Urząd Miejski w Dukli
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Ogłoszenie nr 529861-N-2017 z dnia 2017-06-09 r.
Gmina Dukla: Przebudowa dróg na terenie Gminy Dukla w 2017 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11 , 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, , e-mail przetarg@dukla.pl, , faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dukla.pl//
Adres profilu nabywcy: http://bip.dukla.pl//
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.dukla.pl//

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
TakOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul.Trakt Węgierski 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Dukla w 2017 roku
Numer referencyjny: G.271.8.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przebudowa dróg wewnętrznych nr ewid. 1585 i 1587 (wykonanie nakładki asfaltowej), w miejscowości Cergowa; profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy, gr. po zagęszczeniu 8 cm, regulacja pionowa studni nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 3 cm - 113 x 2,50 = 282.500 m2. 2) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1547 (wykonanie nakładki asfaltowej), w miejscowości Cergowa, mechaniczne wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy, gr. po zagęszczeniu 8 cm nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 3 cm - (96,50 x 3,00)+22,50 = 312 m2. 3) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 106 (wykonanie nakładki asfaltowej), w miejscowości Chyrowa: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy, gr. po zagęszczeniu 8 cm, regulacja pionowa studni nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 3 cm – (210 x 2,5) + 70 m2 = 595 m2. 4) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 807 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Iwla: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 8 cm, regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych – 3 szt. regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 5 szt., nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + ścieralna gr. 3 cm 175 x 2,5 = 437.500 m2, 5) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 808/2 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Iwla: Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + 3 cm warstwa ścieralna 72 x 2,5 = 288 m2, 6) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 820 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Iwla: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm, + 3 cm warstwa ścieralna - 65 x 2,5 = 162.500 m2, Podbudowa z kruszywa łamanego, o grubości po zagęszczeniu 8 cm, pobocze drogi 65x 2 x 0,50 - 65 m2. 7) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 656 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Lipowica: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna 3 cm 60 x 2,5 = 150 m2, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 3 szt. 8) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 668 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Lipowica: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + 3 cm warstwa ścieralna, 100 x 2,5 = 250 m2, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 3 szt. 9) Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2125 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Łęki Dukielskie: mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej, wyrównanie lokalnych nierówności asfaltu lanego 10 t, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna 3 cm 230 x 2,5 x 0,50 = 230 m2, 10) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 396 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Łęki Dukielskie (Myszkowskie): mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, (158 x 2,5)+30 = 425 m2, 11) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 347 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Olchowiec: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm 400 x 2,5 = 465 m2, 12) Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 545 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Zboiska: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm 186 x 2,5 = 465 m2, 13) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.1326 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Teodorówka: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 5 szt., nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm 220x 2,5 = 550 m2, 14) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 541 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Nadole: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna gr 3 cm. 120 x 2,5 = 300 m2, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 3 szt., podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, pobocza drogi o szerokości 0,50 m, 120 x 0,50 x 2 = 120, oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu, 120 m. 15) Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 830 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Łęki Dukielskie (Łazy); roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 220 x 2,5/2 = 275 m2, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI, (220 +270) x 2,5 = 1225 m2, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm,(220 +270) x 2,5 = 1225 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna grubość 3 cm, (220 +270) x 2,5 = 1225 m2. 16) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 171 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Dukla): Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głęb. 20 cm, 44 x 3 = 132 m2, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI, 44 x 3 = 132 m2, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 44 x 3 = 132 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm, 44 x 3 = 132 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, 44 x 3 = 132 m2, regulacja studni dla włazów kanałowych – 2 szt., studzienek dla kratek ściekowych ulicznych – 1 szt. 17) Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 434/13, 495/2, 496/2 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Dukla: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI, 120 x 2,5 = 300 m2, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, 120 x 2,5 = 300 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm, 120 x 2,5 = 300 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, 120 x 2,5 = 300 m2. 18) Przebudowa drogi gminnej nr ewid.124 (wykonanie nakładki asfaltowej) w miejscowości Dukla: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI, (61 x 2,5)+15 = 167.500 m2, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, (61 x 2,5)+15 = 167.500 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm + warstwa ścieralna asfaltowa grubość (61 x 2,5)+15 = 167.500 m2. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP 1) Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3 a pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy 2) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną listę pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, która stanowić będzie załącznik do umowy. 3) Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami, wymienione w załączniku nr 2 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”. 4) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U., z 2002 r. , poz. 1679 z późn. zm.). 5) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 6) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów potwierdzających, że Pracownicy świadczący usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 5. są zatrudnieni na umowę o pracę, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 7) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 8) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w siwz z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 9) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 10) Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7
45232130-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: oświadczenie wg załącznika Nr 3 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: oświadczenie wg załącznika Nr 3 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: oświadczenie wg załącznika Nr 3 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SIWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym, 2) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej, zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót. 3) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 4) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-30, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki:

SIWZ z załącznikami Plik rar 10.82 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2017-06-09
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-06-09 13:02
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-06-09 13:03

Ogłoszenie nr 521579-N-2017 z dnia 2017-05-31 r.
Gmina Dukla: Dostawa oprogramowania edukacyjnego dla szkół podstawowych w Gminie Dukla
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie: 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11 , 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dukla.pl//
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.dukla.pl//

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oprogramowania edukacyjnego dla szkół podstawowych w Gminie Dukla
Numer referencyjny: G.042.6.13.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania edukacyjnego dla szkół podstawowych w Gminie Dukla w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ. Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczony asortyment na okres: 12 miesięcy na nośniki z oprogramowaniami chyba, że w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) wskazano inny termin gwarancji. Miejsce dostawy: Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jasionce, Jasionka 74, 38-450 Dukla Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich 38-456 Łęki Dukielskie 74 Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Marii i Michała Krukierków w Równem ul. Długa 41 38-451 Równe Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tylawie 38 – 454 Tylawa 26

II.5) Główny kod CPV: 48190000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 28
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Do formularza oferty należy załączyć wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej: 1) zmiana terminu umowy w przypadku niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.). W przypadku wystąpienia powyższej okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty. 2) zmiana terminu płatności w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych. 3) zmiana w sposobie realizacji zamówienia polegająca na: a) zmianie osób, podwykonawców, partnerów konsorcjum i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych. b) zmianie przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy, pod warunkiem wycofania z portfolio produktów objętych umową i zastąpienia ich inną wersją na warunkach określonych §1 ust 6 i następnych. 4) zmiana wynagrodzenia: zmiana urzędowej stawki podatku VAT Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2017-05-31
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-05-31 11:54
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-06-14 13:25
Ogłoszenie nr 521536-N-2017 z dnia 2017-05-31 r.
Gmina Dukla: Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Dukla
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie: 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11 , 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dukla.pl//
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.dukla.pl//

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Dukla
Numer referencyjny: G.042.6.12.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Dukla w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ Wykonawca winien udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany przez producentów poszczególnego asortymentu. Miejsce dostawy: Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jasionce, Jasionka 74, 38-450 Dukla Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich 38-456 Łęki Dukielskie 74 Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Marii i Michała Krukierków w Równem ul. Długa 41 38-451 Równe Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tylawie 38 – 454 Tylawa 26

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39162110-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 28
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Do formularza oferty należy załączyć wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy Formularze Cenowe – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d do SIWZ. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (jeśli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej: 1) warunków oraz terminu płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku, gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna; 2) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności, gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia lub ze względu na komfort lub bezpieczeństwo uczestników wycieczki; 3) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia; 4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia; 5) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 6) innych zapisów umowy, spowodowanych koniecznością dostosowania ich do zmieniających się wymogów realizowanego Projektu do interpretacji i wytycznych właściwego Ministerstwa oraz do obowiązujących przepisów prawa; 7) innych zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy w granicach obowiązujących przepisów prawa, wynikających z niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności; 8) zapisów umowy, co do których konieczne są zmiany wynikające z zaistnienia siły wyższej np. powódź, pożar, wypadki komunikacyjne, przerwy w dostawie energii elektrycznej i mającej wpływ na realizację umowy. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2017-05-31
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-05-31 11:46
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-06-09 09:53
Ogłoszenie nr 517720-N-2017 z dnia 2017-05-26 r.
Gmina Dukla: Doposażenie szkół podstawowych w Gminie Dukla w sprzęt komputerowy i inne urządzenia elektroniczne.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie: 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11 , 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dukla.pl//
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.dukla.pl//

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie szkół podstawowych w Gminie Dukla w sprzęt komputerowy i inne urządzenia elektroniczne.
Numer referencyjny: G.042.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szkoła Podstawowa w Jasionce: 1.Laptop wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym oraz oprogramowaniem antywirusowym: 18 szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne: 1 szt. 3. Serwer plików NAS: 1szt. 4. Szafa do przechowywania i ładowania laptopów: 1szt. 5. Odtwarzacz DVD: 1 szt. 6. Projektor z uchwytem: 1 szt. 7. Telewizor: 1szt. Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich 1. Laptop wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym oraz oprogramowaniem antywirusowym: 22 szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne: 1 szt. 3. Szafa do przechowywania i ładowania laptopów: 1 szt. 4. Tablica interaktywna: 1 szt. 5. Projektor z uchwytem: 1 szt. 6. Projektor z uchwytem: 1 szt. 7. Ekran do rzutnika: 1 szt. 8. Odtwarzacz CD z głośnikami: 1 szt. 9. Czajnik elektryczny: 1 szt. 10. Ładowarka do akumulatorów: 1 szt. Szkoła Podstawowa w Równem 1. Laptop wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym oraz oprogramowaniem antywirusowym: 24 szt. 2. Zasilacz UPS: 2 szt. 3. Tablica interaktywna: 3 szt. 3 4. Projektor z uchwytem: 5 szt. Szkoła Podstawowa w Tylawie 1. Laptop wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym oraz oprogramowaniem antywirusowym: 22 szt. 2. Szafa do przechowywania i ładowania laptopów: 1szt. 3. Drukarka 3D: 1 szt. 4. Cyfrowe urządzenie zapisujące obraz i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem 1 szt. 5. Wizualizer: 1 szt. 6. Zasilacz UPS: 1 szt. 7. Klimatyzator : 1 szt. 8. Serwer plików NAS: 1 szt. 9. Aparat fotograficzny: 1 szt. 10. Odtwarzacz CD z głośnikami: 1 szt. 11. Projektor z uchwytem: 1 szt. 12. Ekran do projektora: 1 szt.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30232100-5
30232100-6
31700000-3
38652100-1
48000000-8
48823000-3
39134000-0
38651000-3
30233152-1
32324600-6
30237210-4
30233151-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Do formularza oferty należy załączyć wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin 20,00
serwis posprzedażny 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej: 1. zmiana terminu umowy w przypadku: a) niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.). b) niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty: 2. zmiana terminu płatności w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych, 3. zmiana w sposobie realizacji zamówienia polegająca na: zmianie osób, podwykonawców, partnerów konsorcjum i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych, 4. zmiana wynagrodzenia zmiana urzędowej stawki podatku VAT, Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych pkt.3 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 6.Wszelkie zmiany umowy nie mogą być niezgodne z przepisami upzp i wymagają one formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W związku z koniecznością odbioru dostawy w poszczególnych szkołach przez przedstawiciela Gminy Dukla, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazując termin dostawy w formularzu oferty uwzględnił wymóg dostawa w jednym dniu wyłącznie do jednej szkoły. W konsekwencji termin odbioru całego przedmiotu zamówienia będzie odbywał się w ciągu 4 dni roboczych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2017-05-26
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-05-26 14:48
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-06-09 09:54

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.dukla.pl//
Ogłoszenie nr 71799 - 2017 z dnia 2017-04-24 r.
Dukla: Przebudowa przepustu drogowego dwuotworowego w ciągu drogi nr 14513 R, oznaczonej nr ew. 368, 369 na potoku nr ew. 1816/2 stanowiącym własność RZGW w Krakowie,w m. Teodorówka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11, 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL):
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://bip.dukla.pl//

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa przepustu drogowego dwuotworowego w ciągu drogi nr 14513 R, oznaczonej nr ew. 368, 369 na potoku nr ew. 1816/2 stanowiącym własność RZGW w Krakowie,w m. Teodorówka
Numer referencyjny: G.271.7.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa przepustu drogowego dwuotworowego w ciągu drogi nr 14513 R, oznaczonej nr ew. 368, 369 na potoku nr ew. 1816/2 stanowiącym własność RZGW w Krakowie, w m. Teodorówka, w zakresie objętym dokumentacją techniczną, składającą się z: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót. Przedsięwzięcie polega na przebudowie przepustu dwuotworowego z kręgów betonowych fi 100, na przepust ramowy żelbetowy na potoku Dukiełka, w ciągu drogi gminnej nr 14513 R w miejscowości Teodorówka. Przebudowa obiektu polega na rozbiórce istniejącej konstrukcji przepustu i wybudowaniu nowej. Dane ogólne projektowanego przepustu: Charakter obiektu: trwały; Nośność obiektu: obciążenie klasy „B” wg. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia o ciężarze 400kN (40 t); Światło przepustu L0 = 4m; Rozpiętość teoretyczna obiektu: LT = 4,30 m; Kąt skosu przepustu a = 580 Szerokość ustroju nośnego: Po prostopadłej: LCU = 4,60 m; Po ukosie: LCU = 5,430 m; Szerokość całkowita przepustu (ze skrzydłami): Po prostopadłej: LCU = 9,863 m; Po ukosie: LCU = 11,63 m; Długość części przelotowej: Po prostopadłej: LCP = 7,20 m; Po ukosie: LCP = 8,49 m; Długość całkowita ze ściankami czołowymi: Po prostopadłej: LC = 7,44 m; Po ukosie: LC = 8,773 m; Projektowany przekrój poprzeczny obiektu: Szerokość jezdni na obiekcie: 2 x 2,75 m; Szerokość opaski bezpieczeństwa: 2 x 0,50 m; Szerokość belki gzymsowej z barieroporęczą: 2 x 0,47 m; Razem szerokość obiektu 7,44 m. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY Pzp 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp, wymaga aby co najmniej dwie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu określone w przedmiarze robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innego pracownika na umowę o pracę. 8 art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuję się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. 3) Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę ww. wymagań, w szczególności poprzez przestawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (kopię umowy o pracę), a także oświadczenie ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 4) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenie zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji, przedkładał dowody odprowadzania składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. 5) W przypadku nie przedstawienia informacji w terminie do 5 dni roboczych Wykonawca każdorazowo płacić będzie karę w wysokości 1,00 % całkowitego wynagrodzenia niniejsze umowy. 6) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z tego obowiązku lub zmiany sposobu zatrudnienia osób, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia dodatkowej kary umownej w wysokości 1,50 % wynagrodzenia umownego brutto niniejsze umowy. 2. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 3. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane zamówienia wynosi - 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego zadania. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Maksymalny okres udzielonej gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy. Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane stanowi w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.

II.5) Główny kod CPV: 45221111-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/07/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie wg załącznika Nr 3 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie wg załącznika Nr 3 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
oświadczenie wg załącznika Nr 3 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 86421096 2010 9600 1833 0002 .

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwaranci na roboty budowlane 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SIWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym, 2) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej, zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót. 3) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 4) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/05/2017, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2017-04-24
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-04-24 10:54
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-05-17 09:28
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2017-04-07
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-04-12 14:48
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-06-06 07:15
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://bip.dukla.pl//
 
Ogłoszenie nr 62181 - 2017 z dnia 2017-04-10 r.
Dukla: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przemysłowo-magazynowych, ze zmianą sposobu użytkowania na budynki usługowe – GOK, GPP, GBP – w Dukli przy ul. Trakt Węgierski dz. nr 233 – w zakresie przedszkola - Przebudowa drogi wewnętrznej na nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11, 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przemysłowo-magazynowych, ze zmianą sposobu użytkowania na budynki usługowe – GOK, GPP, GBP – w Dukli przy ul. Trakt Węgierski dz. nr 233 – w zakresie przedszkola - Przebudowa drogi wewnętrznej na nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm
Numer referencyjny: G.271.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia:
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres robót: - rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej (trylinki) - 647 m2, - rozebranie starych krawężników betonowych - 42 mb - wykonanie koryta drogi i placów - 653 m2 - karczowanie pni - 2 szt. - ława betonowa pod krawężniki - 5,46 m3 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 30 cm - 653 m2 - ułożenie krawężników betonowych drogowych 15x30x100 - 91 mb - regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych - 1 szt. - regulacja pionowa krat ściekowych - 3 szt. - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 653 m2 - wykopy liniowe koparkami - 11 m3 - studzienki ściekowe z kratami - 2 szt. - studnia rewizyjna z kręgów betonowych śr. 1000 mm gł. 1,5 m - 1 szt. - kanały z rur PVC śr. 200 mm - 10 mb - podsypka i obsypka rur z materiałów sypkich (piasek) - 1,5 m3 - odwodnienie systemowe ACO DRAIN z podbudową - 6 mb - wywóz gruzu na odl. do 1 km - 97 m3 - wywóz ziemi na odl. do 1 km - 81 m3

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45222000-9, 45223300-9, 45231300-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/07/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie wg załącznika Nr 3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
oświadczenie wg załącznika Nr 3
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 86421096 2010 9600 1833 0002.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji 20
termin wykonania 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SIWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym, 2) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej, zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót. 3) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 4) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 26/04/2017, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2017-04-10
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-04-10 09:50
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-05-10 09:05

