Urząd Miejski w Dukli
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
G.271.10.2016 Dowóz dzieci z Gminy Dukla w roku szkolnym 2016/2017 do szkół i oddziałów przedszkolnych
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.dukla.pl/

Dukla: Dowóz dzieci z Gminy Dukla w roku szkolnym 2016/2017 do szkół i oddziałów przedszkolnych
Numer ogłoszenia: 160175 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla , ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie, tel. 013 4329135, faks 013 4331011.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dukla.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci z Gminy Dukla w roku szkolnym 2016/2017 do szkół i oddziałów przedszkolnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadania - Dowóz dzieci z Gminy Dukla w roku szkolnym 2016/2017 r. do szkół: Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie Szkoły Podstawowej w Iwli, Gimnazjum w Iwli, Zespołu Szkół Nr 1 w Dukli, Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli, Zespołu Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dukla na trasie z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 r. Dowożeniem objęte są dzieci, które realizują obowiązek szkolny w: Zespole Szkół Nr 1 w Dukli, Zespole Szkół Nr 2 w Dukli, Szkole Podstawowej w Iwli, Gimnazjum w Iwli, Zespole Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich, Zespole Szkół Publicznych w Tylawie oraz dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach. Wykonywanie przewozów może odbywać się na utworzonych przez Wykonawcę liniach komunikacyjnych w ramach przewozów regularnych lub regularnych specjalnych (opis szczegółowy pkt.33). Dzieci wsiadają i wysiadają z autobusu na przystankach komunikacji publicznej i placach szkolnych. Połączenia komunikacyjne na określonej drodze z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem muszą być zgodne z harmonogramem dowozów, o którym mowa w pkt. 18. W ramach przewozów regularnych: realizacja usługi nie wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych osób na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2013, poz. 1414 ze zmianami), jednakże Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pierwszeństwa przejazdu na danej trasie wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkoły lub oddziału przedszkolnego, dowożonych na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania z zakresu zamówień publicznych, wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie w danym miesiącu na podstawie zakupu biletów miesięcznych, z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 5a i 8a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego (Dz. U z 2012 r. poz. 1138 ze zmianami) - zatem z uwzględnieniem ulgi wynoszącej 49% w odniesieniu do dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum oraz ulgi 100 procent w odniesieniu do dzieci do lat 4, bilet powinien być wystawiany na każdego ucznia dowożonego do szkoły, z tym że przewozy dzieci do lat 4 mogą odbywać się na podstawie karty przejazdu, która jest odpowiednikiem biletu z ulgą, opiekun - przebywa w autobusie i wykonuje czynności określone przepisami prawa na podstawie zawartej umowy. W ramach przewozów regularnych specjalnych: realizacja usługi wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych osób na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zmianami), wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie w danym miesiącu na podstawie liczby dni zrealizowanego przewozu i ceny jednostkowej jednego dnia dowozu wszystkich dzieci wykazanych przez Zamawiającego. opiekun - przebywa w autobusie i wykonuje czynności określone przepisami prawa na podstawie zawartej umowy. Liczbę dzieci uprawnionych do korzystania z dowozów określa poniższa tabela: Odległość od miejsca zamieszkania od szkoły Miejscowość Liczba dzieci dowożonych w roku szkolnym 2016/2017 ZS Nr1 w Dukli ZS Nr 2 w Dukli SP Iwla Gimn. Iwla ZSP Tylawa ZSP Łęki Dukielskie Razem SP 0 G SP 0 G SP 0 G SP G 3km Teodorówka 29 2 1 32 Zboiska 1 1 4 km Równe Popardy 2 2 Nowa Wieś 12 12 Równe 1 1 Pałacówka 1 1 2 5 km Iwla 1 1 2 Barwinek 15 5 14 34 Mszana 19 2 13 34 Góry Iwelskie 2 2 Zyndranowa 5 8 13 6 km Chyrowa 6 3 4 13 Łęki Dukielskie (Łazy) 1 1 6,6 km Głojsce 1 3 4 7 km Trzciana 18 4 22 10 km Zawadka Rymanowska 15 9 24 12 km Tylawa 1 1 15 km Barwinek 4 4 Chyrowa 3 1 4 16 km Olchowiec 4 4 8 17 km Mszana 3 1 1 5 Razem 91 4 30 6 3 4 39 7 35 1 1 Ogółem 95 30 9 4 81 2 221 Ilość dzieci dojeżdżających 221 Wykaz dowożonych dzieci (zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr legitymacji szkolnej- jeżeli została wydana) zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 30 sierpnia 2016 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości dzieci do danego zadania i adresów zamieszkania dzieci na liście dowożonych uczniów, która jest wielkością szacunkową. Podane liczby uczniów przedłożyli dyrektorzy szkół na dzień 15.06.2016 r. i w trakcie trwania zamówienia mogą ulec zmianie. