Urząd Miejski w Dukli
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
G.271.15.2016 Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla
 
 
 
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.dukla.pl//
Ogłoszenie nr 332970 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.
Dukla: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla” 1) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jasionce 2) Termomodernizacja w Zespole Szkół w Tylawie 3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wietrznie 4) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Iwli 5) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Głojscach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11, 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail , faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL):
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla” 1) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jasionce 2) Termomodernizacja w Zespole Szkół w Tylawie 3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wietrznie 4) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Iwli 5) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Głojscach
Numer referencyjny: G.271.15.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia:
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla I. Zespół Szkół w Jasionce: 1. Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych - część starsza - Rozebranie płytki odbojowej z płyt betonowych - 91,70 m2 - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m - 110,00 m3 - Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej - 94,25 m2 - Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej na sucho (płyty ze styroduru XPS TOP 30 gr 6 cm) - 94,25 m2 2. Płytka odbojowa - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 92,00 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm - 92,00 m2 - Obrzeża betonowe 20x6 cm - 80,00 mb - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 92,00 m2 3. Docieplenie ścian zewnętrznych - część starsza - Montaż listwy cokołowej - 80,00 m2 - Docieplenie ścian styropianem gr. 15 cm - 422,86 m2 - Docieplenie ścian wewnętrznych styropianem gr. 8 cm - 77,67 m2 - Docieplenie ościeży styropianem gr. 5 cm - 64,92 m2 - Cokoły z płytek z kamieni sztucznych do wys. 40 cm - 32,00 m - Wymiana okien drewnianych na PCW - 5,28 m2 - Wymiana drzwi drewnianych i stalowych na aluminiowe (4 szt.) - 13,96 m2 4. Docieplenie stropów - część starsza - Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną gr 25 cm + folia paroizolacyjna - 340,00 m2 - Wykonanie dojść technologicznych na strychu z płyty OSB 18 mm na ruszcie drewnianym - 85,00 m2 5. Płytka odbojowa - część nowsza - Rozebranie płytki odbojowej z płyt betonowych - 107,00 m2 - Korytowanie - 106,00 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 106,00 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm - 106,00 m2 - Obrzeża betonowe 20x6 cm - 95,00 mb - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 106,00 m2 6. Docieplenie ścian zewnętrznych - część nowsza - Montaż listwy cokołowej - 90,00 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 10 cm - 604,00 m2 - Docieplenie ościeży styropianem gr. 5 cm - 74,96 m2 - Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej - 27,74 m2 7. Wymiana oświetlenia - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 12 W - 29 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (4x10) - 100 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (2x20) - 66 kpl 8. Instalacja c.o. - Płukanie istniejącej instalacji - 310 m - Wymiana istniejących zaworów na zawory termostatyczne - 69 szt. II. Zespół Szkół w Tylawie: 1. Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych starej części szkoły - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m - 62,53 m3 - Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej - 73,10 m2 - Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej na sucho (płyty ze styroduru XPS TOP 30 gr 6 cm) - 73,10 m2 2. Płytka odbojowa - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 54,62 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm - 51,62 m2 - Obrzeża betonowe 20x6 cm - 67,00 mb - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 61,62 m2 3. Docieplenie ścian zewnętrznych - część starsza - Montaż listwy cokołowej - 60,93 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 14 cm - 311,36 m2 - Docieplenie