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://bip.dukla.pl//
 
Ogłoszenie nr 24085 - 2017 z dnia 2017-02-13 r.
Dukla: Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukla” Zadanie częściowe nr 1. Dostawa sprzętu komputerowego (All In One) i urządzeń mobilnych Zadanie częściowe nr 2. Dostawa i wdrożenie oprogramowania, w tym: ü dostawa oprogramowania, ü wdrożenie – Etap I (opracowanie e-usług), ü wdrożenie – Etap II (wdrożenie szyny danych ESB, wdrożenie portalu e-usług), ü wdrożenie – Etap III (integracja danych, szkolenie) wraz z odbiorem końcowym systemu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11, 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dukla.pl//
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukla” Zadanie częściowe nr 1. Dostawa sprzętu komputerowego (All In One) i urządzeń mobilnych Zadanie częściowe nr 2. Dostawa i wdrożenie oprogramowania, w tym: ü dostawa oprogramowania, ü wdrożenie – Etap I (opracowanie e-usług), ü wdrożenie – Etap II (wdrożenie szyny danych ESB, wdrożenie portalu e-usług), ü wdrożenie – Etap III (integracja danych, szkolenie) wraz z odbiorem końcowym systemu.
Numer referencyjny: G.271.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie częściowe nr 1. Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych Zadanie składa się z: 1. Dostawa sprzętu komputerowego do obsługi e-usług w szkołach - 91 szt. 2. Dostawa urządzeń mobilnych – 14 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Zadanie częściowe nr 2 1. Dostawa Oprogramowania 2. Wdrożenie – Etap I (opracowanie e-usług) 3. Wdrożenie – Etap II (wdrożenie szyny danych ESB, wdrożenie portalu e-usług) 4 Wdrożenie – Etap III (integracja danych, szkolenie) wraz z odbiorem końcowym systemu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:72212312-9, 48612000-1, 72263000-6, 72265000-0, 80511000-9, 80533100-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 14/04/2017
data zakończenia: 14/07/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Zadanie częściowe Nazwa zadania Termin zakończenia rzeczowego 1. Dostawa zestawów komputerowych i urządzeń mobilnych 14.04.2017 2 Podzadanie 2.1 Dostawa oprogramowania (Typ wydatku: zakup wartości niematerialnych i prawnych) 14.04.2017 2 Podzadanie 2.2 Wdrożenie – etap I (Typ wydatku: usługa; opracowanie e-usług) 15.05.2017 2 Podzadanie 2.3 Wdrożenie – etap II (Typ wydatku: usługa; wdrożenie szyny danych ESB, wdrożenie portalu e-usług) 15.06.2017 2 Podzadanie 2.4 Wdrożenie – etap III (Typ wydatku: usługa; integracja danych, szkolenie) wraz z odbiorem końcowym systemu 14.07.2017
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zadanie częściowe nr 1 - nie określa się minimalnych standardów. zadanie częściowe nr 2 - nie określa się minimalnych standardów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek dla zadania częściowego nr 1. – Zamawiający nie stawia warunku. Warunek dla zadania częściowego nr 2 zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 2.3.1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN, 2.3.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300 000,00 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dla zadania częściowego nr 1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda dostawa. Warunek dla zadania częściowego nr 2. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje, co najmniej: - jedno zamówienie, którego przedmiotem były usługi dostawy i wdrożenia systemu wspomagającego świadczenie e-usług dla administracji publicznej zintegrowanego z Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP i systemem elektronicznego obiegu dokumentów, przeprowadzenie szkoleń w zakresie wdrożonego systemu oraz obejmowało jednocześnie, co najmniej: • Instalację, parametryzację i konfigurację systemu, • przeprowadzenie integracji systemu z platformą ePUAP, • przeprowadzenie integracji systemu z systemem elektronicznego obiegu dokumentów • przeszkolenie, co najmniej 100 użytkowników objętych wdrożeniem (w tym przeprowadzenie szkoleń i instruktarzy przy stanowiskowych), o łącznej wartości w/w punktów nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto; - dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego zintegrowanego z zewnętrznymi systemami na kwotę co najmniej 300.000,00 zł każde. 2.2.3. Warunek dla zadania częściowego nr 1. – Zamawiający nie stawia warunku. Warunek dla zadania częściowego nr 2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować zespołem przynajmniej 8 osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w skład, którego wchodzą: 1) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej 8 osobowym zespołem w skład, którego wchodzą: a) co najmniej 1 osoba przewidziana do roli Kierownika Projektu, posiadająca: - wykształcenie wyższe oraz - posiadająca znajomość najlepszych praktyk w zakresie zarządzania projektami posiadającą certyfikat potwierdzający posiadaną wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2, PMI lub innej równoważnej; - minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów informatycznych wg metodyki Prince2, PMI lub innej równoważnej, potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku Kierownika Projektu lub równoważnym w przynajmniej 3 zakończonych sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego) projektach informatycznych polegających na wdrożeniu lub dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego zintegrowanego z systemami zewnętrznymi o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto)., b) co najmniej 1 osoba, przewidziana do roli Administratora Technicznego, posiadająca: - wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe wykształcenie w zakresie nauk ścisłych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065), oraz - minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania technicznego systemu potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku Administratora Technicznego lub Administratora Systemów Informatycznych w przynajmniej 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranym przez Zamawiającego) projekcie informatycznym zrealizowanym przez Wykonawcę polegających na wdrożeniu lub dostawie i wdrożeniu systemu wspomagającego świadczenie e-usług dla administracji publicznej o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto). c) co najmniej 2 osoby z przewidziane do roli Programisty/developera z odbytym certyfikowanym szkoleniem z zakresu platformy aplikacji webowych d) co najmniej 1 osoba przewidziana do roli Konsultanta posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonalności systemów webowych co najmniej dwuletnim doświadczeniem e) co najmniej 1 osoba przewidzianą do roli Specjalisty ds. Opracowania i Uruchomienia e-Usług, posiadającą: - wykształcenie wyższe oraz minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie opracowywania i uruchamiania e-Usług na platformie e-PUAP, potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku Specjalisty ds. Opracowania i Uruchomienia e-Usług w przynajmniej 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego) projekcie informatycznym zrealizowanym przez Wykonawcę polegającym na opracowaniu i uruchomieniu e-Usług na platformie e-PUAP f) co najmniej 2 osoby prowadzące szkolenia - Trenerzy posiadające, każda z nich: - wykształcenie wyższe magisterskie, - oraz posiada min. 10 letni staż pracy jako szkoleniowiec pracowników jednostek oświatowych z zakresu IT Zamawiający nie dopuszcza łączenia w/w funkcji. Zamawiający wymaga aby Kierownik Projektu był zatrudniony na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. Sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopię umowy o pracę zawartą przez Wykonawcę z osobą świadczą usługi tj. Kierownikiem Projektu. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Kierownika Projektu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Strony niniejszej umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w związku z zamiarem zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp aktualną na dzień złożenia a jednocześnie wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, aktualne na dzień złożenia a jednocześnie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, aktualne na dzień złożenia a jednocześnie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w okolicznościach wskazanych w art. 24ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 5.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 5.5.1. zamiast dokumentów, o których mowa w: 5.5.1.1. pkt 4.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 5.5.1.2. pkt 4.2.- 4.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5.5.2. Dokumenty, o których mowa w pkt.4.5.1.1. oraz 4.5.1.2. pkt 2) powinny być aktualne na dzień złożenia a jednocześnie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4.5.1.2. pkt 1) powinien być aktualny na dzień złożenia a jednocześnie wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5.5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsca zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 4.5.2. stosuje się. 5.5.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 4.5.1. pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 4.5.2. stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1. dotyczących zdolności technicznej i zawodowej: 6.1.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, 6.1.2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ,. 6.2. dotyczących sytuacji ekonomicznej/ finansowej: 6.2.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 6.2.2. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 6.2.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub równoważny obejmujący, co najmniej następujące obszary: tworzenie, rozwój, wdrażanie i serwisowanie oprogramowania komputerowego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 86421096 2010 9600 1833 0002 przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w przypadku przelewu bankowego uważa się datę i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego. Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 4) Wymaga się, aby w gwarancji wadialnej zawarte były informacje, na podstawie, których możliwe byłoby zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (podać między innymi nr zadania częściowego na które składane jest wadium). 5) Określa się wysokość wadium na równowartość kwoty: Dla zadanie częściowego nr 1 : 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych, Dla zadania częściowego nr 2 : 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych. 6) Okoliczność wniesienia wadium powinna być weryfikowalna dla Zamawiającego, tj. np. wgląd w/w rachunek bankowy bądź zapoznanie się z właściwym dokumentem w ofercie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji 40.20
okres opieki serwisowej 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności w przypadku zmian na rynku usług objętych niniejszym postępowaniem, wystąpienia istotnych trudności w pozyskaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego (z zastrzeżeniem iż nie może to prowadzić do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy) 2) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki podatku VAT, wartość netto wynagrodzenia pozostanie bez zmian, 3) nastąpią zmiany technologiczne spowodowane pojawieniem na rynku rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 4) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; 5) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: a) wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; b) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. c) lub będą polegały w szczególności na: ü skróceniu terminu wykonania umowy, przyśpieszeniu ukończenia usług, ü obniżeniu kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie usług (z zastrzeżeniem iż nie może to prowadzić do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy) ü obniżeniu kosztu wykonania usług i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, ü wydłużeniu terminu gwarancji (z zastrzeżeniem iż nie może to prowadzić do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy) , ü poprawieniu sprawności lub zwiększenie wartości ukończonych usług dla zamawiającego (z zastrzeżeniem iż nie może to prowadzić do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy) , ü podniesieniu bezpieczeństwa, wydajności lub parametrów technicznych urządzeń (z zastrzeżeniem iż nie może to prowadzić do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy) , ü rezygnacji z części usług połączonego z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 6) Zmiana terminu realizacji z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, b) przekazania informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia z opóźnieniem. 7) zmiana terminu realizacji umowy lub harmonogramu prac w związku z wystąpieniem potrzeby udzielenia zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, 8) zmiana terminu realizacji umowy na skutek opóźnienia wydania decyzji zezwolenia, uzgodnienia itp., lub konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień przez Wykonawcę do wydania, których, instytucje są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, 9) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji zdarzeń; 10) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w sytuacji, gdy już po wyborze oferty zmieniły się okoliczności w sposób uniemożliwiający zawarcie umowy na warunkach wynikających z oferty, 11) zmiany danych osobowych – zmiany osób (personelu), Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
W celu ustalenia podstaw i zasadności dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy uzasadnić zasadność zastrzeżenia każdego elementu wskazanego w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa, w szczególności wskazania: 1) jaki charakter mają zastrzeżone informacje, w szczególności określenie, czy są to informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą dla wykonawcy w rozumieniu ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), 2) jakie działania wykonawca podjął celem zachowania w poufności informacji, które zostały zastrzeżone, 3) jaką wartość przedstawiają dla wykonawcy informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22/02/2017, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Zadanie częściowe nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie częściowe nr 1. Dostawa sprzętu komputerowego (All In One) i urządzeń mobilnych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 14/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 2    Nazwa: Zadanie częściowe nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie częściowe nr 2 1. Dostawa Oprogramowania 2. Wdrożenie – Etap I (opracowanie e-usług) 3. Wdrożenie – Etap II (wdrożenie szyny danych ESB, wdrożenie portalu e-usług) 4 Wdrożenie – Etap III (integracja danych, szkolenie) wraz z odbiorem końcowym systemu
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72212312-9, 48621000-7, 72263000-6, 72265000-0, 80511000-9, 80533100-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 14/07/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji 20
okres opieki serwisowej 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2017-02-13
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-02-13 12:26
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-04-12 09:57
 
 
 
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.ukla.pl/
Ogłoszenie nr 13797 - 2017 z dnia 2017-01-25 r.
Dukla: Budowa wieży widokowej na Górze Cergowej na działce nr ewid. 1745/12 w miejscowości Cergowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11, 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL):
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://bip.ukla.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
http://bip.ukla.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wieży widokowej na Górze Cergowej na działce nr ewid. 1745/12 w miejscowości Cergowa
Numer referencyjny: G.271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest; Budowa wieży widokowej na Górze Cergowej na działce nr ewid. 1745/12 w miejscowości Cergowa Przedmiotem inwestycji jest budowa drewnianej wieży widokowej o wysokości 21,72 m (do szczytu krokwi) wraz z zagospodarowaniem otoczenia wieży w obrębie wydzielonej działki nr 1745/12 w m-ci Cergowa. Ukształtowanie terenu i trudność dojazdu wyklucza odwiedzanie wieży przez pojazdy mechaniczne a organizacja miejsca budowy wymaga od Wykonawcy szczegółowego zapoznania się z przebiegiem dojazdu i podjęcia właściwych decyzji co do sposobu dostarczenia materiałów budowlanych na szczyt góry. 1) Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego: Budowla - wieża widokowa ze ścianami otwartymi zadaszona dachem wielospadowym. Posiadać cztery poziomy użytkowe - przyziemie ze ścianami opcjonalnie poszytymi gontem do wys. ok. 1,20 m, które mogą stanowić osłonę wiatrową dla turystów, trzy platformy pośrednie z miejscami stojącymi, oraz platformę widokową z miejscami siedzącymi. Maksymalna ilość osób przebywających jednorazowo w obrębie platformy widokowej nie powinna przekraczać 10 osób, w obrębie platformy pośredniej nie powinno to być więcej niż 6 osób. 2) Wymiary wieży: a) wysokość od poziomu 0,00 do kalenicy konstrukcyjnej budynku: 21,72 mb, b) długość i szerokość całkowita wieży widokowej bez okapu: 9,48 x 9,48 mb. 3) Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród budowlanych: a) fundamenty: płyta betonowa zbrojona krzyżowo, ze zbrojeniem przeciwskurczowym, płytę stabilizują żelbetowe słupki, które należy wywiercić w skale. Pale fundamentowe monolitycznie połączone z płytą należy wiercić do głębokości nie mniejszej niż 100 cm. Fundamenty powinny być zabezpieczone przed wpływem wilgoci, b) ściany: konstrukcja nośna z belek drewnianych klasy minimum C24 do C30 wg projektu konstrukcyjnego (drewno powinno być sezonowane i odprężone - przyjąć drewno fabrycznie certyfikowane KVH lub BSH). Drewno należy impregnować i zabezpieczyć przede wszystkim przed działaniem owadów i intensywnym operowaniem słońca. Farby kryjące powinny posiadać filtry UV. Łączenia elementów drewnianych na zaciosach ciesielskich wg dokumentacji rysunkowej. Elementy drewniane impregnować metodą zanurzeniową w impregnatach zapewniających status NRO przed dostarczeniem na miejsce budowy, oraz malowane ostatecznie po złożeniu konstrukcji, c) strop nad kondygnacjami platform: drewniane ażurowe z belek drewnianych usztywnione poszyciem z desek o grubości minimum 4,5 cm. Konstrukcja stropów oparta na ruszcie konstrukcyjnym płytowym, wykonanym z belek 4 x12 cm (z możliwością zmiany profili na większe). Płyty mocować do rusztu konstrukcyjnego za pomocą śrub stalowych nierdzewnych, lub wkrętów stalowych hartowanych o podwyższonej wytrzymałości. Elementy drewniane impregnować metodą zanurzeniową w impregnatach zapewniających status NRO przed dostarczeniem na miejsce budowy, oraz malowane ostatecznie po złożeniu konstrukcji. d) d)połać dachowa: z gontu drewnianego, podwójnego, łupanego, osadzonego na łatach o przekroju 6 x 4 cm, w rozstawie wg potrzeb materiałowych pokrycia. Gont impregnowany zanurzeniowo przed zamontowaniem na dachu. Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej impregnować metodą zanurzeniową w impregnatach zapewniających status NRO przed dostarczeniem na miejsce budowy, oraz malować ostatecznie po złożeniu konstrukcji. e) podłoga na gruncie: z kostki lub płyt kamiennych na podkładzie ze spadkiem odprowadzającym wodę opadową do środka płyty. Na przewodzie odwadniającym należy zamontować kosz filtrujący, zabezpieczający przewód przed zatkaniem. Przewód odwadniający powinien być ocieplony i zabezpieczony przed zmiażdżeniem. f) schody: schody komunikacyjne o właściwej szerokości 120 cm między planowanymi pochwytami poręczy, o szerokości spocznika w świetle nie mniejszej niż 150 cm, g) W budowli zaprojektowano wyłącznie instalację elektryczną sygnalizacyjną zasilaną z urządzenia wyposażonego w baterie ładowane przez panele fotowoltaiczne oraz instalację odgromową. UWAGA: Ze względu na funkcję i technologię drewnianą zastosować szereg działań mających na celu uzyskanie dla użytych rozwiązań materiałowych statusu NRO (materiały nierozprzestrzeniające ogień). Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonywaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: - czynności pracownika budowlanego min. 5 osób, obejmującego cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w Projekcie budowlano – wykonawczym, Przedmiarze robót i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 2. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 3. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane zamówienia wynosi - 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego zadania. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Maksymalny okres udzielonej gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy. Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane stanowi w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45223000-6, 45200000-9, 45310000-3, 45400000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/10/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania stanowi kryterium oceny ofert
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie - załącznik nr 3
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie - załącznik nr 3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
oświadczenie - załącznik nr 3
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 86421096 2010 9600 1833 0002 .

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji na roboty budowlane 20
termin wykonania 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią (opady, zbyt niskie temperatury),
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/02/2017, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2017-01-25
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-01-25 10:41
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-02-20 08:20
 
 
 