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej, poprzez faks lub e-mail. Przez cały okres wykonywania zamówienia dowożenie dzieci winno być realizowane pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymogów na przewóz dzieci w wieku szkolnym, koncesję na przewozy i inne wymagane certyfikaty i atesty, zapewniając kierowcy możliwość jednoczesnego przewozu wszystkich dzieci na danej trasie oraz osoby sprawującej opiekę nad dziećmi, posiadającymi sprawny system ogrzewania wnętrz w okresie zimowym oraz sprawną automatykę wszystkich drzwi, codziennie w dni nauki szkolnej w godzinach rannych oraz popołudniowych po zakończeniu zajęć w szkole od dnia 01.09.2016 do ostatniego dnia zajęć szkolnych tj. 30 czerwca 2017 roku. Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności oraz związane z tym koszty niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci rano z miejsca zamieszkania do szkoły i po południu ze szkoły z powrotem, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa podczas sprawowanej opieki, w czasie dowozu dzieci do szkół oraz pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. Dzieci powinny być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem i były zabierane po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania, zgodnie z opracowanym harmonogramem dowozów. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj.: punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny dowóz i odwóz dzieci-uczniów według ustaleń szczegółowych co do godzin odjazdów autobusu ustalonych z dyrektorami poszczególnych szkół, utrzymać w czystości i porządku pojazdy, przestrzegać przepisy p.poż. i bhp, ubezpieczyć pojazdy i dzieci na czas przewozu z tytułu szkód, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia, oznaczyć pojazd na czas przewozu, że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych. Czas przebywania dzieci w podróży powinien być możliwie jak najkrótszy i nie powinien być dłuższy niż 60 minut. Przewidywany czas rozpoczęcia zajęć lekcyjnych - godz. 8:00, powrót dzieci ze szkoły w godz. 13:00 - 16:00 (szczegółowe godziny będzie zawierał harmonogram dowozów). Ilość dni nauki szkolnej - z zastrzeżeniem pkt. 24 w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 190 lub 185 w przypadku zakończenia roku szkolnego w dniu 23.06.2017 r.zmiana obowiązującego rozporządzenia MEN 2016: IX-22, X-21, XI-20, XII-16, 2017: I - 10, II - 20, III - 23, IV -17, V - 20, VI - 21, wykonawca musi dysponować minimum trzema pojazdami: w zakresie dowozu oraz w zakresie odwozu ze szkoły o liczbie miejsc siedzących wynoszącej nie mniej niż 35, Wykonawca musi dysponować kierowcą i opiekunem do każdego autobusu realizującego usługę dowozu. Wzrost liczby pojazdów realizujących zamówienie powoduje wzrost liczby kierowców i opiekunów i nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, poza przypadkiem istotnego zwiększenia ilości dzieci. Każde dziecko musi mieć zapewnione miejsce siedzące. Nadzór nad przewożonymi dziećmi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i opieki należy do Wykonawcy. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się na podstawie harmonogramu dowozów szkolnych. Harmonogram zawiera: godziny poszczególnych kursów, liczbę realizowanych kilometrów pomiędzy poszczególnymi miejscowościami oraz liczbę dowożonych dzieci z danej miejscowości. Harmonogram dowozów zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą do dnia 30 września br. na podstawie projektu harmonogramu opracowanego przez dyrektorów szkół, po ustaleniu tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych i przedszkolnych. Projekt harmonogramu po weryfikacji przez Zamawiającego zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 30.08.2016 r. Harmonogram podlega bieżącej aktualizacji w przypadku stałej zmiany planu zajęć szkolnych lub przedszkolnych, a tym samym liczby przewożonych dzieci na poszczególnych kursach oraz godzin poszczególnych kursów. Zamawiający akceptując ewentualne zmiany ma w szczególności na uwadze dobro dowożonych dzieci oraz minimalizację kosztów dowozu. Przybliżoną