ościeży styropianem gr. 5 cm - 23,92 m2 - Cokoły z płytek z kamieni sztucznych do wys. 40 cm - 60,93 m - Wymiana okien drewnianych na PCW (1 szt.) - 0,5 m2 - Wymiana drzwi drewnianych na PCW (1 szt.) - 1,64 m2 4. Docieplenie stropów - część starsza - Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną gr 25 cm + folia paroizolacyjna - 211,40 m2 - Wykonanie dojść technologicznych na strychu z płyty OSB 18 mm na ruszcie drewnianym - 53,0 m2 5. Wymiana okien - część nowsza - Wymiana starych okien PCW na nowe PCW (84 szt.) - 156,43 m2 - Wymiana parapetów wewnętrznych z PCW - 137,96 m2 - Utylizacja okien i parapetów z PCW - 84 szt. - Wykonanie tynków na ościeżach - 100,42 m2 6. Docieplenie stropów - część nowsza - Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną gr 25 cm + folia paroizolacyjna - 159,60 m2 - Wykonanie dojść technologicznych na strychu z płyty OSB 18 mm na ruszcie drewnianym - 40,0 m2 7. Wymiana oświetlenia - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 12 W - 56 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W - 219 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (2x20) - 38 kpl 8. Instalacja c.o. - Płukanie istniejącej instalacji - 340 m - Wymiana istniejących zaworów na zawory termostatyczne - 90 szt. III. Szkoła Podstawowa w Wietrznie: 1. Docieplenie i odwodnienie ścian fundamentowych - Rozebranie płytki odbojowej z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - 150,00 m2 - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m - 122,11 m3 - Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej - 145,00 m2 - Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej na sucho (płyty ze styroduru XPS TOP 30 gr 8 cm)- 145,00 m2 2. Docieplenie ścian zewnętrznych - Montaż listwy cokołowej - 91,40 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 15 cm - 673,76 m2 - Docieplenie ościeży styropianem gr. 5 cm - 80,02 m2 - Cokoły z płytek z kamieni sztucznych dowys. 40 cm - 36,56 m - Wymiana okien drewnianych na PCW (5 szt.) - 2,91 m2 - Wymiana drzwi drewnianych na PCW (1 szt.) - 2,1 m2 3. Docieplenie stropów - Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną gr 25 cm + folia paroizolacyjna - 364,00 m2 4. Wymiana oświetlenia - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 12 W - 18 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 20 W - 4 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (4x10) - 36 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (2x20) - 38 kpl 5. Instalacja c.o. - Płukanie istniejącej instalacji - 120 m - Wymiana istniejących zaworów na zawory termostatyczne - 37 szt. IV. Szkoła Podstawowa w Iwli: 1. Ściana fundamentowa oraz drenaż opaskowy - rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm = 47,25 m2 - wykopy o ścianach prostych przy odkrywaniu fundamentów = 44,04 m3 - oczyszczenie i zmycie podłoża ściany = 73,40 m2 - ułożenie płyt termoizolacyjnych ze styroduru = 73,40 m2 - drenaż z rur pcv-u 50mm = 73,40 m - obsypka rurociągu żwirkiem = 22,02 m3 - wzmocnienie podłoża geowłókniną = 73,40 m2 - wykopy w gruncie kat III = 10,56 m3 - kanały z rur pcv 110 mm = 22 mb - studzienki rewizyjne WAVIN = 5 szt. - zasypanie wykopów ziemia z urobku = 36,25 m3 - podbudowa z kruszywa łamanego gr 8cm = 73,40 m2 - obrzeża betonowe 20x6cm na posypce piaskowej = 73,40m - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6 cm = 73,40 m2 2. Ocieplenie elewacji - montaż listwy cokołowej = 83,90 m - ochrona okien folią polietylenowa = 125,83 m2 - docieplenie ścian zewnętrznych budynku = 660,00 m2 - docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych = 36,15 m2 - ochrona narożników wypukłych na styropianie = 241,00 m - cokoły z płytek terakota = 83,90 m na wysokość 40 cm - rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy = 19,79m2 - wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy = 25,86 m2 - wykucie z muru ościeżnicy o pow. 2 m2= 12,95 m2 - wykucie z muru ościeżnicy o pow. ponad 1,5 m2 = 242,85 m2 - drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe = 12,95 m2 - montaż okien pcv o pow. powyżej 1,5 m2 = 242,85 m2 - wykonanie tynków kat III na ościeżach = 41,34 m2 - montaż parapetów wewnętrznych z pcv = 37,50 m - montaż uchwytów do rur spustowych = 66,5 mb - rusztowania zewnętrzne rurowe = 755,10 m2 3. Docieplenie stropu - izolacja termiczna z wełny mineralnej gr 25 cm = 639,70 m2 - paroizolacja z foli paroprzepuszczalnej = 639,700 m2 - wykonanie