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.dukla.pl//
Ogłoszenie nr 12688 - 2017 z dnia 2017-01-23 r.
Dukla: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukla” Zadanie częściowe nr 1. Dostawa sprzętu komputerowego (All In One) i urządzeń mobilnych Zadanie częściowe nr 2. Dostawa i wdrożenie oprogramowania, w tym:  dostawa oprogramowania,  wdrożenie – Etap I (opracowanie e-usług),  wdrożenie – Etap II (wdrożenie szyny danych ESB, wdrożenie portalu e-usług),  wdrożenie – Etap III (integracja danych, szkolenie) wraz z odbiorem końcowym systemu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego określa Załącznik nr 9 do SIWZ.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług)
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11, 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL):
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Urząd Miejski w Dukli 38-450 DuTrak Węgierski 11, pokój Nr 102
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukla” Zadanie częściowe nr 1. Dostawa sprzętu komputerowego (All In One) i urządzeń mobilnych Zadanie częściowe nr 2. Dostawa i wdrożenie oprogramowania, w tym:  dostawa oprogramowania,  wdrożenie – Etap I (opracowanie e-usług),  wdrożenie – Etap II (wdrożenie szyny danych ESB, wdrożenie portalu e-usług),  wdrożenie – Etap III (integracja danych, szkolenie) wraz z odbiorem końcowym systemu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego określa Załącznik nr 9 do SIWZ.
Numer referencyjny: G271.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie częściowe nr 1. Dostawa sprzętu komputerowego (All In One) i urządzeń mobilnych Zadanie częściowe nr 2. Dostawa i wdrożenie oprogramowania, w tym:  dostawa oprogramowania,  wdrożenie – Etap I (opracowanie e-usług),  wdrożenie – Etap II (wdrożenie szyny danych ESB, wdrożenie portalu e-usług),  wdrożenie – Etap III (integracja danych, szkolenie) wraz z odbiorem końcowym systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego określa Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:72212312-9, 48612000-1, 72263000-6, 72265000-0, 80511000-9, 80533100-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/07/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie określa się minimalnych standardów
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek dla zadania częściowego nr 2 zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 2.3.1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN, 2.3.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300 000,00 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: Warunek dla zadania częściowego nr 1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda dostawa. Warunek dla zadania częściowego nr 2. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje, co najmniej:  jedno zamówienie, którego przedmiotem były usługi dostawy i wdrożenia systemu wspomagającego świadczenie e-usług dla administracji publicznej zintegrowanego z Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP i systemem elektronicznego obiegu dokumentów, przeprowadzenie szkoleń w zakresie wdrożonego systemu oraz obejmowało jednocześnie, co najmniej: • Instalację, parametryzację i konfigurację systemu, • przeprowadzenie integracji systemu z platformą ePUAP, • przeprowadzenie integracji systemu z systemem elektronicznego obiegu dokumentów • przeszkolenie, co najmniej 100 użytkowników objętych wdrożeniem (w tym przeprowadzenie szkoleń i instruktarzy przy stanowiskowych), o łącznej wartości w/w punktów nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto; - dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego zintegrowanego z zewnętrznymi systemami na kwotę co najmniej 300.000,00 zł każde. 2.2.3. Warunek dla zadania częściowego nr 2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować zespołem przynajmniej 8 osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w skład, którego wchodzą: 1) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej 8 osobowym zespołem w skład, którego wchodzą: a) co najmniej 1 osoba przewidziana do roli Kierownika Projektu, posiadająca:  wykształcenie wyższe oraz  posiadająca znajomość najlepszych praktyk w zakresie zarządzania projektami posiadającą certyfikat potwierdzający posiadaną wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2, PMI lub innej równoważnej;  minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów informatycznych wg metodyki Prince2, PMI lub innej równoważnej, potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku Kierownika Projektu lub równoważnym w przynajmniej 3 zakończonych sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego) projektach informatycznych polegających na wdrożeniu lub dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego zintegrowanego z systemami zewnętrznymi o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto)., b) co najmniej 1 osoba, przewidziana do roli Administratora Technicznego, posiadająca:  wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe wykształcenie w zakresie nauk ścisłych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065), oraz  minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania technicznego systemu potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku Administratora Technicznego lub Administratora Systemów Informatycznych w przynajmniej 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranym przez Zamawiającego) projekcie informatycznym zrealizowanym przez Wykonawcę polegających na wdrożeniu lub dostawie i wdrożeniu systemu wspomagającego świadczenie e-usług dla administracji publicznej o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto). c) co najmniej 2 osoby z przewidziane do roli Programisty/developera z odbytym certyfikowanym szkoleniem z zakresu platformy aplikacji webowych d) co najmniej 1 osoba przewidziana do roli Konsultanta posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonalności systemów webowych co najmniej dwuletnim doświadczeniem e) co najmniej 1 osoba przewidzianą do roli Specjalisty ds. Opracowania i Uruchomienia e-Usług, posiadającą:  wykształcenie wyższe oraz minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie opracowywania i uruchamiania e-Usług na platformie e-PUAP, potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku Specjalisty ds. Opracowania i Uruchomienia e-Usług w przynajmniej 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego) projekcie informatycznym zrealizowanym przez Wykonawcę polegającym na opracowaniu i uruchomieniu e-Usług na platformie e-PUAP f) co najmniej 2 osoby prowadzące szkolenia - Trenerzy posiadające, każda z nich:  wykształcenie wyższe magisterskie,  oraz posiada min. 10 letni staż pracy jako szkoleniowiec pracowników jednostek oświatowych z zakresu IT Zamawiający nie dopuszcza łączenia w/w funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenia, które każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1.1.1. nie podlega wykluczeniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1.1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć po otwarciu ofert bez odrębnego wezwania Zamawiającego: 2.1. Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu. 2.2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 2.3. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 2.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.1., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2.5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.1., Wykonawca składa w oryginale. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (art. 26 ust. 2 ustawy Pzp). 2). Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp aktualną na dzień złożenia a jednocześnie wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, aktualne na dzień złożenia a jednocześnie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, aktualne na dzień złożenia a jednocześnie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w okolicznościach wskazanych w art. 24ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 4.5.1. zamiast dokumentów, o których mowa w: 4.5.1.1. pkt 4.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 4.5.1.2. pkt 4.2.- 4.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4.5.2. Dokumenty, o których mowa w pkt.4.5.1.1. oraz 4.5.1.2. pkt 2) powinny być aktualne na dzień złożenia a jednocześnie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4.5.1.2. pkt 1) powinien być aktualny na dzień złożenia a jednocześnie wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsca zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 4.5.2. stosuje się. 4.5.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 4.5.1. pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 4.5.2. stosuje się.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
5.1. dotyczących zdolności technicznej i zawodowej: 5.1.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, 5.1.2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ,. 5.2. dotyczących sytuacji ekonomicznej/ finansowej: 5.2.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 5.2.2. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 5.2.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 5.3 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub równoważny obejmujący, co najmniej następujące obszary: tworzenie, rozwój, wdrażanie i serwisowanie oprogramowania komputerowego. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt 5. Wykonawcy składają łącznie. 7. Wymagania dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców: 7.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 1., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.3. Zamawiający może także wezwać Wykonawcę do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jednakże przypadku, gdy ww. bazy danych są prowadzone w języku innym niż język polski, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 7.5. Oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, w tym oświadczenie w przedmiocie grupy kapitałowej, składane są w oryginale. 7.6. Dokumenty, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.5. powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7.9. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. 7.10. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp: 8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia Umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą Pełnomocnik Wykonawców składa pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podpisane przez osoby upoważnione – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 8.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest samodzielnie wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 8.3. Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. 8.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 86421096 2010 9600 1833 0002 przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w przypadku przelewu bankowego uważa się datę i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego. Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 4) Wymaga się, aby w gwarancji wadialnej zawarte były informacje, na podstawie, których możliwe byłoby zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (podać między innymi nr zadania częściowego na które składane jest wadium). 5) Określa się wysokość wadium na równowartość kwoty: Dla zadanie częściowego nr 1 : 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych, Dla zadania częściowego nr 2 : 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych. 6) Okoliczność wniesienia wadium powinna być weryfikowalna dla Zamawiającego, tj. np. wgląd w/w rachunek bankowy bądź zapoznanie się z właściwym dokumentem w ofercie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 50
gwarancja na komputery i urządzenia mobilne/opieka serwis 5

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp oraz w przypadkach: 1) zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności w przypadku zmian na rynku usług objętych niniejszym postępowaniem, wystąpienia istotnych trudności w pozyskaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego (z zastrzeżeniem iż nie może to prowadzić do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy) 2) zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki podatku VAT, wartość netto wynagrodzenia pozostanie bez zmian, 3) nastąpią zmiany technologiczne spowodowane pojawieniem na rynku rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 4) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; 5) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: a) wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; b) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. c) lub będą polegały w szczególności na: d) skróceniu terminu wykonania umowy, przyśpieszeniu ukończenia usług, e) obniżeniu kosztu ponoszonego przez zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie usług (z zastrzeżeniem iż nie może to prowadzić do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy) f) obniżeniu kosztu wykonania usług i tym samym wynagrodzenia wykonawcy, g) wydłużeniu terminu gwarancji (z zastrzeżeniem iż nie może to prowadzić do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy) , h) poprawieniu sprawności lub zwiększenie wartości ukończonych usług dla zamawiającego (z zastrzeżeniem iż nie może to prowadzić do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy) , i) podniesieniu bezpieczeństwa, wydajności lub parametrów technicznych urządzeń (z zastrzeżeniem iż nie może to prowadzić do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy) , j) rezygnacji z części usług połączonego z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 6) Zmiana terminu realizacji z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, b) przekazania informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia z opóźnieniem. 7) zmiana terminu realizacji umowy lub harmonogramu prac w związku z wystąpieniem potrzeby udzielenia zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, 8) zmiana terminu realizacji umowy na skutek opóźnienia wydania decyzji zezwolenia, uzgodnienia itp., lub konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień przez Wykonawcę do wydania, których, instytucje są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, 9) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji zdarzeń; 10) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w sytuacji, gdy już po wyborze oferty zmieniły się okoliczności w sposób uniemożliwiający zawarcie umowy na warunkach wynikających z oferty, 11) zmiany danych osobowych – zmiany osób (personelu), Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 02/02/2017, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Zadanie częściowe Nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie częściowe nr 1. Dostawa sprzętu komputerowego (All In One) i urządzeń mobilnych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1, 72212312-9, 48612000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 50
gwarancja na komputery urządzenia mobilne 50
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Zadanie częściowe Nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie częściowe nr 2. Dostawa i wdrożenie oprogramowania, w tym:  dostawa oprogramowania,  wdrożenie – Etap I (opracowanie e-usług),  wdrożenie – Etap II (wdrożenie szyny danych ESB, wdrożenie portalu e-usług),  wdrożenie – Etap III (integracja danych, szkolenie) wraz z odbiorem końcowym systemu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72263000-6, 72260000-5, 80511000-9, 80533100-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/07/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 50
opieka serwisowa 50
6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2017-01-23
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-01-23 14:48
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-02-03 14:12
 
 
 
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.dukla.pl//
Ogłoszenie nr 371315 - 2016 z dnia 2016-12-21 r.
Dukla: Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sportowej przy Zespole Szkół w Jasionce Budowa hali sportowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11, 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL):
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sportowej przy Zespole Szkół w Jasionce Budowa hali sportowej
Numer referencyjny: G.271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest; Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sportowej przy Zespole Szkół w Jasionce Budowa hali sportowej o wymiarach 12,28 x 34,48 m i wysokości 9,63 m. Powierzchnia zabudowy - 423,41 m2 Powierzchnia całkowita - 423,41 m2 Powierzchnia użytkowa - 389,77 m2 Kubatura - 3806,56 m3 Główną konstrukcję budynku stanowią elementy stalowe (słupy, rygle) obudowane płytami typu „sandwich” wypełnione pianką poliuretanową grubości 10 cm. Stopy i ławy fundamentowe żelbetowe. Dach dwuspadowy o spadku 30% z kratownic drewnianych pokryty panelami dachowymi typu „sandwich” wypełnione pianką poliuretanową grubości 12 cm. Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych (EI 30 i EI 60) na ruszcie stalowym odpornym na uderzenia. Posadzka na gruncie – sala sportowa: płyta żelbetowa, posadzka sportowa systemowa na podwójnych legarach, wykładzina sportowa. Posadzka na gruncie – zaplecze: beton, 2 x folia PE, styropian o dużej wytrzymałości, wylewka cementowa, płytki gresowe. Okna aluminiowe. Drzwi zewnętrzne aluminiowe, drzwi wewnętrzne do Sali sportowej aluminiowe, a do pomieszczeń zaplecza drewniane. Instalacje sanitarne: - instalacja zimnej i ciepłej wody wraz z osprzętem - instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z osprzętem - instalacja c.o. wraz z osprzętem wraz z osprzętem - instalacja wentylacji mechanicznej wraz z osprzętem Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia wraz z osprzętem - instalacja oświetlenia awaryjnego wraz z osprzętem - instalacja gniazd wtyczkowych wraz z osprzętem - instalacja tablicy wyników - instalacja oddymiania - instalacja ochrony przed porażeniem - instalacja ochrony przeciwprzepięciowa - instalacja połączeń wyrównawczych - instalacja odgromowa - wyłącznik pożarowy - tablice rozdzielcze. Wyposażenie sali zgodne z załączoną propozycją. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonywaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: - czynności kierownika budowy; - czynności pracownika budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w Projekcie budowlano – wykonawczym, Przedmiarze robót i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45112000-5, 45112000-5, 45230000-8, 45223100-7, 45262300-4, 45260000-7, 45262100-2, 45261000-4, 45300000-0, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45421100-5, 45421146-9, 45440000-3, 45450000-6, 45330000-9, 45200000-9, 45332000-3, 45331100-7, 45331220-4, 45310000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/10/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Oświadczenie - załącznik nr 3
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Oświadczenie - załącznik nr 3
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oświadczenie - załącznik nr 3
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Zobowiązuję się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie jeżeli zakres czynności tych osób polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy przedłożę zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. wg Załącznik Nr 6 do SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie - załącznik nr 3
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie - załącznik nr 3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Oświadczenie - załącznik nr 3
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wypełniona i parafowana umowa wg załącznika Nr 5 do SIWZ, wykaz osób wg załącznika Nr 6 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 86421096 2010 9600 1833 0002 .

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
okr gwaranji na roboty budowlanee 30
okres gwarancji na dostarczone i zamontowane wyposażenie 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 24/01/2017 godzina: 08:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
wg załącznik nr 5 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Formy wniesienia zabezpieczenia: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a za zgodą Zamawiającego również 6) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej; 7) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. i dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wniesione będzie w jednej z form dopuszczonych ustawą Prawo zamówień publicznych. 2. Z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na zasadach określonych w art. 151 ustawy Pzp. 4. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób: 1) 70 % w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego; 2) pozostałe 30 % w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SIWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym, 2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią (opady, zbyt niskie temperatury), 3) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej, zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót. 4) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 5) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/01/2017, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 
 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-12-21
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-04-30 11:16
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-01-31 09:11
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.dukla.pl//
Ogłoszenie nr 365124 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.
Dukla: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych (wiejskich) oraz chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dukla Zimowe utrzymanie ulic, chodników i kratek kanalizacji deszczowej w obrębie miasta Dukli
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11, 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL):
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych (wiejskich) oraz chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dukla Zimowe utrzymanie ulic, chodników i kratek kanalizacji deszczowej w obrębie miasta Dukli
Numer referencyjny: G.271.16.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych (wiejskich) oraz chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dukla Zimowe utrzymanie ulic, chodników i kratek kanalizacji deszczowej w obrębie miasta Dukli

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
liczba sprzętu 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 2) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21/12/2016, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki:

SIWZ z załacznikami Plik rar 205.68 KB
Informacja z otwarcia ofert Plik doc 208.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-12-12
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-12-13 08:51
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-12-21 10:48
 
 
 
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.dukla.pl//
Ogłoszenie nr 332970 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.
Dukla: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla” 1) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jasionce 2) Termomodernizacja w Zespole Szkół w Tylawie 3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wietrznie 4) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Iwli 5) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Głojscach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11, 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail , faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL):
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla” 1) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jasionce 2) Termomodernizacja w Zespole Szkół w Tylawie 3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wietrznie 4) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Iwli 5) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Głojscach
Numer referencyjny: G.271.15.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia:
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla I. Zespół Szkół w Jasionce: 1. Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych - część starsza - Rozebranie płytki odbojowej z płyt betonowych - 91,70 m2 - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m - 110,00 m3 - Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej - 94,25 m2 - Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej na sucho (płyty ze styroduru XPS TOP 30 gr 6 cm) - 94,25 m2 2. Płytka odbojowa - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 92,00 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm - 92,00 m2 - Obrzeża betonowe 20x6 cm - 80,00 mb - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 92,00 m2 3. Docieplenie ścian zewnętrznych - część starsza - Montaż listwy cokołowej - 80,00 m2 - Docieplenie ścian styropianem gr. 15 cm - 422,86 m2 - Docieplenie ścian wewnętrznych styropianem gr. 8 cm - 77,67 m2 - Docieplenie ościeży styropianem gr. 5 cm - 64,92 m2 - Cokoły z płytek z kamieni sztucznych do wys. 40 cm - 32,00 m - Wymiana okien drewnianych na PCW - 5,28 m2 - Wymiana drzwi drewnianych i stalowych na aluminiowe (4 szt.) - 13,96 m2 4. Docieplenie stropów - część starsza - Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną gr 25 cm + folia paroizolacyjna - 340,00 m2 - Wykonanie dojść technologicznych na strychu z płyty OSB 18 mm na ruszcie drewnianym - 85,00 m2 5. Płytka odbojowa - część nowsza - Rozebranie płytki odbojowej z płyt betonowych - 107,00 m2 - Korytowanie - 106,00 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 106,00 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm - 106,00 m2 - Obrzeża betonowe 20x6 cm - 95,00 mb - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 106,00 m2 6. Docieplenie ścian zewnętrznych - część nowsza - Montaż listwy cokołowej - 90,00 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 10 cm - 604,00 m2 - Docieplenie ościeży styropianem gr. 5 cm - 74,96 m2 - Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej - 27,74 m2 7. Wymiana oświetlenia - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 12 W - 29 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (4x10) - 100 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (2x20) - 66 kpl 8. Instalacja c.o. - Płukanie istniejącej instalacji - 310 m - Wymiana istniejących zaworów na zawory termostatyczne - 69 szt. II. Zespół Szkół w Tylawie: 1. Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych starej części szkoły - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m - 62,53 m3 - Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej - 73,10 m2 - Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej na sucho (płyty ze styroduru XPS TOP 30 gr 6 cm) - 73,10 m2 2. Płytka odbojowa - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 54,62 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm - 51,62 m2 - Obrzeża betonowe 20x6 cm - 67,00 mb - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 61,62 m2 3. Docieplenie ścian zewnętrznych - część starsza - Montaż listwy cokołowej - 60,93 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 14 cm - 311,36 m2 - Docieplenie ościeży styropianem gr. 5 cm - 23,92 m2 - Cokoły z płytek z kamieni sztucznych do wys. 40 cm - 60,93 m - Wymiana okien drewnianych na PCW (1 szt.) - 0,5 m2 - Wymiana drzwi drewnianych na PCW (1 szt.) - 1,64 m2 4. Docieplenie stropów - część starsza - Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną gr 25 cm + folia paroizolacyjna - 211,40 m2 - Wykonanie dojść technologicznych na strychu z płyty OSB 18 mm na ruszcie drewnianym - 53,0 m2 5. Wymiana okien - część nowsza - Wymiana starych okien PCW na nowe PCW (84 szt.) - 156,43 m2 - Wymiana parapetów wewnętrznych z PCW - 137,96 m2 - Utylizacja okien i parapetów z PCW - 84 szt. - Wykonanie tynków na ościeżach - 100,42 m2 6. Docieplenie stropów - część nowsza - Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną gr 25 cm + folia paroizolacyjna - 159,60 m2 - Wykonanie dojść technologicznych na strychu z płyty OSB 18 mm na ruszcie drewnianym - 40,0 m2 7. Wymiana oświetlenia - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 12 W - 56 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W - 219 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (2x20) - 38 kpl 8. Instalacja c.o. - Płukanie istniejącej instalacji - 340 m - Wymiana istniejących zaworów na zawory termostatyczne - 90 szt. III. Szkoła Podstawowa w Wietrznie: 1. Docieplenie i odwodnienie ścian fundamentowych - Rozebranie płytki odbojowej z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - 150,00 m2 - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m - 122,11 m3 - Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej - 145,00 m2 - Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej na sucho (płyty ze styroduru XPS TOP 30 gr 8 cm)- 145,00 m2 2. Docieplenie ścian zewnętrznych - Montaż listwy cokołowej - 91,40 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 15 cm - 673,76 m2 - Docieplenie ościeży styropianem gr. 5 cm - 80,02 m2 - Cokoły z płytek z kamieni sztucznych dowys. 40 cm - 36,56 m - Wymiana okien drewnianych na PCW (5 szt.) - 2,91 m2 - Wymiana drzwi drewnianych na PCW (1 szt.) - 2,1 m2 3. Docieplenie stropów - Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną gr 25 cm + folia paroizolacyjna - 364,00 m2 4. Wymiana oświetlenia - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 12 W - 18 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 20 W - 4 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (4x10) - 36 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (2x20) - 38 kpl 5. Instalacja c.o. - Płukanie istniejącej instalacji - 120 m - Wymiana istniejących zaworów na zawory termostatyczne - 37 szt. IV. Szkoła Podstawowa w Iwli: 1. Ściana fundamentowa oraz drenaż opaskowy - rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm = 47,25 m2 - wykopy o ścianach prostych przy odkrywaniu fundamentów = 44,04 m3 - oczyszczenie i zmycie podłoża ściany = 73,40 m2 - ułożenie płyt termoizolacyjnych ze styroduru = 73,40 m2 - drenaż z rur pcv-u 50mm = 73,40 m - obsypka rurociągu żwirkiem = 22,02 m3 - wzmocnienie podłoża geowłókniną = 73,40 m2 - wykopy w gruncie kat III = 10,56 m3 - kanały z rur pcv 110 mm = 22 mb - studzienki rewizyjne WAVIN = 5 szt. - zasypanie wykopów ziemia z urobku = 36,25 m3 - podbudowa z kruszywa łamanego gr 8cm = 73,40 m2 - obrzeża betonowe 20x6cm na posypce piaskowej = 73,40m - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6 cm = 73,40 m2 2. Ocieplenie elewacji - montaż listwy cokołowej = 83,90 m - ochrona okien folią polietylenowa = 125,83 m2 - docieplenie ścian zewnętrznych budynku = 660,00 m2 - docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych = 36,15 m2 - ochrona narożników wypukłych na styropianie = 241,00 m - cokoły z płytek terakota = 83,90 m na wysokość 40 cm - rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy = 19,79m2 - wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy = 25,86 m2 - wykucie z muru ościeżnicy o pow. 2 m2= 12,95 m2 - wykucie z muru ościeżnicy o pow. ponad 1,5 m2 = 242,85 m2 - drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe = 12,95 m2 - montaż okien pcv o pow. powyżej 1,5 m2 = 242,85 m2 - wykonanie tynków kat III na ościeżach = 41,34 m2 - montaż parapetów wewnętrznych z pcv = 37,50 m - montaż uchwytów do rur spustowych = 66,5 mb - rusztowania zewnętrzne rurowe = 755,10 m2 3. Docieplenie stropu - izolacja termiczna z wełny mineralnej gr 25 cm = 639,70 m2 - paroizolacja z foli paroprzepuszczalnej = 639,700 m2 - wykonanie podestów na stelażu drewnianym = 213,170 m2 4. Modernizacja oświetlenia - demontaż opraw oświetleniowych = 147szt - demontaż opraw oświetleniowych = 22 szt. - montaż opraw LED 2x346W = 92szt - montaż opraw LED 4x18W = 55szt - montaż opraw LED 2x150W = 10 szt. - montaż opraw LED 12W = 12 szt. - pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania = 2 pom - pomiar rezystencji uziemienia = 2 pom 5. Modernizacja instalacji c.o. - demontaż grzejnika żeliwnego = 40 szt. - wymiana gałązek grzejnika stalowego = 40 kpl - grzejniki stalowe PURMO 60x160mm = 40 szt. - zawór grzejnikowy termostatyczny = 90 szt. - płukanie instalacji C.O. = 220 mb - odpowietrznik automatyczny grzejnika = 90 szt. - próba instalacji c.o. na gorąco = 90 urz. - próba instalacji z dokonaniem regulacji = 90 urz. V. Szkoła Podstawowa w Głojscach: 1. Ściana fundamentowa - rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm = 103,80 m2 - wykopy o ścianach prostych przy odkrywaniu fundamentów = 51,381 m3 - oczyszczenie i zmycie podłoża ściany = 103,80 m2 - ułożenie płyt termoizolacyjnych ze styroduru = 103,80 m2 - zasypanie wykopów ziemia z urobku = 39,963 m3 - podbudowa z kruszywa łamanego gr 8cm = 103,80 m2 - obrzeża betonowe 20x6cm na posypce piaskowej = 103,80 m - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6 cm = 103,80 m2 2. Ocieplenie elewacji - montaż listwy cokołowej = 103,80 m - ochrona okien folią polietylenowa = 195,89 m2 - docieplenie ścian zewnętrznych budynku = 656,56 m2 - docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych = 56,68 m2 - ochrona narożników wypukłych na styropianie = 392,00 m - cokoły z płytek terakota = 103,80 m na wysokość 40 cm - rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy = 30,375 m2 - wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy = 42,525 m2 - wykucie z muru ościeżnicy o pow. 1 m2= 1szt - rozebranie rur spustowych z blachy = 63,00 m - montaż rur spustowych z pcv 100mm = 63,00 m - montaż kolanek do rur spustowych = 18 szt. - montaż okna z PCV o pow. 0,55m2 -rusztowania zewnętrzne rurowe = 934,20 m2 3. Docieplenie stropu - izolacja termiczna z wełny mineralnej gr 25 cm = 340 m2 - paroizolacja z foli paroprzepuszczalnej = 340 m2 - wykonanie podestów na stelażu drewnianym = 85,00 m2 4. Modernizacja oświetlenia - demontaż opraw oświetleniowych = 111 szt. - demontaż opraw oświetleniowych = 28 szt. - montaż opraw LED 2x20W = 97szt - montaż opraw LED 4x10W = 13szt - montaż opraw LED 2x10W = 1 szt. - montaż opraw LED 12W = 28 szt. - pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania = 2 pom - pomiar rezystencji uziemienia = 2 pom 5. Modernizacja instalacji c.o. - demontaż grzejnika żeliwnego = 60 szt. - wymiana gałązek grzejnika stalowego = 60 kpl - grzejniki stalowe PURMO 60x160mm = 50 szt. - grzejniki stalowe PURMO 60x100mm = 10 szt. - zawór grzejnikowy termostatyczny = 60 szt. - izolacja termiczna rurociągu C.O. = 152 mb - odpowietrznik automatyczny grzejnika = 60 szt. - próba instalacji c.o. na gorąco = 70 urz. - próba instalacji z dokonaniem regulacji = 70 urz.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:45453000-7, 45340000-2, 45111300-1, 45320000-6, 45330000-9, 45310000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/08/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Oświadczenie - załącznik nr 3
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Oświadczenie - załącznik nr 3
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oświadczenie - załącznik nr 3
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie - załącznik nr 3
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie - załącznik nr 3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Oświadczenie - załącznik nr 3
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 1) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jasionce, 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych, 2) Termomodernizacja w Zespole Szkół w Tylawie, 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych, 3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wietrznie, 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych, 4) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Iwli, 10 000,00 zł, słownie dziesięć tysięcy złotych, 5) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Głojscach, 6 000,00 zł słownie: sześć tysięcy złotych, Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 86421096 2010 9600 1833 0002 .

