Urząd Miejski w Dukli
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ścieżka "Olchowiec" ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenie nr 500004129-N-2017 z dnia 18-07-2017 r.
Dukla: Wykonanie usługi wydawniczej polegającej na graficznym opracowaniu i wykonaniu materiałów promujących ścieżkę przyrodniczo-kulturową „Olchowiec” tj.: 1. Przewodnika po ścieżce przyrodniczo-kulturowej „Olchowiec” (projekt okładki i środka, redakcyjne i techniczne przygotowanie do druku, skład, druk, oprawa oraz dostarczenie do siedziby zamawiającego). 2. Ulotki informacyjnej o przystankach na ścieżce przyrodniczo-kulturowej „Olchowiec” (projekt okładki i środka, redakcyjne i techniczne przygotowanie do druku, skład, druk, oprawa oraz dostarczenie do siedziby zamawiającego). OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
Interreg Polska - Slowacja

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11, 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Wykonanie usługi wydawniczej polegającej na graficznym opracowaniu i wykonaniu materiałów promujących ścieżkę przyrodniczo-kulturową „Olchowiec” tj.: 1. Przewodnika po ścieżce przyrodniczo-kulturowej „Olchowiec” (projekt okładki i środka, redakcyjne i techniczne przygotowanie do druku, skład, druk, oprawa oraz dostarczenie do siedziby zamawiającego). 2. Ulotki informacyjnej o przystankach na ścieżce przyrodniczo-kulturowej „Olchowiec” (projekt okładki i środka, redakcyjne i techniczne przygotowanie do druku, skład, druk, oprawa oraz dostarczenie do siedziby zamawiającego).
Numer referencyjny  G.271.11.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
 
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały promujące ścieżkę przyrodniczo-kulturową „Olchowiec” zawierać będą opisy przyrody i atrakcji kulturowych tj.: 1. Przewodnika po ścieżce przyrodniczo-kulturowej „Olchowiec” składającego się ze wstępu max. o objętości 2000 znaków, opisu 15 przystanków o objętości 2000-3000 znaków, ilustracje, zdjęcia i ryciny dopełniające 3 strony w przewodniku, w tym co najmniej 2 ryciny: planu punktu oporu na przełęczy, mapę działań wojennych oraz mapę Olchowca na podkładzie archiwalnym. 5 i ½ przystanków dotyczyć będzie atrakcji przyrodniczych, 9 i ½ przystanków dotyczyć będzie atrakcji kulturowych. Streszczenie tekstu przystanków do tłumaczenia na języki: angielski i słowacki o objętości max. Do 500 znaków 1 przystanek. Tłumaczenie streszczenia na dwa języki: angielski i słowacki. 2. Wydanie ulotki informacyjnej o przystankach na ścieżce przyrodniczo-kulturowej, streszczenie do każdego przystanku z tłumaczeniem na języki: angielski i słowacki z 3-4 zdjęciami w ulotce. Specyfikacja do przedmiotu zamówienia: 1. Przewodnik po ścieżce przyrodniczo-kulturowej „Olchowiec”: Parametry techniczne przewodnika: a) Nakład: 1000 szt. b) Format przewodnika: 10x20,5 cm (po złożeniu)DL c) Oprawa zeszytowa: 2 zszywki d) Objętość: 52 strony + okładka e) Środek przewodnika: zadruk 4+4, papier: kreda matowa 135g f) Okładka: zadruk 4+4, folia matowa jednostronna, lakier UV wybiórczo, papier kreda matowa 300g g) Projekt graficzny 2. Ulotka informacyjna o przystankach na ścieżce przyrodniczo-kulturowej „Olchowiec”: Parametry techniczne ulotki: a) Nakład: 10 000 szt. b) Format: A4 składane na 3 (6 stron formatu DL) c) Zadruk: 4+4 d) Papier: kreda 170 g e) Projekt graficzny 3. Zatrudnienie: Zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa Zamówień Publicznych wykonawca usługi musi zatrudniać co najmniej 2 osoby na umowę o pracę ze stawką minimalną 13 zł brutto/godz. do składu, przygotowania do druku oraz do druku wydawnictw (przewodnika po ścieżce przyrodniczo-historycznej : „Olchowiec” i ulotki informacyjnej o przystankach na ścieżce.
II.5) Główny Kod CPV: 79553000-5
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zastosowanie art. 67 ust.1, lit. c związane jest we wskazanym zamówieniu z twórczą pracą wskazanego przez Gminę Dukla wydawnictwa HEDOM Michna Henryk, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 54 a, NIP: 6840012362, które wedle naszej wiedzy posiada materiały potrzebne do wydania przewodnika po ścieżce przyrodniczo-kulturowej „Olchowiec” i ulotki informacyjnej o tej ścieżce, przeprowadziło wnikliwe badania regionalne (krajoznawcze). Ponadto posiada dokumentację fotograficzną sporządzoną podczas badań na terenie wsi Olchowiec, a także mapy i ryciny, w tym plan punktu oporu na przełęczy, mapę działań wojennych oraz mapę Olchowca na podkładzie archiwalnym, a także inne materiały z archiwów krajowych i zagranicznych koniecznych do wydania powyższych publikacji. Treści, zdjęcia, ryciny i mapy, które znajdą się w przewodniku po ścieżce przyrodniczo-kulturowej „Olchowiec” i w ulotce informacyjnej o przystankach na tej ścieżce będą przedmiotem prawa autorskiego. Opracowany materiał będzie pracą twórczą wydawnictwa.
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2017-07-18
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-07-18 09:38
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-07-18 13:04
Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla , tel. (013) 432 91 00 , e-mail: gmina@dukla.pl
Wygenerowano: 19 czerwca 2018r. 16:12:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.