Urząd Miejski w Dukli
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla GKiM w Dukli Sp. z o.o. "Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego"
 
 


Ogłoszenie nr 586177-N-2017 z dnia 2017-09-11 r.
 
Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o.: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gospodarka Komunalna i Mieszkalniowa w Dukli Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 37013739900000, ul. ul. Parkowa  5 , 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 330 075, e-mail gkim@noet.pl, faks 134 330 075.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dukla.pl//
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.dukla.pl//
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.dukla.pl//

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
http://bip.dukla.pl//

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
Numer referencyjny: DN/P/31/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego. Wymagane parametry techniczne: I. SILNIK: 1. Diesel 4 cylindrowy, chłodzony cieczą, turbodoładowany, min. EURO IIIA, 2. moc silnika wg 97/68/EC nie mniejsza niż (48/65 kW/KM), 3. pojemność silnika w przedziale 3200 – 3500 m3, 4. maksymalny moment obrotowy nie niższy niż 220 Nm, 5. pojemność zbiornika paliwa min. 60 l. II. SKRZYNIA BIEGÓW –UKŁAD NAPĘDOWY: 1. napęd 4x4 załączany elektro-hydraulicznie, 2. liczba przełożeń min. F12/R12 max. F20/R20, 3. rewers bezsprzęgłowy, płynna zmiana kierunku jazdy (rewers hydrauliczny) z dźwignią przy kole kierownicy, 4. maksymalna prędkość jazdy w przedziale 34-40 km/h, 5. sprzęgło główne – hydraulicznie sterowane wielotarczowe mokre lub 6. przekładnią bezstopniowa, rewers hydrauliczny, biegi pełzające. III. WOM: 1. obroty WOM Obr./min. 540/540E- przełączane mechanicznie za pomocą dźwigni lub hydraulicznie, 2. moc na WOM nie mniejsza niż 50 KM. IV. UKŁAD HYDRAULICZNY: 1. całkowita wydajność pomp lub pompy nie mniejsza niż 75 l/min., 2. wydajność dla hydrauliki zewnętrznej min. 60l/min., 3. liczba sekcji hydrauliki zewnętrznej – min.2 sekcje tylne i min. 1 sekcję hydrauliczną przy przednim TUZ-ie, 4. udźwig podnośnika przedniego – min. 2000 kg, 5. udźwig podnośnika tylnego – min. 2200 kg, 6. kategoria TUZ – kategoria II, 7. sterowanie TUZ – mechaniczne, hydrauliczne lub elektrohydrauliczne: pozycyjne, siłowa i mieszane, 8. ciśnienie robocze – min. 180 bar. V. WYMIARY I MASA: 1. całkowita długość ciągnika bez TUZ-a i obciążników / szerokość / wysokość min.3600/1300/2200 mm,max. 3800/1500/2400 mm, 2. rozstaw osi min./ max. 1900/2100 mm, 3. rozmiar opon: przód: 280/70R18, tył: 380/70R28, 4. rozstaw kół min/max. przód:1100 – 1300 mm, tył: 1100 – 1400 mm, 5. całkowita masa ciągnika wraz z wyposażeniem ma mieścić się w przedziale 2900 -3300 kg. VI. UKŁAD HAMULCOWY: 1. rodzaj hamulców – hydrauliczne tarczowe mokre z systemem hamowania na cztery koła, 2. instalacja pneumatyczna jedno i dwuobwodowa. VII. POZOSTAŁE PARAMETRY I ELEMENTY WYPOSAŻENIA: 1. ciągnik z kabiną wyposażoną w klimatyzację z filtrem węglowym, radio + głośniki, 2. wspomaganie kierowcy, 3. promień zawracania ciągnika nie większy niż 3,60 m, 4. fotel amortyzowany pneumatycznie, 5. automatyczny zaczep transportowy + belka rolnicza, 6. błotniki kół przednich wykonane z tworzywa sztucznego (kolor czarny lub grafitowy), 7. obciążniki przednie zamontowane na przednim TUZ-ie od 400 -500 kg z możliwością segmentowego zdejmowania lub dokładania obciążników ( regulacja obciążenia), 8. ilość świateł roboczych przód- 2 szt./ tył 2 szt. 9. światło błyskowe (pomarańczowe światło ostrzegawcze typu „kogut” montowane na elastycznym łączniki – 2 szt., 10. gaśnica in trójkąt ostrzegawczy, VIII. WYMAGANIA DODATKOWE: 1. Rok produkcji 2016/2017, 2. ciągnik nie może być w żadnym elemencie uszkodzony niesprawny i niekompletny, powinien posiadać wszelkie niezbędne wyposażenie i oznakowanie, 3. wymagana kolorystyka ciągnika to pomarańczowy, czerwony bądź ich odcienie, 4. wykonawca powinien posiadać na terenie Polski własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny do 150 km od siedziby Zamawiającego, 5. czas reakcji serwisu do 8 godzin liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego ( telefonicznie, faksem bądź e-mailem), 6. Wykonawca zapewni serwis i przeglądy okresowe w siedzibie Zamawiającego, 7. Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu dostawy niezbędną dokumentację w języku polskim: 1) instrukcje obsługi dla kierowców w języku polskim –w wersji papierowej, 2) katalogi części zamiennych w języku polskim – jeden komplet w wersji papierowej, 3) schematy instalacji: elektrycznej, pneumatycznej, hydraulicznej itp. w języku polskim – jeden komplet w wersji papierowej, 4) karty gwarancyjne - wyciąg ze świadectwa homologacji na ciągnik rolniczy kompletny i pozostałą dokumentację niezbędną do zarejestrowania ciągnika rolniczego zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, instrukcje obsługi i konserwacji ciągnika rolniczego w języku polskim, książkę serwisową i kartę gwarancyjną, 8. Wykonawca zapewni w siedzibie zamawiającego na swój koszt szkolenie pracowników w zakresie obsługi i konserwacji pojazdu. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli minimum 24 miesięcznej maksimum 60 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na okres 24 miesięcy,. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 16700000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie określa się minimalnych standardów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie określa się minimalnych standardów.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Nie określa się minimalnych standardów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ - UMOWA DOSTAWY
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
lp. Nazwa i rodzaj dokumentu 1 Wypełniony formularz ofertowy (druk stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) + 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (druk formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), 3 oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (druk stanowi załącznik nr 3 do SIWZ); 4 W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z określeniem jego zakresu, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Kserokopia pełnomocnictwa powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa. 5 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących występować wspólnie, wspólnego pełnomocnika.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji wyrażony w miesiącachc 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp oraz w przypadkach: 1) zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności w przypadku zmian na rynku usług objętych niniejszym postępowaniem, wystąpienia istotnych trudności w pozyskaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego (z zastrzeżeniem iż nie może to prowadzić do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy) 2) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki podatku VAT, wartość netto wynagrodzenia pozostanie bez zmian, 3) nastąpią zmiany technologiczne spowodowane pojawieniem na rynku rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 4) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; 5) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: a) wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; b) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. c) lub będą polegały w szczególności na:  skróceniu terminu wykonania umowy, przyśpieszeniu ukończenia dostaw,  obniżeniu kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie dostaw (z zastrzeżeniem iż nie może to prowadzić do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy)  obniżeniu kosztu wykonania dostawy i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,  wydłużeniu terminu gwarancji (z zastrzeżeniem iż nie może to prowadzić do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy) ,  poprawieniu sprawności lub zwiększenie wartości ukończonych dostaw dla zamawiającego (z zastrzeżeniem iż nie może to prowadzić do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy) ,  podniesieniu bezpieczeństwa, wydajności lub parametrów technicznych urządzeń (z zastrzeżeniem iż nie może to prowadzić do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy) ,  rezygnacji z części dostaw połączonego z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 6) Zmiana terminu realizacji z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, b) przekazania informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia z opóźnieniem. 7) zmiana terminu realizacji umowy na skutek opóźnienia wydania decyzji zezwolenia, uzgodnienia itp., lub konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień przez Wykonawcę do wydania, których, instytucje są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, 8) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji zdarzeń; 9) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w sytuacji, gdy już po wyborze oferty zmieniły się okoliczności w sposób uniemożliwiający zawarcie umowy na warunkach wynikających z oferty, 10) zmiany danych osobowych – zmiany osób (personelu), Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

 
 
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SIWZ Plik doc 328.50 KB
Projekt umowy Plik doc 55.50 KB
Informacja z otwarcia ofert Plik doc 51.50 KB
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Plik doc 45.50 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2017-09-11
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-09-11 09:38
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-09-20 08:00
Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla , tel. (013) 432 91 00 , e-mail: gmina@dukla.pl
Wygenerowano: 24 czerwca 2018r. 01:16:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.