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja na roboty bdowlane 20
termin wykonania 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SIWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym, 2) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 3) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/11/2016, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jasionce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych - część starsza - Rozebranie płytki odbojowej z płyt betonowych - 91,70 m2 - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m - 110,00 m3 - Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej - 94,25 m2 - Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej na sucho (płyty ze styroduru XPS TOP 30 gr 6 cm) - 94,25 m2 2. Płytka odbojowa - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 92,00 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm - 92,00 m2 - Obrzeża betonowe 20x6 cm - 80,00 mb - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 92,00 m2 3. Docieplenie ścian zewnętrznych - część starsza - Montaż listwy cokołowej - 80,00 m2 - Docieplenie ścian styropianem gr. 15 cm - 422,86 m2 - Docieplenie ścian wewnętrznych styropianem gr. 8 cm - 77,67 m2 - Docieplenie ościeży styropianem gr. 5 cm - 64,92 m2 - Cokoły z płytek z kamieni sztucznych do wys. 40 cm - 32,00 m - Wymiana okien drewnianych na PCW - 5,28 m2 - Wymiana drzwi drewnianych i stalowych na aluminiowe (4 szt.) - 13,96 m2 4. Docieplenie stropów - część starsza - Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną gr 25 cm + folia paroizolacyjna - 340,00 m2 - Wykonanie dojść technologicznych na strychu z płyty OSB 18 mm na ruszcie drewnianym - 85,00 m2 5. Płytka odbojowa - część nowsza - Rozebranie płytki odbojowej z płyt betonowych - 107,00 m2 - Korytowanie - 106,00 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 106,00 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm - 106,00 m2 - Obrzeża betonowe 20x6 cm - 95,00 mb - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 106,00 m2 6. Docieplenie ścian zewnętrznych - część nowsza - Montaż listwy cokołowej - 90,00 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 10 cm - 604,00 m2 - Docieplenie ościeży styropianem gr. 5 cm - 74,96 m2 - Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej - 27,74 m2 7. Wymiana oświetlenia - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 12 W - 29 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (4x10) - 100 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (2x20) - 66 kpl 8. Instalacja c.o. - Płukanie istniejącej instalacji - 310 m - Wymiana istniejących zaworów na zawory termostatyczne - 69 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja na roboty budowlane 20
termin wykanania 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Termomodernizacja Zespołu Szkół w Tylawie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych starej części szkoły - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m - 62,53 m3 - Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej - 73,10 m2 - Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej na sucho (płyty ze styroduru XPS TOP 30 gr 6 cm) - 73,10 m2 2. Płytka odbojowa - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 54,62 m2 - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm - 51,62 m2 - Obrzeża betonowe 20x6 cm - 67,00 mb - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 61,62 m2 3. Docieplenie ścian zewnętrznych - część starsza - Montaż listwy cokołowej - 60,93 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 14 cm - 311,36 m2 - Docieplenie ościeży styropianem gr. 5 cm - 23,92 m2 - Cokoły z płytek z kamieni sztucznych do wys. 40 cm - 60,93 m - Wymiana okien drewnianych na PCW (1 szt.) - 0,5 m2 - Wymiana drzwi drewnianych na PCW (1 szt.) - 1,64 m2 4. Docieplenie stropów - część starsza - Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną gr 25 cm + folia paroizolacyjna - 211,40 m2 - Wykonanie dojść technologicznych na strychu z płyty OSB 18 mm na ruszcie drewnianym - 53,0 m2 5. Wymiana okien - część nowsza - Wymiana starych okien PCW na nowe PCW (84 szt.) - 156,43 m2 - Wymiana parapetów wewnętrznych z PCW - 137,96 m2 - Utylizacja okien i parapetów z PCW - 84 szt. - Wykonanie tynków na ościeżach - 100,42 m2 6. Docieplenie stropów - część nowsza - Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną gr 25 cm + folia paroizolacyjna - 159,60 m2 - Wykonanie dojść technologicznych na strychu z płyty OSB 18 mm na ruszcie drewnianym - 40,0 m2 7. Wymiana oświetlenia - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 12 W - 56 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W - 219 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (2x20) - 38 kpl 8. Instalacja c.o. - Płukanie istniejącej instalacji - 340 m - Wymiana istniejących zaworów na zawory termostatyczne - 90 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwancja na roboty budowlane 20
termin wykonania 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: ermomodernizacja szkoły odstawowej w Wietrznie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Docieplenie i odwodnienie ścian fundamentowych - Rozebranie płytki odbojowej z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - 150,00 m2 - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m - 122,11 m3 - Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej - 145,00 m2 - Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej na sucho (płyty ze styroduru XPS TOP 30 gr 8 cm)- 145,00 m2 2. Docieplenie ścian zewnętrznych - Montaż listwy cokołowej - 91,40 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 15 cm - 673,76 m2 - Docieplenie ościeży styropianem gr. 5 cm - 80,02 m2 - Cokoły z płytek z kamieni sztucznych dowys. 40 cm - 36,56 m - Wymiana okien drewnianych na PCW (5 szt.) - 2,91 m2 - Wymiana drzwi drewnianych na PCW (1 szt.) - 2,1 m2 3. Docieplenie stropów - Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną gr 25 cm + folia paroizolacyjna - 364,00 m2 4. Wymiana oświetlenia - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 12 W - 18 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 20 W - 4 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (4x10) - 36 kpl - Wymiana opraw żarowych i świetlówkowych na oprawy LED 40 W (2x20) - 38 kpl 5. Instalacja c.o. - Płukanie istniejącej instalacji - 120 m - Wymiana istniejących zaworów na zawory termostatyczne - 37 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45111300-1, 45320000-6, 45324000-4, 45330000-9, 45310000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwaarncja na roboty budowlane 20
termin wykonania 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Termomodernizaca szkoły Podstawowej w Iwli
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Ściana fundamentowa oraz drenaż opaskowy - rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm = 47,25 m2 - wykopy o ścianach prostych przy odkrywaniu fundamentów = 44,04 m3 - oczyszczenie i zmycie podłoża ściany = 73,40 m2 - ułożenie płyt termoizolacyjnych ze styroduru = 73,40 m2 - drenaż z rur pcv-u 50mm = 73,40 m - obsypka rurociągu żwirkiem = 22,02 m3 - wzmocnienie podłoża geowłókniną = 73,40 m2 - wykopy w gruncie kat III = 10,56 m3 - kanały z rur pcv 110 mm = 22 mb - studzienki rewizyjne WAVIN = 5 szt. - zasypanie wykopów ziemia z urobku = 36,25 m3 - podbudowa z kruszywa łamanego gr 8cm = 73,40 m2 - obrzeża betonowe 20x6cm na posypce piaskowej = 73,40m - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6 cm = 73,40 m2 2. Ocieplenie elewacji - montaż listwy cokołowej = 83,90 m - ochrona okien folią polietylenowa = 125,83 m2 - docieplenie ścian zewnętrznych budynku = 660,00 m2 - docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych = 36,15 m2 - ochrona narożników wypukłych na styropianie = 241,00 m - cokoły z płytek terakota = 83,90 m na wysokość 40 cm - rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy = 19,79m2 - wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy = 25,86 m2 - wykucie z muru ościeżnicy o pow. 2 m2= 12,95 m2 - wykucie z muru ościeżnicy o pow. ponad 1,5 m2 = 242,85 m2 - drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe = 12,95 m2 - montaż okien pcv o pow. powyżej 1,5 m2 = 242,85 m2 - wykonanie tynków kat III na ościeżach = 41,34 m2 - montaż parapetów wewnętrznych z pcv = 37,50 m - montaż uchwytów do rur spustowych = 66,5 mb - rusztowania zewnętrzne rurowe = 755,10 m2 3. Docieplenie stropu - izolacja termiczna z wełny mineralnej gr 25 cm = 639,70 m2 - paroizolacja z foli paroprzepuszczalnej = 639,700 m2 - wykonanie podestów na stelażu drewnianym = 213,170 m2 4. Modernizacja oświetlenia - demontaż opraw oświetleniowych = 147szt - demontaż opraw oświetleniowych = 22 szt. - montaż opraw LED 2x346W = 92szt - montaż opraw LED 4x18W = 55szt - montaż opraw LED 2x150W = 10 szt. - montaż opraw LED 12W = 12 szt. - pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania = 2 pom - pomiar rezystencji uziemienia = 2 pom 5. Modernizacja instalacji c.o. - demontaż grzejnika żeliwnego = 40 szt. - wymiana gałązek grzejnika stalowego = 40 kpl - grzejniki stalowe PURMO 60x160mm = 40 szt. - zawór grzejnikowy termostatyczny = 90 szt. - płukanie instalacji C.O. = 220 mb - odpowietrznik automatyczny grzejnika = 90 szt. - próba instalacji c.o. na gorąco = 90 urz. - próba instalacji z dokonaniem regulacji = 90 urz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45111300-1, 45321000-3, 45324000-4, 45330000-9, 45310000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja na roboty budowlane 20
Termin wykonania 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5    Nazwa: Termomodernizacja szkoły Podstawowej w Głoscach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Ściana fundamentowa - rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm = 103,80 m2 - wykopy o ścianach prostych przy odkrywaniu fundamentów = 51,381 m3 - oczyszczenie i zmycie podłoża ściany = 103,80 m2 - ułożenie płyt termoizolacyjnych ze styroduru = 103,80 m2 - zasypanie wykopów ziemia z urobku = 39,963 m3 - podbudowa z kruszywa łamanego gr 8cm = 103,80 m2 - obrzeża betonowe 20x6cm na posypce piaskowej = 103,80 m - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6 cm = 103,80 m2 2. Ocieplenie elewacji - montaż listwy cokołowej = 103,80 m - ochrona okien folią polietylenowa = 195,89 m2 - docieplenie ścian zewnętrznych budynku = 656,56 m2 - docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych = 56,68 m2 - ochrona narożników wypukłych na styropianie = 392,00 m - cokoły z płytek terakota = 103,80 m na wysokość 40 cm - rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy = 30,375 m2 - wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy = 42,525 m2 - wykucie z muru ościeżnicy o pow. 1 m2= 1szt - rozebranie rur spustowych z blachy = 63,00 m - montaż rur spustowych z pcv 100mm = 63,00 m - montaż kolanek do rur spustowych = 18 szt. - montaż okna z PCV o pow. 0,55m2 -rusztowania zewnętrzne rurowe = 934,20 m2 3. Docieplenie stropu - izolacja termiczna z wełny mineralnej gr 25 cm = 340 m2 - paroizolacja z foli paroprzepuszczalnej = 340 m2 - wykonanie podestów na stelażu drewnianym = 85,00 m2 4. Modernizacja oświetlenia - demontaż opraw oświetleniowych = 111 szt. - demontaż opraw oświetleniowych = 28 szt. - montaż opraw LED 2x20W = 97szt - montaż opraw LED 4x10W = 13szt - montaż opraw LED 2x10W = 1 szt. - montaż opraw LED 12W = 28 szt. - pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania = 2 pom - pomiar rezystencji uziemienia = 2 pom 5. Modernizacja instalacji c.o. - demontaż grzejnika żeliwnego = 60 szt. - wymiana gałązek grzejnika stalowego = 60 kpl - grzejniki stalowe PURMO 60x160mm = 50 szt. - grzejniki stalowe PURMO 60x100mm = 10 szt. - zawór grzejnikowy termostatyczny = 60 szt. - izolacja termiczna rurociągu C.O. = 152 mb - odpowietrznik automatyczny grzejnika = 60 szt. - próba instalacji c.o. na gorąco = 70 urz. - próba instalacji z dokonaniem regulacji = 70 urz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45111300-1, 45321000-3, 45321000-3, 45421000-4, 45330000-9, 45310000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja na roboty budowlane 20
termin wykonania 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-10-28
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-10-28 13:00
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-11-25 08:32

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.dukla.pl//
Ogłoszenie nr 323109 - 2016 z dnia 2016-10-13 r.
Dukla: Gmina Duka, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11, 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail , faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL):
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Gmina Duka, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206
Numer referencyjny: G.271.14.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest; Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sportowej przy Zespole Szkół w Jasionce Budowa hali sportowej o wymiarach 12,28 x 34,48 m i wysokości 9,63 m. Powierzchnia zabudowy - 423,41 m2 Powierzchnia całkowita - 423,41 m2 Powierzchnia użytkowa - 389,77 m2 Kubatura - 3806,56 m3 Główną konstrukcję budynku stanowią elementy stalowe (słupy, rygle) obudowane płytami typu „sandwich” wypełnione pianką poliuretanową grubości 10 cm. Stopy i ławy fundamentowe żelbetowe. Dach dwuspadowy o spadku 30% z kratownic drewnianych pokryty panelami dachowymi typu „sandwich” wypełnione pianką poliuretanową grubości 12 cm. Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych (EI 30 i EI 60) na ruszcie stalowym odpornym na uderzenia. Posadzka na gruncie – sala sportowa: płyta żelbetowa, posadzka sportowa systemowa na podwójnych legarach, wykładzina sportowa. Posadzka na gruncie – zaplecze: beton, 2 x folia PE, styropian o dużej wytrzymałości, wylewka cementowa, płytki gresowe. Okna aluminiowe. Drzwi zewnętrzne aluminiowe, drzwi wewnętrzne do Sali sportowej aluminiowe, a do pomieszczeń zaplecza drewniane. Instalacje sanitarne: - instalacja zimnej i ciepłej wody wraz z osprzętem - instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z osprzętem - instalacja c.o. wraz z osprzętem wraz z osprzętem - instalacja wentylacji mechanicznej wraz z osprzętem Instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia wraz z osprzętem - instalacja oświetlenia awaryjnego wraz z osprzętem - instalacja gniazd wtyczkowych wraz z osprzętem - instalacja tablicy wyników - instalacja oddymiania - instalacja ochrony przed porażeniem - instalacja ochrony przeciwprzepięciowa - instalacja połączeń wyrównawczych - instalacja odgromowa - wyłącznik pożarowy - tablice rozdzielcze. Wyposażenie sali zgodne z załączoną propozycją. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonywaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: - czynności kierownika budowy; - czynności pracownika budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w Projekcie budowlano – wykonawczym, Przedmiarze robót i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45112000-5, 45111200-0, 45212200-8, 45223100-7, 45262311-4, 45262310-7, 45262522-6, 45262100-2, 45610000-4, 45300000-0, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-1, 45430000-1, 45421100-5, 45421100-5, 45421146-9, 45440000-1, 45233252-0, 45450000-6, 45330000-9, 45332000-3, 45331100-7, 45331220-4, 45331220-4, 45310000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/08/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Oświadczenie - załącznik nr 3
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Oświadczenie - załącznik nr 3
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oświadczenie - załącznik nr 3
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: 15. Zobowiązuję się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie jeżeli zakres czynności tych osób polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy przedłożę zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. wg Załącznik Nr 6 do SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie - załącznik nr 3
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie - załącznik nr 3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie - załącznik nr 3
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 86421096 2010 9600 1833 0002 .