podestów na stelażu drewnianym = 213,170 m2 4. Modernizacja oświetlenia - demontaż opraw oświetleniowych = 147szt - demontaż opraw oświetleniowych = 22 szt. - montaż opraw LED 2x346W = 92szt - montaż opraw LED 4x18W = 55szt - montaż opraw LED 2x150W = 10 szt. - montaż opraw LED 12W = 12 szt. - pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania = 2 pom - pomiar rezystencji uziemienia = 2 pom 5. Modernizacja instalacji c.o. - demontaż grzejnika żeliwnego = 40 szt. - wymiana gałązek grzejnika stalowego = 40 kpl - grzejniki stalowe PURMO 60x160mm = 40 szt. - zawór grzejnikowy termostatyczny = 90 szt. - płukanie instalacji C.O. = 220 mb - odpowietrznik automatyczny grzejnika = 90 szt. - próba instalacji c.o. na gorąco = 90 urz. - próba instalacji z dokonaniem regulacji = 90 urz. V. Szkoła Podstawowa w Głojscach: 1. Ściana fundamentowa - rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm = 103,80 m2 - wykopy o ścianach prostych przy odkrywaniu fundamentów = 51,381 m3 - oczyszczenie i zmycie podłoża ściany = 103,80 m2 - ułożenie płyt termoizolacyjnych ze styroduru = 103,80 m2 - zasypanie wykopów ziemia z urobku = 39,963 m3 - podbudowa z kruszywa łamanego gr 8cm = 103,80 m2 - obrzeża betonowe 20x6cm na posypce piaskowej = 103,80 m - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6 cm = 103,80 m2 2. Ocieplenie elewacji - montaż listwy cokołowej = 103,80 m - ochrona okien folią polietylenowa = 195,89 m2 - docieplenie ścian zewnętrznych budynku = 656,56 m2 - docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych = 56,68 m2 - ochrona narożników wypukłych na styropianie = 392,00 m - cokoły z płytek terakota = 103,80 m na wysokość 40 cm - rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy = 30,375 m2 - wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy = 42,525 m2 - wykucie z muru ościeżnicy o pow. 1 m2= 1szt - rozebranie rur spustowych z blachy = 63,00 m - montaż rur spustowych z pcv 100mm = 63,00 m - montaż kolanek do rur spustowych = 18 szt. - montaż okna z PCV o pow. 0,55m2 -rusztowania zewnętrzne rurowe = 934,20 m2 3. Docieplenie stropu - izolacja termiczna z wełny mineralnej gr 25 cm = 340 m2 - paroizolacja z foli paroprzepuszczalnej = 340 m2 - wykonanie podestów na stelażu drewnianym = 85,00 m2 4. Modernizacja oświetlenia - demontaż opraw oświetleniowych = 111 szt. - demontaż opraw oświetleniowych = 28 szt. - montaż opraw LED 2x20W = 97szt - montaż opraw LED 4x10W = 13szt - montaż opraw LED 2x10W = 1 szt. - montaż opraw LED 12W = 28 szt. - pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania = 2 pom - pomiar rezystencji uziemienia = 2 pom 5. Modernizacja instalacji c.o. - demontaż grzejnika żeliwnego = 60 szt. - wymiana gałązek grzejnika stalowego = 60 kpl - grzejniki stalowe PURMO 60x160mm = 50 szt. - grzejniki stalowe PURMO 60x100mm = 10 szt. - zawór grzejnikowy termostatyczny = 60 szt. - izolacja termiczna rurociągu C.O. = 152 mb - odpowietrznik automatyczny grzejnika = 60 szt. - próba instalacji c.o. na gorąco = 70 urz. - próba instalacji z dokonaniem regulacji = 70 urz.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:45453000-7, 45340000-2, 45111300-1, 45320000-6, 45330000-9, 45310000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/08/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Oświadczenie - załącznik nr 3
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Oświadczenie - załącznik nr 3
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oświadczenie - załącznik nr 3
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie - załącznik nr 3
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie - załącznik nr 3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Oświadczenie - załącznik nr 3
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 1) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jasionce, 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych, 2) Termomodernizacja w Zespole Szkół w Tylawie, 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych, 3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wietrznie, 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych, 4) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Iwli, 10 000,00 zł, słownie dziesięć tysięcy złotych, 5) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Głojscach, 6 000,00 zł słownie: sześć tysięcy złotych, Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 86421096 2010 9600 1833 0002 .

