XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
SP.042.1.6.2017 Modernizacja szlaku żółtego po polskiej stronie, w ramach realizowanego projektu „Przez górkę do sąsiada”

Gmina Dukla
38-450 Dukla
ul. Trakt Węgierski 11
 
 Znak sprawy: SP.042.1.6.2017                                                              Dukla, 02.08.2017 r.
 
                                                                                              http://bip.dukla.pl/ 
 
Zaproszenie do składania ofert
 
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert:
Modernizacja szlaku żółtego po stronie polskiej w ramach realizowanego projektu pt. „Przez górkę do sąsiada”.
(nazwa  zadania)
  1. Opis przedmiotu zamówienia
 
Wykonanie zadania polegającego na: Modernizacji szlaku żółtego po polskiej stronie. Polegać ona będzie na wydzieleniu z jego części ścieżki przyrodniczo-kulturowej „Olchowiec” i rozszerzeniu jej o dodatkową część nową. Ścieżka będzie mieć kształt pętli, a jej długość 11,5 km. Na ścieżce powstanie 15 przystanków (mapka poglądowa w załączeniu).  W ramach realizacji zadania wykonać trzeba:
 1. Tablicę trójstronną, zamocowana na drewnianym stelażu, nie przekraczającą wymiarów: 85x120 cm(projekt zwymiarowanej tablicy w załączeniu). Na tablicy znajdzie się opis ścieżki przyrodniczo-kulturowej "Olchowiec" z schematem jej przebiegu z zaznaczonymi przystankami, opisy w języku polskim, słowackim, angielskim. Tablica zostanie postawiona na początku ścieżki przyrodniczo-kulturowej w Olchowcu  na działce nr     (projekt zwymiarowanej tablicy w załączeniu). Tekst, zdjęcia i ryciny zostaną dostarczone, do wykonania projekt tablicy.
 2. Dwie tablice informacyjne zamocowane na drewnianym stelażu, nie przekraczająca wymiarów: 85x120 cm (Projekt zwymiarowanej tablicy w załączeniu). Tablice zostaną postawione na ścieżce przyrodniczo- kulturowej- przystanek nr 6 i nr 13 (mapka poglądowa w załączeniu).  Tekst, zdjęcia i ryciny zostaną dostarczone, do wykonania projekty tablic.
 3. Tablica informacyjna zamocowana na drewnianym stelażu, nie przekraczająca wymiarów: 85x120 cm (projekt zwymiarowanej tablicy w załączeniu). Tablica zostanie umiejscowiona w pasie drogowym drogi gminnej w pobliżu zabytkowej chyży  w Olchowcu, w której mieści się Izba Pamięci kultury łemkowskiej - przystanek nr 14 (mapka poglądowa w załączeniu).Tekst, zdjęcia, mapy i ryciny zostaną dostarczone, do wykonania projekt tablicy.
 4. Miejsce na ognisko niezadaszone - Olchowiec z 8 ławami (przystanek nr 5) i Baranie-Stavok – z 8 ławami (przystanek nr 7) – mapka poglądowa,  przygotowane wg załączonej wizualizacji. Zestawienie elementów drewnianych i metalowych dla 1 ławy wolnostojącej w załączeniu.
 5. Numerowane punkty przystankowe -umiejscowione na każdym przystanku (mapka poglądowa) – 15 szt. Osadzenie w gruncie numerowego punktu zaprojektowanego                       z ocynkowanego zimnogiętego ceownika wbitego w grunt na głębokość 80 cm. W części wystającej ponad poziom zamocować 2 śrubami M10 słupek o 100 mm z poprzeczką o 100 mm. Zadaszenie w formie daszka z pojedynczego gontu mocowanego do skośnie przyciętego szczytu słupa i końców poprzeczki. W miejscu połączeń słupka  z poprzeczką w obu okrąglakach wykonać gniazdo gł. 2,5 cm.
 6. Drogowskazy wykonane zgodnie z załączonym zwymiarowanym rysunkiem (zaznaczone na mapce poglądowej) – 5 szt.
 7. Budowa kładki przez mały jar o dł. 5 m (między przystankiem nr 4 i 5 na mapie poglądowej) – projekt kładki w załączeniu, przedmiar kosztorysu w załączeniu.
 8.  Budowa kładki przez jar o dł. 10 m (przystanek nr 5 na mapie poglądowej) - projekt kładki w załączeniu, przedmiar kosztorysu w załączeniu.
 9. Punkt "Parkuj i jedź" w Olchowcu znajdujący się przy tablicy informacyjnej trójstronnej rozpoczynający ścieżkę przyrodniczo- kulturową. Wymiary punktu: 10x8m ( plan sytuacyjny w załączeniu).  Przedmiar kosztorysu w załączeniu.
 10. Oznakowanie w terenie trasy ścieżki przyrodniczo-kulturowej „Olchowiec) – 11,5 km – znakarz z uprawnieniami (mapa poglądowa w załączeniu).
 11. Skasowanie części dotychczasowego szlaku żółtego, polegające na usunięciu słupków ze znakami informacyjnymi i znaków informacyjnych na drzewach o szlaku żółtym na całej długości kasowanego szlaku żółtego – 2,5 km – znakarz z uprawnieniami (mapa poglądowa w załączeniu).
 12. Prace saperskie na trasie ścieżki. Oczyszczenie terenu w miejscu robót ziemnych                                    z pozostałości z okresu II wojny światowej oraz sprawdzenie odcinka trasy na długości 7 km i szerokości co najmniej 2 m.
 13. Usuniecie zakrzaczeń i zabezpieczenie drzew stwarzających zagrożenie na trasie ścieżki 7 km – pilarz z uprawnieniami.
 14. Tabliczki na drogowskazy, zawierające informacje o odległościach w terenie według wzoru z instrukcji znakowania szlaków – 22 szt.
 15. Drewniane ławki bez fundamentów przy  5 punktach przystankowych, zgodnie z mapką poglądową. Zestawienie elementów drewnianych i metalowych dla 1 ławy wolnostojącej w załączeniu.
 16. Wszystkie elementy drewniane, o których mowa w punkcie od 1-8 muszą być zakonserwowane preparatem do drewna oraz pomalowane środkiem zabezpieczającym przed nasiąkaniem wody preparatem nie zmieniającym koloru drewna.
 2. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
 1. Doświadczenie w pracy w obszarze parku narodowego,
 2. Posiadanie sprzętu umożliwiającego poruszanie się po terenie trudnodostępnym (obszar Magurskiego Parku Narodowego).
 1. Kryterium oceny ofert.
kryterium „cena” - Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
- oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt.
       Cena min
Kc =-------   x 100
       C bad gdzie:
Kc – ilość punktów w kryterium cena
C min – najniższa cena spośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu C bad – cena oferty badanej
 