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja na roboty buowlane 30
gwarancja na wyposaże 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SIWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym, 2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią (opady, zbyt niskie temperatury), 3) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej, zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót. 4) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 5) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/11/2016, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-10-13
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-10-13 13:23
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-11-24 10:00
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-09-29
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-09-30 09:11
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-11-16 07:33
Ogłoszenie nr 314978 - 2016 z dnia 2016-09-29 r.
Dukla: Przebudowa drogi gminnej Nr 114544R (ul. Konopnickiej), działka o nr ewid. 667 Dukli
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11, 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo , tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
forma papierowa
Adres:
Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 102

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Nr 114544R (ul. Konopnickiej), działka o nr ewid. 667 Dukli
Numer referencyjny: G.271.12.016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Nawierzchnia drogi. - roboty ogólne, pomiary, - roboty rozbiórkowe krawężników, wykonanie ławy pod krawężniki, ułożenie krawężników, regulacja studni i krat ściekowych - korytowanie drogi 160 mb, - podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Odwodnienie drogi. - kanalizacja deszczowa – studnie rewizyjne

II.5) Główny kod CPV: 45233100-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/11/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu; niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 3
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu; niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 3
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu; niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 3
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SIWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym, 2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią (opady, zbyt niskie temperatury), 3) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej, zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót. 4) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 5) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/10/2016, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-09-29
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-09-29 08:40
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-10-14 09:12
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.dukla.pl/

Dukla: Dowóz dzieci z Gminy Dukla w roku szkolnym 2016/2017 do szkół i oddziałów przedszkolnych
Numer ogłoszenia: 160175 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla , ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie, tel. 013 4329135, faks 013 4331011.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dukla.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci z Gminy Dukla w roku szkolnym 2016/2017 do szkół i oddziałów przedszkolnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadania - Dowóz dzieci z Gminy Dukla w roku szkolnym 2016/2017 r. do szkół: Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie Szkoły Podstawowej w Iwli, Gimnazjum w Iwli, Zespołu Szkół Nr 1 w Dukli, Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli, Zespołu Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dukla na trasie z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 r. Dowożeniem objęte są dzieci, które realizują obowiązek szkolny w: Zespole Szkół Nr 1 w Dukli, Zespole Szkół Nr 2 w Dukli, Szkole Podstawowej w Iwli, Gimnazjum w Iwli, Zespole Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich, Zespole Szkół Publicznych w Tylawie oraz dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach. Wykonywanie przewozów może odbywać się na utworzonych przez Wykonawcę liniach komunikacyjnych w ramach przewozów regularnych lub regularnych specjalnych (opis szczegółowy pkt.33). Dzieci wsiadają i wysiadają z autobusu na przystankach komunikacji publicznej i placach szkolnych. Połączenia komunikacyjne na określonej drodze z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem muszą być zgodne z harmonogramem dowozów, o którym mowa w pkt. 18. W ramach przewozów regularnych: realizacja usługi nie wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych osób na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2013, poz. 1414 ze zmianami), jednakże Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pierwszeństwa przejazdu na danej trasie wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkoły lub oddziału przedszkolnego, dowożonych na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania z zakresu zamówień publicznych, wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie w danym miesiącu na podstawie zakupu biletów miesięcznych, z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 5a i 8a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego (Dz. U z 2012 r. poz. 1138 ze zmianami) - zatem z uwzględnieniem ulgi wynoszącej 49% w odniesieniu do dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum oraz ulgi 100 procent w odniesieniu do dzieci do lat 4, bilet powinien być wystawiany na każdego ucznia dowożonego do szkoły, z tym że przewozy dzieci do lat 4 mogą odbywać się na podstawie karty przejazdu, która jest odpowiednikiem biletu z ulgą, opiekun - przebywa w autobusie i wykonuje czynności określone przepisami prawa na podstawie zawartej umowy. W ramach przewozów regularnych specjalnych: realizacja usługi wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych osób na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zmianami), wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie w danym miesiącu na podstawie liczby dni zrealizowanego przewozu i ceny jednostkowej jednego dnia dowozu wszystkich dzieci wykazanych przez Zamawiającego. opiekun - przebywa w autobusie i wykonuje czynności określone przepisami prawa na podstawie zawartej umowy. Liczbę dzieci uprawnionych do korzystania z dowozów określa poniższa tabela: Odległość od miejsca zamieszkania od szkoły Miejscowość Liczba dzieci dowożonych w roku szkolnym 2016/2017 ZS Nr1 w Dukli ZS Nr 2 w Dukli SP Iwla Gimn. Iwla ZSP Tylawa ZSP Łęki Dukielskie Razem SP 0 G SP 0 G SP 0 G SP G 3km Teodorówka 29 2 1 32 Zboiska 1 1 4 km Równe Popardy 2 2 Nowa Wieś 12 12 Równe 1 1 Pałacówka 1 1 2 5 km Iwla 1 1 2 Barwinek 15 5 14 34 Mszana 19 2 13 34 Góry Iwelskie 2 2 Zyndranowa 5 8 13 6 km Chyrowa 6 3 4 13 Łęki Dukielskie (Łazy) 1 1 6,6 km Głojsce 1 3 4 7 km Trzciana 18 4 22 10 km Zawadka Rymanowska 15 9 24 12 km Tylawa 1 1 15 km Barwinek 4 4 Chyrowa 3 1 4 16 km Olchowiec 4 4 8 17 km Mszana 3 1 1 5 Razem 91 4 30 6 3 4 39 7 35 1 1 Ogółem 95 30 9 4 81 2 221 Ilość dzieci dojeżdżających 221 Wykaz dowożonych dzieci (zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr legitymacji szkolnej- jeżeli została wydana) zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 30 sierpnia 2016 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości dzieci do danego zadania i adresów zamieszkania dzieci na liście dowożonych uczniów, która jest wielkością szacunkową. Podane liczby uczniów przedłożyli dyrektorzy szkół na dzień 15.06.2016 r. i w trakcie trwania zamówienia mogą ulec zmianie. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej, poprzez faks lub e-mail. Przez cały okres wykonywania zamówienia dowożenie dzieci winno być realizowane pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymogów na przewóz dzieci w wieku szkolnym, koncesję na przewozy i inne wymagane certyfikaty i atesty, zapewniając kierowcy możliwość jednoczesnego przewozu wszystkich dzieci na danej trasie oraz osoby sprawującej opiekę nad dziećmi, posiadającymi sprawny system ogrzewania wnętrz w okresie zimowym oraz sprawną automatykę wszystkich drzwi, codziennie w dni nauki szkolnej w godzinach rannych oraz popołudniowych po zakończeniu zajęć w szkole od dnia 01.09.2016 do ostatniego dnia zajęć szkolnych tj. 30 czerwca 2017 roku. Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności oraz związane z tym koszty niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci rano z miejsca zamieszkania do szkoły i po południu ze szkoły z powrotem, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa podczas sprawowanej opieki, w czasie dowozu dzieci do szkół oraz pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. Dzieci powinny być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem i były zabierane po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania, zgodnie z opracowanym harmonogramem dowozów. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj.: punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny dowóz i odwóz dzieci-uczniów według ustaleń szczegółowych co do godzin odjazdów autobusu ustalonych z dyrektorami poszczególnych szkół, utrzymać w czystości i porządku pojazdy, przestrzegać przepisy p.poż. i bhp, ubezpieczyć pojazdy i dzieci na czas przewozu z tytułu szkód, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia, oznaczyć pojazd na czas przewozu, że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych. Czas przebywania dzieci w podróży powinien być możliwie jak najkrótszy i nie powinien być dłuższy niż 60 minut. Przewidywany czas rozpoczęcia zajęć lekcyjnych - godz. 8:00, powrót dzieci ze szkoły w godz. 13:00 - 16:00 (szczegółowe godziny będzie zawierał harmonogram dowozów). Ilość dni nauki szkolnej - z zastrzeżeniem pkt. 24 w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 190 lub 185 w przypadku zakończenia roku szkolnego w dniu 23.06.2017 r.zmiana obowiązującego rozporządzenia MEN 2016: IX-22, X-21, XI-20, XII-16, 2017: I - 10, II - 20, III - 23, IV -17, V - 20, VI - 21, wykonawca musi dysponować minimum trzema pojazdami: w zakresie dowozu oraz w zakresie odwozu ze szkoły o liczbie miejsc siedzących wynoszącej nie mniej niż 35, Wykonawca musi dysponować kierowcą i opiekunem do każdego autobusu realizującego usługę dowozu. Wzrost liczby pojazdów realizujących zamówienie powoduje wzrost liczby kierowców i opiekunów i nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, poza przypadkiem istotnego zwiększenia ilości dzieci. Każde dziecko musi mieć zapewnione miejsce siedzące. Nadzór nad przewożonymi dziećmi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i opieki należy do Wykonawcy. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się na podstawie harmonogramu dowozów szkolnych. Harmonogram zawiera: godziny poszczególnych kursów, liczbę realizowanych kilometrów pomiędzy poszczególnymi miejscowościami oraz liczbę dowożonych dzieci z danej miejscowości. Harmonogram dowozów zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą do dnia 30 września br. na podstawie projektu harmonogramu opracowanego przez dyrektorów szkół, po ustaleniu tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych i przedszkolnych. Projekt harmonogramu po weryfikacji przez Zamawiającego zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 30.08.2016 r. Harmonogram podlega bieżącej aktualizacji w przypadku stałej zmiany planu zajęć szkolnych lub przedszkolnych, a tym samym liczby przewożonych dzieci na poszczególnych kursach oraz godzin poszczególnych kursów. Zamawiający akceptując ewentualne zmiany ma w szczególności na uwadze dobro dowożonych dzieci oraz minimalizację kosztów dowozu. Przybliżoną dzienną liczbę kilometrów na danej trasie przedstawia tabela : Zadanie nr Trasa przywozu Przywozy Odwozy Razem km 1 Mszana - Tylawa szkoła - Zyndranowa - Barwinek - Tylawa szkoła 25 50 75 Barwinek - Tylawa - Dukla 15 15 30 2 Mszana - Olchowiec - Chyrowa - Iwla szkoła - Głojsce - Iwla - Góry Iwelskie - Dukla 32 261+32=58 91 Teodorówka - Dukla 3 3 Zawadka Rymanowska - Dukla 10 20 37 Trzciana - Nowa Wieś - Dukla 7 4 Łęki Dukielskie (Łazy) - Dukla 6 6 12 Równe-Równe Popardy - Zboiska - Dukla 4 4 8 Pałacówka - Łęki Dukielskie 4 4 8 jedna trasa powrotna bez miejscowości: Góry Iwelskie i Głojsce Podana liczba km nie uwzględnia dojazdu do przystanków początkowych i odjazdu z przystanków końcowych danej trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ogólna liczba km liczona zatem jest od momentu zabrania pierwszych uczniów do momentu wysadzenia ostatniego. Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych - niezależnych od przewoźnika odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów szkolnych i wykonywanie usługi, jako przewóz okazjonalny, w przypadku: odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, zmiany organizacji pracy szkoły spowodowaną obchodami uroczystości szkolnych, czasowej zmiany organizacji ruchu, niekorzystnych warunków atmosferycznych, innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne, Wykonawca wówczas zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez dyrektorów szkół i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu dzieci. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działaniem lub zaniechaniem działania Wykonawcy. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami). Kierowcy oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy. Do obowiązków opiekuna będzie należało w szczególności: Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania i wysiadania ze środka transportu oraz w trakcie przejazdu, W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką, ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu, a w szczególności: w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz środka transportu (w miejscu zapewniającym dobrą widoczność wszystkich uczniów); w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu pojazdu, otwiera drzwi pojazdu i wychodzi na zewnątrz, sprawdza, czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania, w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej dzieciom natychmiast podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo dzieci, po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu opiekun sprawdza, czy uczniowie zajęli miejsca siedzące, w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe, podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia bez użycia siły fizycznej, nadzoruje wsiadanie i wysiadanie uczniów, służąc im w razie potrzeby pomocą, zwraca uwagę na zachowanie się dzieci podczas przewozu, po opuszczeniu autobusu opiekun dokonuje przeglądu pojazdu i w przypadku znalezienia przedmiotów pozostawionych przez uczniów (np. torba, odzież, telefon i inne) powiadamia o tym fakcie kierowcę i dyrektora szkoły, w przypadku awarii lub wypadku autobusu opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu autobusu zastępczego lub rodziców uczniów. Opiekun informuje o tym Zamawiającego. Ze względu na specyfikę świadczonej usługi (konieczność opieki nad dziećmi bezpośrednio w trakcie przewozu) osobą realizującą opiekę nad dziećmi nie może być kierowca pojazdu prowadzący pojazd na danej trasie realizujący usługę dowozu dzieci. Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał okazania aktualnych dokumentów dopuszczających dany pojazd do ruchu (dowodu rejestracyjnego potwierdzającego stan techniczny pojazdu), a w przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem danego pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania tym pojazdem oraz dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC i NW oraz zgłoszenia danego pojazdu do licencji, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym - w przypadku zmiany pojazdów w stosunku do pojazdów wykazanych w ofercie przetargowej, Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, zobowiązany będzie do posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przez cały okres realizacji umowy, w kwocie nie mniejszej niż wartość podpisanej umowy na realizację niniejszego zamówienia. Wykonawca może na własny koszt przeprowadzić wizję lokalną miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskać wszelkie informacje, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli, tel. 13 4329144. W przypadku awarii środka transportowego wykonawca zapewni zastępczy środek transportu w czasie określonym w ofercie. W związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje od osób wykonujących dowóz dzieci (kierowca, opiekun) wysokiej kultury osobistej, cierpliwości, wyrozumiałości i stanowczości. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zadanie nr 1: Trasa przewozu - linia regularna lub specjalna ( jeden pojazd do 50 miejsc) Mszana - Tylawa szkoła - Zyndranowa - Barwinek - Tylawa szkoła - długość trasy 25 km, ilość dowożonych dzieci 81 (w tym 7 uczniów 4 i 5 letnich) Mszana (34 dzieci) - Tylawa szkoła -- Zyndranowa (13 dzieci) - Barwinek (34 dzieci) - Tylawa szkoła Trasa przewozu - linia regularna Barwinek - Tylawa - Dukla - długość trasy 15 km, ilość dowożonych dzieci - 5 (4 z Barwinka i 1 z Tylawy) Zadanie nr 2: Trasa przewozu - linia regularna lub specjalna ( pojazd do 35 miejsc) Mszana - Olchowiec - Chyrowa - Iwla szkoła - Głojsce - Iwla - Góry Iwelskie - Dukla długość trasy 32 km ilość dowożonych dzieci - 38 w tym 5 uczniów 4 i 5 letnich Mszana 5 dzieci - Olchowiec 8 dzieci- Chyrowa 17 dzieci - szkoła Iwla wysiada 13 dzieci- Głojsce 4 dzieci -Iwla 2 dzieci - Góry Iwelskie 2 dzieci - Dukla Trasa przewozu - linia regularna lub specjalna pojazd do 35 miejsc Teodorówka - Dukla - długość trasy 3 km ilość dowożonych dzieci - 32 w tym 2 uczniów 4 i 5 letnich Teodorówka 32 dzieci- Dukla Zadanie nr 3: Trasa przewozu - linia regularna lub specjalna pojazd do 25 miejsc UWAGA: ograniczenie tonażu w Zawadce Rymanowskiej na moście zgodnie z obowiązującym oznakowaniem Zawadka Rymanowska - Dukla - długość trasy 10 km w tym bez uczniów 4 i 5 letnich Zawadka Rymanowska 24 dzieci - Dukla trasa przewozu - linia regularna lub specjalna pojazd do 35 miejsc Trzciana - Nowa Wieś -Dukla - długość trasy 7 km w tym bez uczniów 4 i 5 letnich Trzciana 22 dzieci - Nowa Wieś 12 dzieci - Dukla Zadanie nr 4 : Trasa przewozu - linia regularna Łęki Dukielskie Łazy)- Dukla - długość trasy 6 km, ilość dowożonych dzieci 1 Równe - Równe Popardy - Zboiska -Dukla długość trasy 4 km, liczna dowożonych dzieci 4 Równe 1 dziecko - Równe Popardy 2 dzieci - Zboiska 1 dziecko - Dukla Pałacówka - Łęki Dukielskie długość trasy - 4 km ilość dowożonych dzieci - 2 Wymagania stawiane Wykonawcy: Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wymagane jest określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu, e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 6 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 7 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oferta przetargowa wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ - Zał. Nr 1 do oferty, 3) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust 5 Pzp ) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ - Zał. Nr 2 do oferty, 4) oświadczenie o grupach kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50, poz.331, z późn. zm.) wg Załącznika Nr 4 do SIWZ - Zał. Nr 3 do oferty, 5) zaakceptowany i wypełniony przez wykonawcę projekt umowy wg Załącznika Nr 5 do SIWZ - Zał. Nr 4 do oferty, 6) wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wg załącznika Nr 6 do SIWZ - Zał. Nr 5 do oferty, 7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wg załącznika Nr 7 do SIWZ - Zał. Nr 6 do oferty, 8) aktualną licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, w przypadku linii regularnych - Zał. Nr 7 do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Czas podstawienia autobusu zastępczego - 10
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) podniesienie bezpieczeństwa, b) rezygnacja z części dowozu, c) zmiany ilości przewożonych dzieci ,a co za tym idzie długości tras ł) zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego, d) zmiany podwykonawców,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dukla.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-07-27
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-07-27 08:45
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-08-17 09:40
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Dukla: Przebudowa drogi gminnej Nr 114504R, działka o nr ewid. 3027 w Łękach Dukielskich (Pałacówka)
Numer ogłoszenia: 154567 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla , ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie, tel. 013 4329135, faks 013 4331011.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dukla.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Nr 114504R, działka o nr ewid. 3027 w Łękach Dukielskich (Pałacówka).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Nr 114504R, działka o nr ewid. 3027 w Łękach Dukielskich (Pałacówka) 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gruncie kat. V-VI - 2556 m2, 2) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm, 539 m x 4 m x 0,08 = 172.480 m3, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm - 639 m x 4 m =2556 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm - 639 m x 4 m =2556 m2, 5) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, pobocza drogi o szer. 0,25 cm i grubości 8 cm, po zagęszczeniu, 639 x 0,25 x 2 - 319.500 m2. Roboty prowadzone będą w pasie drogowym, w km od 0+000 - 0+639..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.00.00.00-8, 45.22.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie tego warunku Zamawiaczy uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie tego warunku Zamawiaczy uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie tego warunku Zamawiaczy uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie tego warunku Zamawiaczy uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie tego warunku Zamawiaczy uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) oferta przetargowa wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ - Zał. Nr 1 do oferty, c) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust 5 Pzp ) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ - Zał. Nr 2 do oferty, d) oświadczenie o grupach kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 , poz.331, z późn. zm.) wg Załącznika Nr 4 do SIWZ - Zał. Nr 3 do oferty, e) zaakceptowany i wypełniony przez wykonawcę projekt umowy wg Załącznika Nr 5 do SIWZ - Zał. Nr 4 do oferty, f) kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony ściśle w oparciu o przedmiary robót wg Załącznika Nr 6 do SIWZ - Zał. Nr 5 do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Gwarancja na roboty budowlane (max. 60 miesięcy) - 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) skrócenie terminu wykonania umowy, przyśpieszenie ukończenia robót, dostaw, b) obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie robót, c) obniżenie kosztu wykonania robót i tym samym wynagrodzenia wykonawcy, d) dłuższy termin gwarancji, e) poprawienie sprawności lub zwiększenie wartości ukończonych robót dla zamawiającego, f) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii, g) podniesienie wydajności urządzeń, h) podniesienie bezpieczeństwa, i) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, j) rezygnacja z części robót, k) zmiany ilości robót, usług lub dostaw, ale tylko mieszczące się w opisie przedmiotu zamówienia, l) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych ł) zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego, m) zmiany podwykonawców