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja na roboty bdowlane 20
termin wykonania 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SIWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym, 2) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 3) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/11/2016, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jasionce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych - część starsza - Rozebranie płytki odbojowej z płyt betonowych - 91,70 m2 - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m - 110,00 m3 - Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej - 94,25 m2 - Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej na sucho (płyty ze styroduru XPS TOP 30 gr 6 cm) - 94,25 m2 2. Płytka odbojowa - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 92,00 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm - 92,00 m2 - Obrzeża betonowe 20x6 cm - 80,00 mb - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 92,00 m2 3. Docieplenie ścian zewnętrznych - część starsza - Montaż listwy cokołowej - 80,00 m2 - Docieplenie ścian styropianem gr. 15 cm - 422,86 m2 - Docieplenie ścian wewnętrznych styropianem gr. 8 cm - 77,67 m2 - Docieplenie ościeży styropianem gr. 5 cm - 64,92 m2 - Cokoły z płytek z kamieni sztucznych do wys. 40 cm - 32,00 m - Wymiana okien drewnianych na PCW - 5,28 m2 - Wymiana drzwi drewnianych i stalowych na aluminiowe (4 szt.) - 13,96 m2 4. Docieplenie stropów - część starsza - Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną gr 25 cm + folia paroizolacyjna - 340,00 m2 - Wykonanie dojść technologicznych na strychu z płyty OSB 18 mm na ruszcie drewnianym - 85,00 m2 5. Płytka odbojowa - część nowsza - Rozebranie płytki odbojowej z płyt betonowych - 107,00 m2 - Korytowanie - 106,00 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 106,00 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm - 106,00 m2 - Obrzeża betonowe 20x6 cm - 95,00 mb - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 106,00 m2 6. Docieplenie ścian zewnętrznych - część nowsza - Montaż listwy cokołowej - 90,00 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 10 cm - 604,00 m2 - Docieplenie ościeży styropianem gr. 5 cm - 74,96 m2 - Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej - 27,74 m2 7. Wymiana oświetlenia - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 12 W - 29 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (4x10) - 100 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (2x20) - 66 kpl 8. Instalacja c.o. - Płukanie istniejącej instalacji - 310 m - Wymiana istniejących zaworów na zawory termostatyczne - 69 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja na roboty budowlane 20
termin wykanania 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Termomodernizacja Zespołu Szkół w Tylawie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych starej części szkoły - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m - 62,53 m3 - Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej - 73,10 m2 - Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej na sucho (płyty ze styroduru XPS TOP 30 gr 6 cm) - 73,10 m2 2. Płytka odbojowa - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 54,62 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm - 51,62 m2 - Obrzeża betonowe 20x6 cm - 67,00 mb - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 61,62 m2 3. Docieplenie ścian zewnętrznych - część starsza - Montaż listwy cokołowej - 60,93 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 14 cm - 311,36 m2 - Docieplenie ościeży styropianem gr. 5 cm - 23,92 m2 - Cokoły z płytek z kamieni sztucznych do wys. 40 cm - 60,93 m - Wymiana okien drewnianych na PCW (1 szt.) - 0,5 m2 - Wymiana drzwi drewnianych na PCW (1 szt.) - 1,64 m2 4. Docieplenie stropów - część starsza - Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną gr 25 cm + folia paroizolacyjna - 211,40 m2 - Wykonanie dojść technologicznych na strychu z płyty OSB 18 mm na ruszcie drewnianym - 53,0 m2 5. Wymiana okien - część nowsza - Wymiana starych okien PCW na nowe PCW (84 szt.) - 156,43 m2 - Wymiana parapetów wewnętrznych z PCW - 137,96 m2 - Utylizacja okien i parapetów z PCW - 84 szt. - Wykonanie tynków na ościeżach - 100,42 