dzienną liczbę kilometrów na danej trasie przedstawia tabela : Zadanie nr Trasa przywozu Przywozy Odwozy Razem km 1 Mszana - Tylawa szkoła - Zyndranowa - Barwinek - Tylawa szkoła 25 50 75 Barwinek - Tylawa - Dukla 15 15 30 2 Mszana - Olchowiec - Chyrowa - Iwla szkoła - Głojsce - Iwla - Góry Iwelskie - Dukla 32 261+32=58 91 Teodorówka - Dukla 3 3 Zawadka Rymanowska - Dukla 10 20 37 Trzciana - Nowa Wieś - Dukla 7 4 Łęki Dukielskie (Łazy) - Dukla 6 6 12 Równe-Równe Popardy - Zboiska - Dukla 4 4 8 Pałacówka - Łęki Dukielskie 4 4 8 jedna trasa powrotna bez miejscowości: Góry Iwelskie i Głojsce Podana liczba km nie uwzględnia dojazdu do przystanków początkowych i odjazdu z przystanków końcowych danej trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ogólna liczba km liczona zatem jest od momentu zabrania pierwszych uczniów do momentu wysadzenia ostatniego. Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych - niezależnych od przewoźnika odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów szkolnych i wykonywanie usługi, jako przewóz okazjonalny, w przypadku: odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, zmiany organizacji pracy szkoły spowodowaną obchodami uroczystości szkolnych, czasowej zmiany organizacji ruchu, niekorzystnych warunków atmosferycznych, innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne, Wykonawca wówczas zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez dyrektorów szkół i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu dzieci. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działaniem lub zaniechaniem działania Wykonawcy. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami). Kierowcy oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy. Do obowiązków opiekuna będzie należało w szczególności: Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania i wysiadania ze środka transportu oraz w trakcie przejazdu, W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką, ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu, a w szczególności: w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz środka transportu (w miejscu zapewniającym dobrą widoczność wszystkich uczniów); w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu pojazdu, otwiera drzwi pojazdu i wychodzi na zewnątrz, sprawdza, czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania, w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej dzieciom natychmiast podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo dzieci, po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu opiekun sprawdza, czy uczniowie zajęli miejsca siedzące, w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe, podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia bez użycia siły fizycznej, nadzoruje wsiadanie i wysiadanie uczniów, służąc im w razie potrzeby pomocą, zwraca uwagę na zachowanie się dzieci podczas przewozu, po opuszczeniu autobusu opiekun dokonuje przeglądu pojazdu i w przypadku znalezienia przedmiotów pozostawionych przez uczniów (np. torba, odzież, telefon i inne) powiadamia o tym fakcie kierowcę i dyrektora szkoły, w przypadku awarii lub wypadku autobusu opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu autobusu zastępczego lub rodziców uczniów. Opiekun informuje o tym Zamawiającego. Ze względu na specyfikę świadczonej usługi (konieczność opieki nad dziećmi bezpośrednio w trakcie przewozu) osobą realizującą opiekę nad dziećmi nie może być kierowca pojazdu prowadzący pojazd na danej trasie realizujący usługę dowozu dzieci. Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał okazania aktualnych dokumentów dopuszczających dany pojazd do ruchu (dowodu rejestracyjnego potwierdzającego stan techniczny pojazdu), a w przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem danego pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania tym pojazdem oraz dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC i NW oraz zgłoszenia danego pojazdu do licencji, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym - w przypadku zmiany pojazdów w stosunku do pojazdów wykazanych w ofercie przetargowej, Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, zobowiązany będzie do posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przez cały okres realizacji umowy, w kwocie nie mniejszej niż wartość podpisanej umowy na realizację niniejszego zamówienia. Wykonawca może na własny koszt przeprowadzić wizję lokalną miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskać wszelkie informacje, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli, tel. 13 4329144. W przypadku awarii środka transportowego wykonawca zapewni zastępczy środek transportu w czasie określonym w ofercie. W związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje od osób wykonujących dowóz dzieci (kierowca, opiekun) wysokiej kultury osobistej, cierpliwości, wyrozumiałości i stanowczości. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zadanie nr 1: Trasa przewozu - linia regularna lub specjalna ( jeden pojazd do 50 miejsc) Mszana - Tylawa szkoła - Zyndranowa - Barwinek - Tylawa szkoła - długość trasy 25 km, ilość dowożonych dzieci 81 (w tym 7 uczniów 4 i 5 letnich) Mszana (34 dzieci) - Tylawa szkoła -- Zyndranowa (13 dzieci) - Barwinek (34 dzieci) - Tylawa szkoła Trasa przewozu - linia regularna Barwinek - Tylawa - Dukla - długość trasy 15 km, ilość dowożonych dzieci - 5 (4 z Barwinka i 1 z Tylawy) Zadanie nr 2: Trasa przewozu - linia regularna lub specjalna ( pojazd do 35 miejsc) Mszana - Olchowiec - Chyrowa - Iwla szkoła - Głojsce - Iwla - Góry Iwelskie - Dukla długość trasy 32 km ilość dowożonych dzieci - 38 w tym 5 uczniów 4 i 5 letnich Mszana 5 dzieci - Olchowiec 8 dzieci- Chyrowa 17 dzieci - szkoła Iwla wysiada 13 dzieci- Głojsce 4 dzieci -Iwla 2 dzieci - Góry Iwelskie 2 dzieci - Dukla Trasa przewozu - linia regularna lub specjalna pojazd do 35 miejsc Teodorówka - Dukla - długość trasy 3 km ilość dowożonych dzieci - 32 w tym 2 uczniów 4 i 5 letnich Teodorówka 32 dzieci- Dukla Zadanie nr 3: Trasa przewozu - linia regularna lub specjalna pojazd do 25 miejsc UWAGA: ograniczenie tonażu w Zawadce Rymanowskiej na moście zgodnie z obowiązującym oznakowaniem Zawadka Rymanowska - Dukla - długość trasy 10 km w tym bez uczniów 4 i 5 letnich Zawadka Rymanowska 24 dzieci - Dukla trasa przewozu - linia regularna lub specjalna pojazd do 35 miejsc Trzciana - Nowa Wieś -Dukla - długość trasy 7 km w tym bez uczniów 4 i 5 letnich Trzciana 22 dzieci - Nowa Wieś 12 dzieci - Dukla Zadanie nr 4 : Trasa przewozu - linia regularna Łęki Dukielskie Łazy)- Dukla - długość trasy 6 km, ilość dowożonych dzieci 1 Równe - Równe Popardy - Zboiska -Dukla długość trasy 4 km, liczna dowożonych dzieci 4 Równe 1 dziecko - Równe Popardy 2 dzieci - Zboiska 1 dziecko - Dukla Pałacówka - Łęki Dukielskie długość trasy - 4 km ilość dowożonych dzieci - 2 Wymagania stawiane Wykonawcy: Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wymagane jest określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu, e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 6 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 7 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oferta przetargowa wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ - Zał. Nr 1 do oferty, 3) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust 5 Pzp ) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ - Zał. Nr 2 do oferty, 4) oświadczenie o grupach kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50, poz.331, z późn. zm.) wg Załącznika Nr 4 do SIWZ - Zał. Nr 3 do oferty, 5) zaakceptowany i wypełniony przez wykonawcę projekt umowy wg Załącznika Nr 5 do SIWZ - Zał. Nr 4 do oferty, 6) wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wg załącznika Nr 6 do SIWZ - Zał. Nr 5 do oferty, 7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wg załącznika Nr 7 do SIWZ - Zał. Nr 6 do oferty, 8) aktualną licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, w przypadku linii regularnych - Zał. Nr 7 do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Czas podstawienia autobusu zastępczego - 10
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) podniesienie bezpieczeństwa, b) rezygnacja z części dowozu, c) zmiany ilości przewożonych dzieci ,a co za tym idzie długości tras ł) zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego, d) zmiany podwykonawców,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dukla.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SIWZ z załacznikami Plik rar 131.68 KB
Odpowiedź Nr 1 Plik doc 14.52 KB
Odpowiedź Nr 2 Plik doc 13.59 KB
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Plik doc 79.00 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-07-27
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-07-27 08:45
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-08-17 09:40
Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla , tel. (013) 432 91 00 , e-mail: gmina@dukla.pl
Wygenerowano: 19 czerwca 2018r. 16:13:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.