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dukla.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2016 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 102.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-07-25
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-07-25 13:29
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-08-16 11:47
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.dukla.pl/

Dukla: Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w 2016 roku w Gminie Dukla
Numer ogłoszenia: 91259 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla , ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie, tel. 013 4329135, faks 013 4331011.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dukla.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w 2016 roku w Gminie Dukla.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Barwinek, na nieruchomości nr ew. 261. Roboty prowadzone będą w pasie drogowym, w km od 0+000-0+160. 1) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 160 mb x 3 = 480 m2, 2) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 3 cm - 160 mb x 3 = 480 m2, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 3 cm - 160 mb x 3 = 480 m2, 4) Pobocza drogi z kruszywa łamanego warstwa górna grubość po zagęszczeniu 320 m x 0,50 x 2=160 m2. 2. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Głojsce, na nieruchomości nr ew. 2427, 3967, 1856. Roboty prowadzone będą w km od 0+100 - 0+250 oraz 0+283 - 0+363. 1) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 230 x 2,70 = 621 m2, 2) wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni, mieszanką asfaltu lanego - 10 t, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 3 cm - 230 x 2,70 = 621 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, - za każde dalsze 2 cm grubości po zagęszczeniu, krotność = 2 - 230 x 2,70 = 621 m2, 5) podbudowa z kruszywa podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, przez analogie z kruszywa łamanego 230x0,50x2. 3. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Równe, na nieruchomości nr ew. 288/1, 392, 398, 397/8. Roboty prowadzone będą w km od 0+000 - 0+241. 1) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników gruncie kat. I-IV, gł. 20 - cm 30 x 2,5 = 75 m2, 2) wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kat. IV - 15 m3, 3) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - 164 x 2,5 = 410 m2, 4) podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 30 x 2,5 = 75 m2, 5) podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 164 x 2,5 = 410 m2, 6) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - 164 x 2,5 = 410 m2, 7) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm - 164 x 2,5 = 410 m2, 4. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Iwla, na nieruchomości nr ew. 807. Roboty prowadzone będą w pasie drogowym, w km od 0+000 - 0+ 324. 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - (324 x 3) + 20 = 992 m2, 2) podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8cm - (324 x 3,0) + 20 = 992 m2, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - (324 x 3) + 20 = 992 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm - (324 x 3) + 20 = 992 m2. 5. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Jasionka, na nieruchomości nr ew. 2057, 2030. Roboty prowadzone będą w km od 0+000 - 0+212. 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - (212 x 2,5) + 20 = 550 m2, 2) podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - (212 x 2,5) + 20 = 550 m2, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - (212 x 2,5) + 20 = 550 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm - (212 x 2,5) + 20 = 550 m2. 6. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Lipowica, na nieruchomości nr ew. 670. Roboty prowadzone będą w km od 0+000 - 0+130. 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - 130 x 2,5= 325 m2, 2) podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 130 x 2,5 = 325 m2, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - 130 x 2,5= 325 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm - 130 x 2,5= 325 m2. 7. Przebudowa drogi wewnętrznej, w sołectwie Myszkowskie, na nieruchomości nr ew. 868. Roboty prowadzone będą w km od 0+000 - 0+180. 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - 180 x 2,5 = 450 m2,podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 180 x 2,5 = 450 m2, 2) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - 180 x 2,5 = 450 m2, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm - 180 x 2,5 = 450 m2. 8. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Nadole, na nieruchomości nr ew. 1063. Roboty prowadzone będą w km od 0+000 - 0+076. 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - 76 m x 2,5 = 190 m2, 2) Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 1 szt. 3) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 76 x 2,5 = 190 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - 76 x 2,5 = 190 m2, 5) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm - 76 x 2,5 = 190 m2. 9. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Nadole, na nieruchomości nr ew. 1143. Roboty prowadzone będą w km w od (0+00-0+070). 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - 60 x 2,5= 150 m2, 2) mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm, 10 x 2,5 = 25 m2, 3) mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm, krotność = 5, 10 x 2,5 = 25 m2, 4) podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu do 20 cm - 10 x 2,5 = 25 m2, 5) podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 10 x 2,5 = 25 m2, 6) Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 2szt. 7) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 70 x 2,5 = 175 m2, 8) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - 70 x 2,5 = 175 m2, 9) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm - 70 x 2,5 = 175 m2. 10. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Teodorówka, na nieruchomości nr ew. 1224. Roboty prowadzone będą w km od (0+00-0+100). 1) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 100 x 2,5 = 250 m2, 2) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm - 100 x 2,5 = 250 m2, 3) z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 100 x 2,5 = 250 m2, 4) oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 30m, przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o długości 6 m, śr. 40 cm - 30 m. 11. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Teodorówka, na nieruchomości nr ew. 1129. Roboty prowadzone będą w km od (0+110-0+275). 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - 165 x 2,5 = 412,5 m2, 2) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 165 x 2,5 = 412,5 m2, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 4 cm - 165 x 2,5 = 412,5 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 3 cm po zagęszczeniu 165 x 2,5 = 412,5 m2, 12. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Zawadka Rymanowska, na nieruchomości nr ew. 123. Roboty prowadzone będą w km (0+000-0+140). 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - (140 x 3) + 2,5 = 445 m2, 2) podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - (140 x 3) + 2,5 = 445 m2, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - (140 x 3) + 2,5 = 445 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 3 cm - (140 x 3) + 2,5 = 445 m2. 13. Przebudowa drogi wewnętrznej, w miejscowości Zyndranowa, na nieruchomości nr ew. 99. Roboty prowadzone będą w km od (0+000 - 0+130). 1) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - 130 x 2,5 = 325m2, 2) podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 130 x 2,5 = m2, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - 130 x 2,5 = 325m2. 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa 14. Przebudowa drogi gminnej, w miejscowości Wietrzno, na nieruchomości nr ew. 360/1. Roboty prowadzone będą w km od 0+000 - 0+320. 1) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (320x3)+ 45 = 1005 m2, 2) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 3 cm - (320x3)+ 45 = 1005 m2, 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - (240x3) + 45 = 1005 m2..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.22.20.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) oferta przetargowa wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ - Zał. Nr 1 do oferty, c) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust 5 Pzp ) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ - Zał. Nr 2 do oferty, d) oświadczenie o grupach kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 , poz.331, z późn. zm.) wg Załącznika Nr 4 do SIWZ - Zał. Nr 3 do oferty, e) zaakceptowany i wypełniony przez wykonawcę projekt umowy wg Załącznika Nr 5 do SIWZ - Zał. Nr 4 do oferty, f) kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony ściśle w oparciu o przedmiary robót wg Załącznika Nr 6 do SIWZ - Zał. Nr 5 do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Gwarancja no roboty budowlane - 2
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) skrócenie terminu wykonania umowy, przyśpieszenie ukończenia robót, dostaw, b) obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie robót, c) obniżenie kosztu wykonania robót i tym samym wynagrodzenia wykonawcy, d) dłuższy termin gwarancji, e) poprawienie sprawności lub zwiększenie wartości ukończonych robót dla zamawiającego, f) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii, g) podniesienie wydajności urządzeń, h) podniesienie bezpieczeństwa, i) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, j) rezygnacja z części robót, k) zmiany ilości robót, usług lub dostaw, ale tylko mieszczące się w opisie przedmiotu zamówienia, l) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych ł) zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego, m) zmiany podwykonawców,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dukla.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój nr 206.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2016 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój nr 102.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-06-17
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-06-17 10:41
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-07-06 13:42
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-06-14
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-06-14 14:09
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-06-23 07:40
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-04-27
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-04-27 09:43
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-06-09 10:39
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-04-18
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-04-18 08:01
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-06-02 09:08
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.dukla.pl/