m2 6. Docieplenie stropów - część nowsza - Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną gr 25 cm + folia paroizolacyjna - 159,60 m2 - Wykonanie dojść technologicznych na strychu z płyty OSB 18 mm na ruszcie drewnianym - 40,0 m2 7. Wymiana oświetlenia - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 12 W - 56 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W - 219 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (2x20) - 38 kpl 8. Instalacja c.o. - Płukanie istniejącej instalacji - 340 m - Wymiana istniejących zaworów na zawory termostatyczne - 90 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwancja na roboty budowlane 20
termin wykonania 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: ermomodernizacja szkoły odstawowej w Wietrznie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Docieplenie i odwodnienie ścian fundamentowych - Rozebranie płytki odbojowej z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - 150,00 m2 - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m - 122,11 m3 - Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej - 145,00 m2 - Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej na sucho (płyty ze styroduru XPS TOP 30 gr 8 cm)- 145,00 m2 2. Docieplenie ścian zewnętrznych - Montaż listwy cokołowej - 91,40 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 15 cm - 673,76 m2 - Docieplenie ościeży styropianem gr. 5 cm - 80,02 m2 - Cokoły z płytek z kamieni sztucznych dowys. 40 cm - 36,56 m - Wymiana okien drewnianych na PCW (5 szt.) - 2,91 m2 - Wymiana drzwi drewnianych na PCW (1 szt.) - 2,1 m2 3. Docieplenie stropów - Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną gr 25 cm + folia paroizolacyjna - 364,00 m2 4. Wymiana oświetlenia - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 12 W - 18 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 20 W - 4 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (4x10) - 36 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (2x20) - 38 kpl 5. Instalacja c.o. - Płukanie istniejącej instalacji - 120 m - Wymiana istniejących zaworów na zawory termostatyczne - 37 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45111300-1, 45320000-6, 45324000-4, 45330000-9, 45310000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwaarncja na roboty budowlane 20
termin wykonania 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Termomodernizaca szkoły Podstawowej w Iwli
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Ściana fundamentowa oraz drenaż opaskowy - rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm = 47,25 m2 - wykopy o ścianach prostych przy odkrywaniu fundamentów = 44,04 m3 - oczyszczenie i zmycie podłoża ściany = 73,40 m2 - ułożenie płyt termoizolacyjnych ze styroduru = 73,40 m2 - drenaż z rur pcv-u 50mm = 73,40 m - obsypka rurociągu żwirkiem = 22,02 m3 - wzmocnienie podłoża geowłókniną = 73,40 m2 - wykopy w gruncie kat III = 10,56 m3 - kanały z rur pcv 110 mm = 22 mb - studzienki rewizyjne WAVIN = 5 szt. - zasypanie wykopów ziemia z urobku = 36,25 m3 - podbudowa z kruszywa łamanego gr 8cm = 73,40 m2 - obrzeża betonowe 20x6cm na posypce piaskowej = 73,40m - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6 cm = 73,40 m2 2. Ocieplenie elewacji - montaż listwy cokołowej = 83,90 m - ochrona okien folią polietylenowa = 125,83 m2 - docieplenie ścian zewnętrznych budynku = 660,00 m2 - docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych = 36,15 m2 - ochrona narożników wypukłych na styropianie = 241,00 m - cokoły z płytek terakota = 83,90 m na wysokość 40 cm - rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy = 19,79m2 - wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy = 25,86 m2 - wykucie z muru ościeżnicy o pow. 2 m2= 12,95 m2 - wykucie z muru ościeżnicy o pow. ponad 1,5 m2 = 242,85 m2 - drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe = 12,95 m2 - montaż okien pcv o pow. powyżej 1,5 m2 = 242,85 m2 - wykonanie tynków kat III na ościeżach = 41,34 m2 - montaż parapetów wewnętrznych z pcv = 37,50 m - montaż uchwytów do rur spustowych = 66,5 mb - rusztowania zewnętrzne rurowe = 755,10 m2 3. Docieplenie stropu - izolacja termiczna z wełny mineralnej gr 25 cm = 639,70 m2 - paroizolacja z foli paroprzepuszczalnej = 639,700 m2 - wykonanie podestów na