 
 
 
 1. Przygotowanie oferty
Ofertę należy:
 
 1. złożyć w formie pisemnej  na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 102 do dnia  10.08.2017 r. do godz. 08:00.
 2. opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
  „zaproszenie do składania ofert dla zadania : .                       
 
Modernizacja szlaku żółtego po stronie polskiej w ramach realizowanego projektu pt. „Przez górkę do sąsiada” .
 
 Znak sprawy: SP.042.1.6.2017
   3)   Oferta musi być złożona na druku – wzór oferty, musi zawierać kosztorys ofertowe oraz  dokumenty potwierdzające:
 1. doświadczenie w pracy w obszarze parku narodowego,
 2. posiadanie sprzętu umożliwiającego poruszanie się po terenie trudnodostępnym (obszar Magurskiego Parku Narodowego).
 
 1.  Kontakt z wykonawcą
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:
Krystyna Boczar-Różewicz, tel. 13 43 29 133, e-mail:promocja@dukla.pl . Urząd Miejski                         w Dukli, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11, pokój nr 309.
 
 
 
 
                                                                                               ......................................................
                                                                                              (podpis Naczelnika Wydziału)
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Plik doc 44.50 KB
załączniki Plik rar 22.95 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2017-08-02
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-08-02 11:35
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-08-10 14:45