Dukla: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przem. - magazynowych, ze zmianą sp. użytkowania na bud. usługowe - GOK, GPP, GBP - w Dukli przy ul. Trakt Węgierski dz. Nr 233 - w zakresie przedszkola
Numer ogłoszenia: 50364 - 2016; data zamieszczenia: 07.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla , ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie, tel. 013 4329135, faks 013 4331011.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dukla.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przem. - magazynowych, ze zmianą sp. użytkowania na bud. usługowe - GOK, GPP, GBP - w Dukli przy ul. Trakt Węgierski dz. Nr 233 - w zakresie przedszkola.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącej hali przemysłowej na budynek usługowy - użyteczności publicznej Gminne Przedszkole Publiczne. Na parterze budynku zlokalizowano wiatrołap, hol, klatkę schodową, szatnie dla dzieci, WC ogólnodostępne osoby niepełnosprawnej, cztery sale zajęć lekcyjnych wraz z zapleczem składów leżaków, węzłów sanitarnych, pomieszczeń porządkowych, gabinet dyrektora, WC personelu pedagogicznego, szatnię personelu kuchni, pokój socjalny personelu kuchni, umywalnię, kuchnię właściwą z przygotowalniami wraz z zapleczem obejmującym: magazyn warzyw, magazyn z chłodniami, magazyn produktów suchych, zmywalnię naczyń stołowych, obieralnię warzyw, kredens, wydawalnię posiłków, magazyn odpadów, pomieszczenie techniczne i kotłownię. Na I piętrze zlokalizowano: klatkę schodową, hol, magazyn bielizny czystej, magazyn bielizny brudnej, pomieszczenie do przepierek, szatnię personelu pedagogicznego i personelu obsługi, pokój personelu pedagogicznego, pokój nauczycielski. Zakres robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe w budynku Rozbiórka istniejącej części budynku Rozbiórka istniejących ścian działowych Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej Demontaż istniejących podłóg betonowych na gruncie Demontaż instalacji, armatury i urządzeń instalacji wod-kan,instalacji elektrycznej Roboty budowlane Wykonanie rozbudowy budynku Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych Wykonanie nowych ciągów komunikacji pieszej - chodników, placów, opaski odbojowej Wykonanie nowego ciągu komunikacji samochodowej - drogi Wykonanie ścianek działowych - ściany z bloczków gazobetonowych Osadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej Osadzenie stolarki drzwiowej zewnętrznej Wykonanie tynków cementowo - wapiennych Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie systemowym Wykonanie warstw pod posadzki Wykonanie podłóg Wykonanie powłok malarskich Wykonanie okładzin ściennych - płytek Wykonanie instalacji Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej Wykonanie instalacji CO Wykonanie instalacji elektrycznej Wykonanie instalacji odgromowej Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych Wykonanie wykończenia elewacji Wykonanie ocieplenia stropu nad parterem Wykonanie remontu pokrycia dachowego Wykonanie naprawy obróbek blacharskich dachu - rynien, rur spustowych, obróbek przy kominowych Wykonanie przebudowy kominów ponad połaciami dachowymi Fundamenty projektowane są jako żelbetowe ławy monolityczne o wymiarach 60x30 cm, 80x30 cm i 120x30 cm na głębokości minimum 1.20m poniżej poziomu terenu. Ławy fundamentowe posadowić na podsypce piasku ubitego na mokro o grubości 20cm . Słupy żelbetowe, monolityczne o przekroju 24x24 cm. Nowe ściany projektowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo - wapiennej. Nowe nadproża wykonać jako nadproża prefabrykowane typu L19. Projektowane płyty żelbetowe wykonać z betonu B-25 grubości 18,0cm. Dachy o konstrukcji kratownic drewnianych, opartych za pośrednictwem wieńców na nośnych ścianach zewnętrznych oraz belkach żelbetowych . Wszystkie elementy drewniane należy izolować w styku ze ściana lub elementami żelbetowymi warstwą papy lub folii PE. Schody projektowane są jako płytowe żelbetowe. Ściany działowe należy wykonać z bloczków z betony komórkowego grubości 6,0 8,0 12,0cm lub płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym. Ocieplenie ścian zewnętrznych z bloczków betonu komórkowego zostało zaprojektowane ze styropianu oraz wełny mineralnej grubości 10cm i 12cm. Ocieplenie elementów konstrukcyjnych od zewnątrz wieńce, nadproża zaprojektowano ze styropianu oraz wełny mineralnej grubości 10cm i 12cm . Ocieplenie stropodachu z płyt styropianowych M30 grubości 15 cm w minimalnym miejscu, kształtującym spadek 5 procent, ocieplenie projektowanych dachów z płyt poliuretanowych PIR grubości 12cm. Izolacja na podłożu betonowym pod ławami fundamentowymi - 1x papa termozgrzewalna lub asfaltowa na lepiku na gorąco. Warstwa z folii ułożona PE ułożona pod izolacja termiczna posadzki przyziemia. Izolacja pionowa ścian fundamentowych do połączenia z izolacja pozioma w cokole budynku wykonana z powłok mas bitumicznych trzykrotna powłoka - grunt + 2xmalowanie zasadnicze - lepik asfaltowy nakładany na gorąco, abizol lub dysperbit. Wykończenie zewnętrzne elewacji stanowi generalnie tynk cienkowarstwowy, miejscami na elewacji został wprowadzony element wykończeniowy z płyt włókno cementowych. Zaprojektowano okna PVC wg technologii wybranej firmy. Zaleca się zastosowanie okien wyposażonych w nawiewniki podokienne i spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji. Drzwi typowe. W pomieszczeniach sanitarnych stosować drzwi z kratka nawiewną. Pokrycie dachu płytami warstwowymi, kolorystyka wg rysunków elewacji. Obróbki dachu obejmują: opierzenie kominów, wyłazów dachowych, elementów związanych z utrzymaniem i konserwacją kominów. Wykonać indywidualnie z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wykonać indywidualnie z blachy ocynkowanej. Kolorystyka wg rysunków elewacji. Parapety zewnętrzne wykonane indywidualnie z blachy ocynkowanej, kolorystyka wg rysunków elewacji. Parapety wewnętrzne konglomeratu koloru szarego. Tynki wewnętrzne wykonać jako gipsowe lub z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych do ścian na plackach gipsowych lub na ruszcie stalowym mocowanym do ścian i sufitów wg wskazań producenta. W pomieszczeniach mokrych stosować płyty gipsowo-kartonowe odporne na wilgoć. Posadzki wykonać z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych. W wiatrołapach proponuje się zamontowanie systemowej wycieraczki typu EMCO. Klatka schodowa - płytki gresowe niepolerowane w kolorach pastelowych. Hol, korytarze - płytki gresowe jw. Pomieszczenia techniczne, kotłownia, magazyny - płytki gresowe, odporne na uderzenia. Sanitariaty, węzły sanitarne na wszystkich kondygnacjach - płytki gresowe w kolorach pastelowych. W pomieszczeniach tych wykonać izolacje przeciwwilgociową, poziomą z wywinięciem na ściany 15cm. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych do wysokości 2,20m należy wykonać okładzinę z płytek ceramicznych, gładkich, łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych. Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorach pastelowych. Drewniane wykończenie dachu zabezpieczyć środkami do impregnacji drewna i pokryć lakiero-bejcą odporną na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed malowaniem farbami wierzchnimi pokryć powłoką antykorozyjna. Dla wentylacji pomieszczeń wykonać wentylację grawitacyjną z kształtek kominowych z betonu lekkiego. W kabinach ustępowych, pomieszczeniach porządkowych i łazienkach zaprojektowano wentylację mechaniczną włączaną automatycznie przy użytkowaniu pomieszczeń. W przygotowalni posiłków nad stanowiskiem obróbki termicznej posiłków zaprojektowano okap wentylacyjny z wentylatorem mechanicznym. Wszystkie elementy i materiały muszą spełniać następujące warunki p.poż Główna konstrukcja nośna musi spełniać warunki odporności ogniowej R 60 Konstrukcja dachu R 15 Stropy REI 60 Ściany zewnętrzne EI 30 Ściany wewnętrzne EI 15 Pokrycie dachu E 15 Biegi i spoczniki schodów powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej R 60. Funkcjonowanie budynku w projektowanym kontekście użytkowym wymaga w wykonania instalacji zakresie: instalacji wodnej: Zasilanie w wodę zimną, nastąpi z zewnętrznego przyłącza wodociągowego. Przewody do punktów czerpalnych i odbiorników prowadzone będą w posadzce oraz w ścianach. Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym z motylkowymi zaworami odcinającymi. Przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, uszczelniając wolną przestrzeń masą elastyczną nie powodującą korozji rur. Odpowietrzenie instalacji za pomocą przyborów sanitarnych. Rurociągi prowadzić z minimalnym spadkiem umożliwiającym ich odpowietrzenie. W pomieszczeniu kotłowni należy zabudować zestaw wodomierzowy. W skład zestawu wejdą: zawory kulowe odcinające DN32, filtr, zawór antyskażeniowy typu EA oraz wodomierz. Na podejściu do zasobnika ciepłej wody przewidzieć zabudowę przeponowego naczynia wzbiorczego DD18, zaworu odcinającego, zaworu bezpieczeństwa nastawa 6 bar, zaworu zwrotnego, spustu. W pomieszczeniu kotłowni należy przewidzieć podejście instalacją wody zimnej do instalacji C.O. w celu umożliwienia uzupełniania ilości wody w instalacji. Zasilanie instalacją zimnej wody przybory sanitarne wykonać z prawej strony. Zawory kulowe odcinające na pionie PW3 umieścić w ścianie, w szafce rewizyjnej zamykanej na klucz. Budynek wyposażony będzie również w hydranty przeciwpożarowe DN25 na poziomie parteru i piętra. Doprowadzona do nich zostanie woda odcinkami instalacji wody hydrantowej będącej częścią całości instalacji wody. Wszystkie podejścia do hydrantów wykonać z rur tworzywowych o średnicach wskazanych w części rysunkowej zakrytych w bruzdach ściennych lub posadzkowych. Połączenia pomiędzy ścianami a hydrantami wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Hydranty wewnętrzne zastosować jako kompletne z zaworami DN25, szafkami zamykanymi na klucz wyposażonymi w wąż płasko składany dł. 30m. instalacji kanalizacji sanitarnej Rozprowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnej odbywać się będzie poziomami prowadzonymi w posadzkach i pod posadzką. Podejścia od poszczególnych przyborów oraz podłączenia kanalizacyjne prowadzone będą w ścianie lub w posadzce ze spadkiem grawitacyjnym. Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzone będą w szachtach, które należy obudować płytami gipsowo - kartonowymi. Całość ścieków odprowadzana będzie dwoma przewodami odpływowymi poza budynek. Przewody kanalizacji sanitarnej wykonać z tworzywa sztucznego PVC lub PP. Przejścia odpływów głównych na zewnątrz budynku przez ściany fundamentowe wykonać w rurach osłonowych uszczelniając jednocześnie przestrzeń pomiędzy rurą osłonową, a przewodową pianką lub masą elastyczną. Zastosować rury kanalizacyjne w następujących typoszeregach z minimalną grubością ścianek o DN32 x 1,8 mm o DN50 x 2,5 mm o DN75 x 2,5 mm o DN110 x 2,6 mm o DN160 x 4,0 mm. Piony zakończyć zaworami napowietrzającymi umieszczonymi pod stropem z dostępem przez drzwiczki rewizyjne umieszczone w obudowie gipsowo-kartonowej. Pod pionami należy zamontować rewizje na wysokości 0,3-0,5 m nad posadzką. Jako wyposażenie w przybory sanitarne należy zastosować umywalki z półpostumentem w tym dla niepełnosprawnych bez podstaw z miejscem na wózek, zlewozmywaki jedno i dwukomorowe w zależności od wymogów Zamawiającego, toalety kompaktowe w tym dla niepełnosprawnych, wannę, wpusty podłogowe DN50, zawory czerpalne ze złączką do węża, prysznice wraz z brodzikami. instalacji centralnego ogrzewania Pomieszczenia budynku będą ogrzewane za pomocą instalacji centralnego ogrzewania w systemie zamkniętym dwururowym, czynnikiem grzewczym będzie woda. Całość instalacji podzielona została na dwa obiegi: Obieg 1 - zasilał będzie wszystkie odbiorniki ciepła posadowione na parterze; Obieg 2 - zasilał będzie wszystkie odbiorniki ciepła posadowione na piętrze. Temperatura czynnika grzewczego 75 stopni Celsjusza /55 stopni Celsjusza. Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur tworzywowych np. wielowarstwowych PE-RT/AL/PE, z wkładką aluminiową i łączyć przez zaprasowanie. Grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne oraz zawory z odcięcie. Zaprojektowano dolne zasilanie grzejników. Obiegi grzewcze wyposażyć w pompy obiegowe. pieca gazowego, kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 60 kW. Sterowanie pracą kotła następować będzie lokalnie poprzez panel sterujący umieszczony na w kotle umożliwiający regulację temperatury zasilania C.O. oraz regulację temperatury ciepłej wody użytkowej a także za pomocą sterownika pogodowego. instalacji gazowej Budowie podlegać będzie instalacja gazu od punktu pomiarowego z zaworem głównym zlokalizowanym na ścianie budynku do odbiorników gazu - pieca gazowego o mocy maksymalnej 60 kW, taboretu gazowego i kuchni gazowej. projektowana instalacja wykonana będzie z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie. Do wykonania instalacji należy użyć rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 10208-1,2. Prowadzenie przewodów gazowych zgodnie z częścią rysunkową projektu - po wierzchu ściany zewnętrznej i ścianach wewnętrznych. Średnice rur - według części rysunkowej. Odcinek instalacji gazowej prowadzony po ścianie zewnętrznej i w budynku. Do wykonania instalacji gazowej w budynku należy użyć rur stalowych czarnych bez szwu wg normy PN-EN 10208-1, 10208-2. Łączenie rur poprzez spawanie tlenowo-acetylenowe lub TIG instalacji elektroenergetycznych, W projektowanym budynku podejścia do urządzeń, gniazd, łączników instalacyjnych wykonać podtynkowo. Przewody elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez naruszania konstrukcji budynku w sposób zagrażający jej bezpieczeństwu. Trasy przewodów elektrycznych należy prowadzić w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów. Poziome odcinki instalacji elektrycznej powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 10cm poniżej instalacji gazowych. W przypadku krzyżowania się przewodów elektrycznych z rurami gazowymi należy zapewnić odległość min 2cm. Minimalne odległości przewodów elektrycznych od przewodów wody zimnej i ciepłej powinny wynosić 10 cm., przy czym nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych. W kotłowni instalację prowadzić w listwach elektroinstalacyjnych PCV i korytkach kablowych. Instalację oświetlenia podstawowego Instalację oświetleniową wykonać przewodami miedzianymi o przekroju 1,5 mm2. Do wszystkich opraw oświetleniowych doprowadzić przewody z żyłą ochronną zielono-żółtą . W poszczególnych pomieszczeniach zainstalowane zostaną energooszczędne oprawy nastropowe. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z wypustami oświetleniowymi za pomocą złączek przelotowych. Łączniki oświetleniowe montować na wysokości 1,4 m od posadzki przy drzwiach od strony klamki. Stosować osprzęt podtynkowy mocowany do puszek za pomocą śrub zapewniających trwałe, pewne i bezpieczne przykręcenie. W pomieszczeniach sanitarnych montować należy osprzęt w wykonaniu szczelnym IP44. W pomieszczeniu dla niepełnosprawnych montować czujniki obecności. W pomieszczeniach sanitarnych z obwodów oświetleniowych wykonać również zasilanie wentylatorów łazienkowych. Instalację oświetlenia ewakuacyjnego Obiekt wyposażony zostanie w oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych i zapewni dostateczne oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się ludzi w razie przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego oraz w celu ewentualnego opuszczenia obiektu. Średnie natężenie oświetlenia drogi ewakuacyjnej powinno wynosić min 1 lx. Wszystkie oprawy oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego mają być wyposażone w diodowe wskaźniki stanów pracy lampy umieszczone w lampie tak, aby były czytelne z poziomu podłogi. Nad każdym wyjściem ewakuacyjnym mają być zainstalowane oprawy z napisem WYJŚCIE EWAKUACYJNE a w przejściach, korytarzach, mają być zainstalowane oprawy z odpowiednimi piktogramami, wskazującymi kierunek wyjścia. Na zewnątrz budynku nad drzwiami ewakuacyjnymi, zamontowane będą oprawy przystosowane do pracy w niskich temperaturach. Instalację gniazd wtykowych 230V i instalację 400V Instalację gniazd wtykowych 230V wykonać trzyżyłowo L,N,PE przewodami o przekroju 2,5mm2 przewód ochronny PE w izolacji żółto-zielonej. Stosować gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym. W korytarzu, pomieszczeniach biurowych, gniazda montować na wysokości 0,3m od posadzki, w pomieszczeniach dla dzieci na wysokości 1,6m natomiast w pomieszczeniach sanitarnych na wysokości 1,4 m. Stosować osprzęt podtynkowy. Gniazda montować w ramkach jedno- i wielokrotnych. Instalację przywoławczą w pomieszczeniu dla niepełnosprawnych: System ten wyposażony jest w odpowiednie przyciski, sygnalizatory. Instalację wykonać przewodami YnTKSY 1x2x0,8 ułożonymi pod tynkiem. System detekcji metanu w kotłowni W kotłowni wykonać instalację detekcji metanu. W skład systemu wchodzą czujnik pomiarowy metanu, centralka detekcyjno-odcinająca, sygnalizator optyczno - akustyczny oraz kurek kulowy z głowicą samozamykającą. Centralka sygnalizują obecność gazu w sposób dwuprogowy. Pierwszy stopień OSTRZEŻENIE oraz drugi stopień ALARM. Gdy stężenie metanu osiągnie 10 procent DGW zamknięty zostaje zawór dopływu gazu do kotłowni, załączona sygnalizacja optyczo-akustyczna, oraz odcięcie zasilania kotłowni. Uziom fundamentowy i instalację odgromową Budynek wyposażony będzie w instalację odgromową. Na dachu ułożyć zwody poziome z drutu dFe/Zn f8. Wykonać należy uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4. Przewody odprowadzające z DFe/Zn f8 ułożyć p.t. w rurkach RL22 i poprzez złącza kontrolne połączyć z uziomem.Zaciski probiercze montować w puszkach podtynkowych z PCV na wysokości ok. 0,5m. Po zamontowaniu zaciski pokryć wazeliną techniczną. Łączenie bednarki w ziemi wykonać przez spawanie. Po zakończonym montażu ochrony odgromowej wykonać pomiar wartości uziemienia oraz sporządzić protokół z przeprowadzonych pomiarów. Wartość uziemienia powinna być mniejsza od 10W. wyłącznik przeciwpożarowy umieszczony w pobliżu głównego przyłącza sieciowego. Przyłącza do budynku a) Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku wykonać do istniejącej studzienki. Przyłącz kanalizacyjny wykonać z rur PVC DN160, SDR34 łączonych na uszczelkę. Włączenie poszczególnych przyłączy nastąpi do studzienki kanalizacji sanitarnej zabudowanej na odcinku sieci. Przed zasypaniem wykopów należy przeprowadzić obserwację pod kątem szczelności, zlecić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą uprawnionemu geodecie oraz zgłosić do odbioru zarządcy sieci. b) Przyłącza kanalizacji deszczowej będą odprowadzać wody opadowe do kanalizacji deszczowej poprzez studnie S1-S13. Do projektowanych studzienek podłączone będą rury spustowe poprzez odcinki ułożone w ziemi. Podłączenie wykonać do kinet studzienek lub na wkładkę In situ Odcinki pomiędzy rurą spustową a studzienką prowadzić ze spadkiem min. 1procent. Przyłącza kanalizacji deszczowej projektuje się z rur PVC DN160 w klasie sztywności min. SN8. Projektowane studzienki wykonać jako PCV, składane z elementów gotowych. Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych dobrać wg obciążenia zewnętrznego i zastosować klasę obciążeń min. B125 kN. d) Przyłącz wodociągowy DN50, PE100, SDR17 - zapoczątkowany zostanie poprzez wpięcie do odcinka sieci wodociągowej za pomocą nawiertaki lub trójnika wraz z zabudową zasuwy odcinającej DN40 z uszczelnieniem miękkim wyposażonej w trzpień wyprowadzony do powierzchni terenu zakończony skrzynką żeliwną. Odcinek przyłącza wykonany zostanie z rur PE-HD, DN50x3,0mm. Łączenie rur za pomocą zgrzewania elektrooporowego połączenie z instalacją w budynku. Odcinek pomiędzy instalacją a zasuwą odcinającą wykonać z jednolitego odcinka rury. Zastosować rury PE-HD, PE100, SDR17. Na całej długości przyłącza zlokalizować około 30cm nad powierzchnią rury taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową. Odcinek przyłącza wodociągowego należy przepłukać, poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa, a także dezynfekcji z uzyskaniem pozytywnego protokołu badania jakości wody. Wyposażenie kuchni: Zlewozmywak 2-komorowy z niezależną baterią na każdą komorę gł. 60 cm 100x60x85 Regał magazynowy 110x50x180 Umywalka z baterią łokciową 40x29,5x15 Regał na pojemniki termoizolacyjne i termosy do transportu żywności 140x70x180 Wózek 2-półkowy ze stali nierdzewnej 90x50x95 Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej 68x81x201 - 0,3 kW/230 V 60x60x185 Szafa mroźnicza z szufladami 180x70x86 Sterylizator do jaj ok. 0,8 kW/230 V 36x53x24,5 Stół z basenem gł. 400 z baterią sztorcową z prysznicem 60x60x85 Obieraczka do ziemniaków 47x68 cm 39x77x94 Zlew z baterią zlewozmywakową 60x60x85 Stół roboczy ze stali nierdzewnej 110x60x85 Stół załadowczy do zmywarki kapturowej ze zlewem 140x75x88 Zmywarka kapturowa do naczyń ok. 1,1 kW/400 V 69x80x150 Stół wyładowczy do zmywarek kapturowych Piec konwekcyjno-parowy elektryczny ok. 16 kW/400 V wym. 80x80x110 z podstawą 75x77x101 Szafka na naczynia ze stali nierdzewnej z drzwiczkami przesuwnymi 90x70x200 Stół do pracy ze stali nierdzewnej z szafką, szufladami lub półkami 210x70x86 Taboret gazowy ok. 7,0 kW 58x58x38 Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem gazowym palniki 3x3,5 kW + 3x6 kW oraz piekarnik 6kW 120x70x25 Podstawa - kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem gazowym 120x56,5x60 Patelnia elektryczna wielofunkcyjna 90x96x85 cm ok. 12 kW/400 V Blat neutralny ze stali nierdzewnej 80x70x25 Podstawa - blat neutralny ze stali nierdzewnej 40x56,5x60 Okap wentylacyjny centralny 280x180x50 Okap wentylacyjny przyścienny 100x100x50 Regał ociekowy 120x70x180 Półka ze stali nierdzewnej 100x30 Szafka z blatem roboczym 45x60x85 Zlew zainstalowany na wys. 0,5 m od posadzki 100x50x200 Szafki pracownicze 50x60x180 Stolik 120x80x75 Krzesło 40x42x79.
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.20.00-5, 45.11.12.00-0, 45.21.00.00-2, 45.26.23.11-4, 45.26.23.10-7, 45.26.25.22-6, 45.26.21.00-2, 45.26.10.00-4, 45.32.10.00-3, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-1, 45.42.11.00-5, 45.42.11.46-9, 45.44.00.00-1, 45.23.32.52-0, 45.45.00.00-6, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.20.00-3, 45.33.11.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 86421096 2010 9600 1833 0002 . Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 2) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 3) Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 4) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego. 5) Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć wyraźny tytuł: Wadium - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przem. - magazynowych, ze zmianą sp. użytkowania na bud. usługowe - GOK, GPP, GBP - w Dukli przy ul. Trakt Węgierski dz. Nr 233 - w zakresie przedszkola. Oryginał dowodu wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu należy o ile to możliwe zdeponować w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium składane w tej formie musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium. 6) Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 31 marca 2016 roku, do godz. 0800. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7) Wadium, które wpłynie na konto Zamawiającego po terminie określonym w rozdziale 8 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika NR 2 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika NR 2 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika NR 2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika NR 2 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika NR 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) oferta przetargowa wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ - Zał. Nr 1 do oferty, c) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust 5 Pzp ) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ - Zał. Nr 2 do oferty, d) oświadczenie o grupach kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 , poz.331, z późn. zm.) wg Załącznika Nr 4 do SIWZ - Zał. Nr 3 do oferty, e) zaakceptowany i wypełniony przez wykonawcę projekt umowy wg Załącznika Nr 5 do SIWZ - Zał. Nr 4 do oferty, f) kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony ściśle w oparciu o przedmiary robót wg Załącznika Nr 6 do SIWZ - Zał. Nr 5 do oferty, g) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - Zał. Nr 6 do oferty, h) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - Zał. Nr 7 do oferty, i) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - Zał. Nr 8 do oferty, j) potwierdzenie wpłaty wadium - Zał. Nr 9 do oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja no roboty budowlane - 7
 • 3 - Gwarancja na dostawy - 3
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) skrócenie terminu wykonania umowy, przyśpieszenie ukończenia robót, dostaw, b) obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie robót, c) obniżenie kosztu wykonania robót i tym samym wynagrodzenia wykonawcy, d) dłuższy termin gwarancji, e) poprawienie sprawności lub zwiększenie wartości ukończonych robót dla zamawiającego, f) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii, g) podniesienie wydajności urządzeń, h) podniesienie bezpieczeństwa, i) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, j) rezygnacja z części robót, k) zmiany ilości robót, usług lub dostaw, ale tylko mieszczące się w opisie przedmiotu zamówienia, l) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych ł) zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego, m) zmiany podwykonawców,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dukla.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2016 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 102.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-03-07
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-03-07 13:02
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-06-06 08:52
03/02/2016    S23    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
Polska-Dukla: Usługi udzielania kredytu
2016/S 023-036834
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Dukla
G.271.4.2016
ul. Trakt Węgierski 11
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój nr 206
Osoba do kontaktów: Maria Chłap
38-450 Dukla
POLSKA
Tel.: +48 134329135
E-mail: przetarg@dukla.pl
Faks: +48 134331011
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.dukla.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Dukli
G.271.4.2016
ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 102
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój nr 206
Osoba do kontaktów: Maria Chłap
38-450 Dukla
POLSKA
Tel.: +48 134329135
E-mail: przetarg@dukla.pl
Faks: +48 134331011
Adres internetowy: http://bip.dukla.pl/
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w łącznej wysokości 6 682 328,50 PLN z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Dukla.
Kod NUTS
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w łącznej wysokości 6 682 328,50 PLN z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych:
2. Cena udzielenia i obsługi kredytu wg wyliczenia Co = Ko tj. Co = .......................................................................
Ko- koszt odsetek,
WIBOR 1M – 1,62 z 18.1.2016,
Mz- marża Banku,
Ko = kapitał pozostały do spłaty *(WIBOR 1M + Mz )/365* ilość dni w okresie
Gdzie:
Mz – ........%
Sposób obliczenia ceny oferty na usługę bankową – kredyt długoterminowy konsolidacyjny na spłatę zobowiązań z tytułu 3 kredytów wcześniej zaciągniętych w rozbiciu na okres 2017-2025 (Uwaga: raty płatne na ostatni dzień roboczy kwartału z wyjątkiem ostatniej raty płatnej 20.12.2025).
Dla porównywalności ofert przyjąć uruchomienie kredytu w jednej transzy zgodnie z tabelą.
Okres kredytowania
Transza Kapitał %: Wibor
1M+marża odsetki za okres. Rata Kapitał do spłaty
30.06.2016 6 682 328,50 6 682 328,50 0,00 6 682 328,50
6 682 328,50 0,00 6 682 328,50
6 682 328,50 0,00 6 682 328,50
2016 6 682 328,50 0,00 6 682 328,50
2017 1 0 6 682 328,50 187 500,00 6 494 828,50
2 0 6 494 828,50 187 500,00 6 307 328,50
3 0 6 307 328,50 187 500,00 6 119 828,50
4 0 6 119 828,50 187 500,00 5 932 328,50
2018 5 0 5 932 328,50 187 500,00 5 744 828,50
6 0 5 744 828,50 187 500,00 5 557 328,50
7 0 5 557 328,50 187 500,00 5 369 828,50
8 0 5 369 828,50 187 500,00 5 182 328,50
2019 9 0 5 182 328,50 187 500,00 4 994 828,50
10 0 4 994 828,50 187 500,00 4 807 328,50
11 0 4 807 328,50 187 500,00 4 619 828,50
12 0 4 619 828,50 187 500,00 4 432 328,50
2020 13 0 4 432 328,50 187 500,00 4 244 828,50
14 0 4 244 828,50 187 500,00 4 057 328,50
15 0 4 057 328,50 187 500,00 3 869 828,50
16 0 3 869 828,50 187 500,00 3 682 328,50
2021 17 0 3 682 328,50 187 500,00 3 494 828,50
18 0 3 494 828,50 187 500,00 3 307 328,50
19 0 3 307 328,50 187 500,00 3 119 828,50
20 0 3 119 828,50 187 500,00 2 932 328,50
2022 21 0 2 932 328,50 187 500,00 2 744 828,50
22 0 2 744 828,50 187 500,00 2 557 328,50
23 0 2 557 328,50 187 500,00 2 369 828,50
24 0 2 369 828,50 187 500,00 2 182 328,50
2023 25 0 2 182 328,50 187 500,00 1 994 828,50
26 0 1 994 828,50 187 500,00 1 807 328,50
27 0 1 807 328,50 187 500,00 1 619 828,50
28 0 1 619 828,50 187 500,00 1 432 328,50
2024 29 0 1 432 328,50 150 000,00 1 282 328,50
30 0 1 282 328,50 150 000,00 1 132 328,50
31 0 1 132 328,50 150 000,00 982 328,50
32 0 982 328,50 150 000,00 832 328,50
2025 33 0 832 328,50 200 000,00 632 328,50
34 0 632 328,50 200 000,00 432 328,50
35 0 432 328,50 200 000,00 232 328,50
36 0 232 328,50 232 328,50 0,00
Łącznie odsetki
Łączny koszt kredytu.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 3.4.2016. Zakończenie 30.6.2016
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 100 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
— pieniądzu;
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
— gwarancjach bankowych;
— gwarancjach ubezpieczeniowych;
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 86421096 2010 9600 1833 0002.
Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.
2) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
3) Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
4) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego.
5) Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć wyraźny tytuł: Wadium –
Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w łącznej wysokości 6 682 328,50 PLN z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych
Oryginał dowodu wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu należy o ile to możliwe zdeponować w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium składane w tej formie musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
6) Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 18.2.2016, do godz. 08:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
7) Wadium, które wpłynie na konto Zamawiającego po terminie określonym w rozdziale 8 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Okres kredytowania
Transza Kapitał %: Wibor
1M+marża odsetki za okres. Rata Kapitał do spłaty
30.06.2016 6 682 328,50 6 682 328,50 0,00 6 682 328,50
6 682 328,50 0,00 6 682 328,50
6 682 328,50 0,00 6 682 328,50
2016 6 682 328,50 0,00 6 682 328,50
2017 1 0 6 682 328,50 187 500,00 6 494 828,50
2 0 6 494 828,50 187 500,00 6 307 328,50
3 0 6 307 328,50 187 500,00 6 119 828,50
4 0 6 119 828,50 187 500,00 5 932 328,50
2018 5 0 5 932 328,50 187 500,00 5 744 828,50
6 0 5 744 828,50 187 500,00 5 557 328,50
7 0 5 557 328,50 187 500,00 5 369 828,50
8 0 5 369 828,50 187 500,00 5 182 328,50
2019 9 0 5 182 328,50 187 500,00 4 994 828,50
10 0 4 994 828,50 187 500,00 4 807 328,50
11 0 4 807 328,50 187 500,00 4 619 828,50
12 0 4 619 828,50 187 500,00 4 432 328,50
2020 13 0 4 432 328,50 187 500,00 4 244 828,50
14 0 4 244 828,50 187 500,00 4 057 328,50
15 0 4 057 328,50 187 500,00 3 869 828,50
16 0 3 869 828,50 187 500,00 3 682 328,50
2021 17 0 3 682 328,50 187 500,00 3 494 828,50
18 0 3 494 828,50 187 500,00 3 307 328,50
19 0 3 307 328,50 187 500,00 3 119 828,50
20 0 3 119 828,50 187 500,00 2 932 328,50
2022 21 0 2 932 328,50 187 500,00 2 744 828,50
22 0 2 744 828,50 187 500,00 2 557 328,50
23 0 2 557 328,50 187 500,00 2 369 828,50
24 0 2 369 828,50 187 500,00 2 182 328,50
2023 25 0 2 182 328,50 187 500,00 1 994 828,50
26 0 1 994 828,50 187 500,00 1 807 328,50
27 0 1 807 328,50 187 500,00 1 619 828,50
28 0 1 619 828,50 187 500,00 1 432 328,50
2024 29 0 1 432 328,50 150 000,00 1 282 328,50
30 0 1 282 328,50 150 000,00 1 132 328,50
31 0 1 132 328,50 150 000,00 982 328,50
32 0 982 328,50 150 000,00 832 328,50
2025 33 0 832 328,50 200 000,00 632 328,50
34 0 632 328,50 200 000,00 432 328,50
35 0 432 328,50 200 000,00 232 328,50
36 0 232 328,50 232 328,50 0,00
Łącznie odsetki
Łączny koszt kredytu.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie
o wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone zgodnie z niniejszą SIWZ,
o podmioty zobowiązane są do załączenia do oferty pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
o wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
konsorcjum.
Uwaga: Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie rozpatrywał podane przez Wykonawców w oświadczeniach i dokumentach informacje łącznie tzn. oceniając np. doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny i dysponowanie osobami Zamawiający uwzględni dane z dokumentów złożonych przez wszystkich członków Konsorcjum.
a) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy.
b) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum,
Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem
umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.
c) Umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac
przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń.
III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Oferta musi zawierać załączniki w kolejności przedstawionej powyżej:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ – Zał. Nr 1 do oferty;
b) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust5 Pzp ) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ – Zał. Nr 2 do oferty;
c) oświadczenie o grupach kapitałowych w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50, poz.331, z późn. zm.) wg Załącznika Nr 4 do SIWZ – Zał. Nr 3 do oferty;
d) zaakceptowane istotne postanowienia umowy wg Załącznika Nr 5do SIWZ – Zał. Nr 4 do oferty,
e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpis do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert – Zał. Nr 5 do oferty;
g) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert – Zał. Nr 6 do oferty,;
h) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Zał. Nr 7 do oferty, ;
i) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Zał. Nr 8 do oferty;
j) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – Zał. Nr 9 do oferty;
f) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29.8.1997 Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz.1376 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe – Zał. Nr 10 do oferty;
g) potwierdzenie wpłaty wadium – Zał. Nr 11 do oferty.
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z 29.8.1997 – Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.).
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 98
2. Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji. Waga 2
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
G.271.4.2016
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.3.2016 - 08:00
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 16.3.2016
Miejscowość:
Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 304
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
1) W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10) Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.2.2016
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-02-03
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-02-03 09:15
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-03-16 10:50
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.dukla.pl/

