 m2, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - (324 x 3) + 20 = 992 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm - (324 x 3) + 20 = 992 m2. 5. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Jasionka, na nieruchomości nr ew. 2057, 2030. Roboty prowadzone będą w km od 0+000 - 0+212. 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - (212 x 2,5) + 20 = 550 m2, 2) podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - (212 x 2,5) + 20 = 550 m2, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - (212 x 2,5) + 20 = 550 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm - (212 x 2,5) + 20 = 550 m2. 6. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Lipowica, na nieruchomości nr ew. 670. Roboty prowadzone będą w km od 0+000 - 0+130. 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - 130 x 2,5= 325 m2, 2) podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 130 x 2,5 = 325 m2, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - 130 x 2,5= 325 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm - 130 x 2,5= 325 m2. 7. Przebudowa drogi wewnętrznej, w sołectwie Myszkowskie, na nieruchomości nr ew. 868. Roboty prowadzone będą w km od 0+000 - 0+180. 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - 180 x 2,5 = 450 m2,podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 180 x 2,5 = 450 m2, 2) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - 180 x 2,5 = 450 m2, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm - 180 x 2,5 = 450 m2. 8. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Nadole, na nieruchomości nr ew. 1063. Roboty prowadzone będą w km od 0+000 - 0+076. 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - 76 m x 2,5 = 190 m2, 2) Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 1 szt. 3) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 76 x 2,5 = 190 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - 76 x 2,5 = 190 m2, 5) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm - 76 x 2,5 = 190 m2. 9. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Nadole, na nieruchomości nr ew. 1143. Roboty prowadzone będą w km w od (0+00-0+070). 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - 60 x 2,5= 150 m2, 2) mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm, 10 x 2,5 = 25 m2, 3) mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm, krotność = 5, 10 x 2,5 = 25 m2, 4) podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu do 20 cm - 10 x 2,5 = 25 m2, 5) podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 10 x 2,5 = 25 m2, 6) Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 2szt. 7) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 70 x 2,5 = 175 m2, 8) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - 70 x 2,5 = 175 m2, 9) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm - 70 x 2,5 = 175 m2. 10. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Teodorówka, na nieruchomości nr ew. 1224. Roboty prowadzone będą w km od (0+00-0+100). 1) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 100 x 2,5 = 250 m2, 2) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm - 100 x 2,5 = 250 m2, 3) z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 100 x 2,5 = 250 m2, 4) oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 30m, przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o długości 6 m, śr. 40 cm - 30 m. 11. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Teodorówka, na nieruchomości nr ew. 1129. Roboty prowadzone będą w km od (0+110-0+275). 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - 165 x 2,5 = 412,5 m2, 2) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 165 x 2,5 = 412,5 m2, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 4 cm - 165 x 2,5 = 412,5 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 3 cm po zagęszczeniu 165 x 2,5 = 412,5 m2, 12. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Zawadka Rymanowska, na nieruchomości nr ew. 123. Roboty prowadzone będą w km (0+000-0+140). 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - (140 x 3) + 2,5 = 445 m2, 2) podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - (140 x 3) + 2,5 = 445 m2, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - (140 x 3) + 2,5 = 445 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm - (140 x 3) + 2,5 = 445 m2. 13. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Zyndranowa, na nieruchomości nr ew. 99. Roboty prowadzone będą w km od (0+000 - 0+130). 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - 130 x 2,5 = 325m2, 2) podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 130 x 2,5 = m2, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - 130 x 2,5 = 325m2. 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa 14. Przebudowa drogi gminnej, w miejscowości Wietrzno, na nieruchomości nr ew. 360/1. Roboty prowadzone będą w km od 0+000 - 0+320. 1) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (320x3)+ 45 = 1005 m2, 2) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 3 cm - (320x3)+ 45 = 1005 m2, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - (240x3) + 45 = 1005 m2..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.22.20.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) oferta przetargowa wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ - Zał. Nr 1 do oferty, c) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust 5 Pzp ) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ - Zał. Nr 2 do oferty, d) oświadczenie o grupach kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 , poz.331, z późn. zm.) wg Załącznika Nr 4 do SIWZ - Zał. Nr 3 do oferty, e) zaakceptowany i wypełniony przez wykonawcę projekt umowy wg Załącznika Nr 5 do SIWZ - Zał. Nr 4 do oferty, f) kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony ściśle w oparciu o przedmiary robót wg Załącznika Nr 6 do SIWZ - Zał. Nr 5 do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Gwarancja no roboty budowlane - 2
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) skrócenie terminu wykonania umowy, przyśpieszenie ukończenia robót, dostaw, b) obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie robót, c) obniżenie kosztu wykonania robót i tym samym wynagrodzenia wykonawcy, d) dłuższy termin gwarancji, e) poprawienie sprawności lub zwiększenie wartości ukończonych robót dla zamawiającego, f) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii, g) podniesienie wydajności urządzeń, h) podniesienie bezpieczeństwa, i) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, j) rezygnacja z części robót, k) zmiany ilości robót, usług lub dostaw, ale tylko mieszczące się w opisie przedmiotu zamówienia, l) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych ł) zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego, m) zmiany podwykonawców,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dukla.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój nr 206.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2016 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój nr 102.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-06-17
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-06-17 10:41
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-07-06 13:42
Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla , tel. (013) 432 91 00 , e-mail: gmina@dukla.pl
Wygenerowano: 24 czerwca 2018r. 01:26:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.