stelażu drewnianym = 213,170 m2 4. Modernizacja oświetlenia - demontaż opraw oświetleniowych = 147szt - demontaż opraw oświetleniowych = 22 szt. - montaż opraw LED 2x346W = 92szt - montaż opraw LED 4x18W = 55szt - montaż opraw LED 2x150W = 10 szt. - montaż opraw LED 12W = 12 szt. - pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania = 2 pom - pomiar rezystencji uziemienia = 2 pom 5. Modernizacja instalacji c.o. - demontaż grzejnika żeliwnego = 40 szt. - wymiana gałązek grzejnika stalowego = 40 kpl - grzejniki stalowe PURMO 60x160mm = 40 szt. - zawór grzejnikowy termostatyczny = 90 szt. - płukanie instalacji C.O. = 220 mb - odpowietrznik automatyczny grzejnika = 90 szt. - próba instalacji c.o. na gorąco = 90 urz. - próba instalacji z dokonaniem regulacji = 90 urz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45111300-1, 45321000-3, 45324000-4, 45330000-9, 45310000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja na roboty budowlane 20
Termin wykonania 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5    Nazwa: Termomodernizacja szkoły Podstawowej w Głoscach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Ściana fundamentowa - rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm = 103,80 m2 - wykopy o ścianach prostych przy odkrywaniu fundamentów = 51,381 m3 - oczyszczenie i zmycie podłoża ściany = 103,80 m2 - ułożenie płyt termoizolacyjnych ze styroduru = 103,80 m2 - zasypanie wykopów ziemia z urobku = 39,963 m3 - podbudowa z kruszywa łamanego gr 8cm = 103,80 m2 - obrzeża betonowe 20x6cm na posypce piaskowej = 103,80 m - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6 cm = 103,80 m2 2. Ocieplenie elewacji - montaż listwy cokołowej = 103,80 m - ochrona okien folią polietylenowa = 195,89 m2 - docieplenie ścian zewnętrznych budynku = 656,56 m2 - docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych = 56,68 m2 - ochrona narożników wypukłych na styropianie = 392,00 m - cokoły z płytek terakota = 103,80 m na wysokość 40 cm - rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy = 30,375 m2 - wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy = 42,525 m2 - wykucie z muru ościeżnicy o pow. 1 m2= 1szt - rozebranie rur spustowych z blachy = 63,00 m - montaż rur spustowych z pcv 100mm = 63,00 m - montaż kolanek do rur spustowych = 18 szt. - montaż okna z PCV o pow. 0,55m2 -rusztowania zewnętrzne rurowe = 934,20 m2 3. Docieplenie stropu - izolacja termiczna z wełny mineralnej gr 25 cm = 340 m2 - paroizolacja z foli paroprzepuszczalnej = 340 m2 - wykonanie podestów na stelażu drewnianym = 85,00 m2 4. Modernizacja oświetlenia - demontaż opraw oświetleniowych = 111 szt. - demontaż opraw oświetleniowych = 28 szt. - montaż opraw LED 2x20W = 97szt - montaż opraw LED 4x10W = 13szt - montaż opraw LED 2x10W = 1 szt. - montaż opraw LED 12W = 28 szt. - pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania = 2 pom - pomiar rezystencji uziemienia = 2 pom 5. Modernizacja instalacji c.o. - demontaż grzejnika żeliwnego = 60 szt. - wymiana gałązek grzejnika stalowego = 60 kpl - grzejniki stalowe PURMO 60x160mm = 50 szt. - grzejniki stalowe PURMO 60x100mm = 10 szt. - zawór grzejnikowy termostatyczny = 60 szt. - izolacja termiczna rurociągu C.O. = 152 mb - odpowietrznik automatyczny grzejnika = 60 szt. - próba instalacji c.o. na gorąco = 70 urz. - próba instalacji z dokonaniem regulacji = 70 urz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45111300-1, 45321000-3, 45321000-3, 45421000-4, 45330000-9, 45310000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja na roboty budowlane 20
termin wykonania 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SIWZ z załacznikami Plik rar 760.75 KB
Odpowiedź Nr 1 Plik doc 652.00 KB
Odpowiedź Nr 2 Plik doc 670.50 KB
Informacja Plik doc 12.23 KB
Informacja z otwarcia ofert Plik doc 244.50 KB
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Plik doc 216.00 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-10-28
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-10-28 13:00
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-11-25 08:32
Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla , tel. (013) 432 91 00 , e-mail: gmina@dukla.pl
Wygenerowano: 24 czerwca 2018r. 01:07:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.