Dukla: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe
Numer ogłoszenia: 9726 - 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla , ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie, tel. 013 4329135, faks 013 4331011.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dukla.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe 2) Zakres opracowań przedprojektowych: a) zakup map do opiniodawczych w zakresie opracowania, b) opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, c) opracowanie Raportu odziaływania na środowisko ( o ile będzie wymagany postanowieniem Burmistrza), d) opracowanie i uzgodnienie umów cywilno - prawnych dających prawo Burmistrzowi Dukli do dysponowania gruntem na cele budowlane, e) badania geologiczne gruntu, f) opracowanie map sytuacyjno - wysokościowych terenu w skali 1 : 500 i 1 : 1 000. 3) Zakres opracowań projektowych: a) projekty budowlane zagospodarowania terenu, b) projekty budowlane architektoniczne, c) projekty budowlane branżowe, d) projekty wykonawcze, e) operaty wodno -prawne, f) wzorcowa instrukcja eksploatacji obiektu, g) instrukcja BIOZ. 4) Zakres uzgodnień i decyzji: a) decyzja środowiskowa, b) decyzja pozwolenia wodnoprawnego, c) decyzja lokalizacji inwestycji w drogach publicznych, d) opinia Zespołu Koordynacyjnego Wydziału Geodezji wydana przez Starostę Krośnieńskiego, e) opinia rzeczoznawcy ds. BHP, f) opinia rzeczoznawcy ds. p.poż, g) opinia sanitarna, h) uzgodnienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, i) decyzja pozwolenia na budowę. 5) Opracowania inne: a) kosztorys inwestorski , przedmiar robót z podziałem na branże i działy, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.32.22.00-3, 71.32.22.00-1, 71.24.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 86421096 2010 9600 1833 0002 . Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • o oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • o a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru Zał. Nr 2 do SIWZ. b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • o oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • o oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • o oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oferta musi zawierać załączniki w kolejności przedstawionej powyżej: a) oferta przetargowa wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ - Zał. Nr 1 do oferty. c) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust5 Pzp ) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ - Zał. Nr 2 do oferty. d) oświadczenie o grupach kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 , poz.331, z późn. zm.) wg Załącznika Nr 4 do SIWZ - Zał. Nr 3 do oferty. e) zaakceptowany i wypełniony przez wykonawcę projekt umowy wg Załącznika Nr 5do SIWZ - Zał. Nr 4 do oferty, f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - Zał. Nr 5 do oferty ; g) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - Zał. Nr 6 do oferty; h) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - Zał. Nr 7 do oferty; i) wykaz usług (sporządzony według wzoru druku - Załącznik Nr 6 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Zał. Nr 8 do oferty; j) potwierdzenie wpłaty wadium - Zał. Nr 9 do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; c) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dukla.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2016 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 102.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-01-14
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-01-14 11:05
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-02-15 14:02
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.dukla.pl/

Dukla: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w północnej części miasta Dukla i w południowej części wsi Zboiska
Numer ogłoszenia: 358 - 2016; data zamieszczenia: 04.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla , ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie, tel. 013 4329135, faks 013 4331011.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dukla.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://bip.dukla.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w północnej części miasta Dukla i w południowej części wsi Zboiska.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w północnej części miasta Dukla i w południowej części wsi Zboiska 1) Zakres opracowań przedprojektowych: a) zakup map do opiniodawczych w zakresie opracowania, b) opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, c) opracowanie Raportu odziaływania na środowisko ( o ile będzie wymagany postanowieniem Burmistrza), d) opracowanie i uzgodnienie umów cywilno - prawnych dających prawo Burmistrzowi Dukli do dysponowania gruntem na cele budowlane, e) badania geologiczne gruntu, f) opracowanie map sytuacyjno - wysokościowych terenu w skali 1 : 500 i 1 : 1 000. 2) Zakres opracowań projektowych: a) projekty budowlane zagospodarowania terenu, b) projekty budowlane architektoniczne, c) projekty budowlane branżowe, d) projekty wykonawcze, e) operaty wodno -prawne, f) wzorcowa instrukcja eksploatacji obiektu, g) instrukcja BIOZ. 3) Zakres uzgodnień i decyzji: a) decyzja środowiskowa, b) decyzja pozwolenia wodnoprawnego, c) decyzja lokalizacji inwestycji w drogach publicznych, d) opinia Zespołu Koordynacyjnego Wydziału Geodezji wydana przez Starostę Krośnieńskiego, e) opinia rzeczoznawcy ds. BHP, f) opinia rzeczoznawcy ds. p.poż, g) opinia sanitarna, h) uzgodnienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, i) decyzja pozwolenia na budowę. 4) Opracowania inne: a) kosztorys inwestorski , przedmiar robót z podziałem na branże i działy, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wodociąg należy zaprojektować z rur PE 100RC SDR 17 PN10..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.32.22.00-3, 71.32.22.00-1, 71.24.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 86421096 2010 9600 1833 0002 . Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 2) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 3) Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 4) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego. 5) Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć wyraźny tytuł: Wadium - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w północnej części miasta Dukla i w południowej części wsi Zboiska Oryginał dowodu wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu należy o ile to możliwe zdeponować w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium składane w tej formie musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium. 6) Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 14 stycznia 2016 roku, do godz. 08:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7) Wadium, które wpłynie na konto Zamawiającego po terminie określonym w rozdziale 8 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru Zał. Nr 2 do SIWZ. b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oferta musi zawierać załączniki w kolejności przedstawionej powyżej: a) oferta przetargowa wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ - Zał. Nr 1 do oferty. c) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust5 Pzp ) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ - Zał. Nr 2 do oferty. d) oświadczenie o grupach kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 , poz.331, z późn. zm.) wg Załącznika Nr 4 do SIWZ - Zał. Nr 3 do oferty. e) zaakceptowany i wypełniony przez wykonawcę projekt umowy wg Załącznika Nr 5do SIWZ - Zał. Nr 4 do oferty, f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - Zał. Nr 5 do oferty ; g) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - Zał. Nr 6 do oferty; h) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - Zał. Nr 7 do oferty; i) wykaz usług (sporządzony według wzoru druku - Załącznik Nr 6 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Zał. Nr 8 do oferty; j) potwierdzenie wpłaty wadium - Zał. Nr 9 do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; c) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dukla.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój nr 206.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2016 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój nr 102.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2016-01-04
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-01-04 09:54
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-01-14 09:18
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Dukla: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe
Numer ogłoszenia: 357072 - 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla , ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie, tel. 013 4329135, faks 013 4331011.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:/bip.dukla.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe Przedmiotem niniejszego postepowania jest opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wietrzno o przepustowości Qśrd = 2 000 [m3/d] przy założeniu docelowym obciążenia RLM - 13 000 wraz z kolektorem doprowadzającym ścieki z m. Równe 1) Zakres opracowań przedprojektowych: a) zakup map do opiniodawczych w zakresie opracowania, b) opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, c) opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko ( o ile będzie wymagany postanowieniem Burmistrza), d) opracowanie i uzgodnienie umów cywilno - prawnych dających prawo Burmistrzowi Dukli do dysponowania gruntem na cele budowlane, e) badania geologiczne gruntu, f) opracowanie map sytuacyjno - wysokościowych terenu w skali 1 : 500 i 1 : 1 000. 2) Zakres opracowań projektowych: a) projekty budowlane zagospodarowania terenu, b) projekty budowlane architektoniczne, c) projekty budowlane branżowe, d) projekty wykonawcze, e) operaty wodno -prawne, f) wzorcowa instrukcja eksploatacji obiektu, g) instrukcja BIOZ. 3) Zakres uzgodnień i decyzji: a) decyzja środowiskowa, b) decyzja pozwolenia wodnoprawnego, c) decyzja lokalizacji inwestycji w drogach publicznych, d) opinia Zespołu Koordynacyjnego Wydziału Geodezji wydana przez Starostę Krośnieńskiego, e) opinia rzeczoznawcy ds. BHP, f) opinia rzeczoznawcy ds. p.poż., g) opinia sanitarna, h) decyzja pozwolenia na budowę. 4) Opracowania inne: a) kosztorys inwestorski , przedmiar robót z podziałem na branże i działy, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Kolektor doprowadzającym ścieki z m. Równe do projektowanej oczyszczalni ścieków należy zaprojektować z działki Nr 54 w Równem ( miejsce stacji pomiarowej).

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.32.22.00-3, 71.32.22.00-1, 71.24.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8. Wymagania dotyczące wadium; 1) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 86421096 2010 9600 1833 0002 . Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 2) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 3) Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 4) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego. 5) Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć wyraźny tytuł: Wadium - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe Oryginał dowodu wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu należy o ile to możliwe zdeponować w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium składane w tej formie musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium. 6) Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 8 stycznia 2016 roku, do godz. 08:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7) Wadium, które wpłynie na konto Zamawiającego po terminie określonym w rozdziale 8 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru Zał. Nr 2 do SIWZ. b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Spełnia/ nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz usług (sporządzony według wzoru druku - Załącznik Nr 6 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez usługę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie wykonanie: - co najmniej 2 ( dwie ) usługi obejmujące w swoim zakresie zaprojektowanie budowy/ przebudowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych o wielkości co najmniej 13 000 RLM , z czego co najmniej jedno zamówienie ( usługa ) obejmowała wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej , pozwoleniem na budowę, oraz wartość wykonanych na jej podstawie robót budowlanych wyniosła nie mniej jak 10 000 000,00 zł netto. Przez wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego jako należycie wykonana. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek może być spełniany wspólnie . Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Spełnia/ nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru Zał. Nr 2 do SIWZ. Spełnia/ nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru Zał. Nr 2 do SIWZ. Spełnia/ nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) opłaconą polisę a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca ubezpieczony jest od zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 2 000 000 PLN. Spełnia/ nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta musi zawierać załączniki w kolejności przedstawionej powyżej: a) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ - Zał. Nr 1 do oferty. b) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust5 Pzp ) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ - Zał. Nr 2 do oferty. c) oświadczenie o grupach kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 , poz.331, z późn. zm.) wg Załącznika Nr 4 do SIWZ - Zał. Nr 3 do oferty. d) zaakceptowany i wypełniony przez wykonawcę projekt umowy wg Załącznika Nr 5do SIWZ - Zał. Nr 4 do oferty, e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - Zał. Nr 5 do oferty ; f) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - Zał. Nr 6 do oferty; g) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - Zał. Nr 7 do oferty; h) wykaz usług (sporządzony według wzoru druku - Załącznik Nr 6 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Zał. Nr 8 do oferty; i) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- Zał. Nr 9 do oferty; j) opłacona polisa a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 2 000 000 PLN - Zał. Nr 10 do oferty; k) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert - Zał. Nr 11 do oferty; l) potwierdzenie wpłaty wadium - Zał. Nr 12 do oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; c) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dukla.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2016 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 102.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2015-12-30
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2015-12-30 11:01
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2016-01-19 08:42
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.dukla.pl/

Dukla: Zimowe utrzymanie ulic, chodników i kratek kanalizacji deszczowej w obrębie miasta Dukli
Numer ogłoszenia: 182087 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla , ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie, tel. 013 4329135, faks 013 4331011.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dukla.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie ulic, chodników i kratek kanalizacji deszczowej w obrębie miasta Dukli.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres prac (tabela nr 3) związanych z zimowym utrzymaniem placów, chodników wykazanych w tabeli Nr 1 na terenie miasta Dukli: 1) posypywanie piaskiem - natychmiast po wystąpieniu oblodzenia, do godz. 6³º 2) odśnieżanie - przy opadach śnieżnych - codziennie, najpóźniej do godz. 6³º w razie ciągłych opadów na bieżąco, 3) usuwanie oblodzenia - w miarę potrzeb, 4) usuwanie zasp śnieżnych zalegających na chodnikach Tabela nr 1 Wykaz chodników przy ulicach w mieście: Chodnik przy ulicy Długość chodnika w metrach Chodnik przy ulicy Długoś chodnika w metrach wzdłuż ul. Parkowej 928 Wzdłuż ul. Strycharskiego 42 wzdłuż ul. 3 Maja 573 wzdłuż ul. Łąki 174 wzdłuż ul. Kościuszki 990 wzdłuż ul. Cergowskiej 588 wzdłuż ul. Żwirki i Wigury 736 wzdłuż ul. Mickiewicza 913 wzdłuż ul. Kopernika 355 wzdłuż ul. Trakt Węgierski 3938 Rynek + dojścia 765 wzdłuż ul. Słowackiej 447 wzdłuż ul. Armii Krajowej 522 wzdłuż ul. Jana Pawła II 827 wzdłuż ul. Św. Jana z Dukli 42 wzdłuż ul. Polnej 149 wzdłuż ul. Podwale 240 wzdłuż ul. Zielonej 122 wzdłuż ul. Pocztowej 663 wzdłuż ul. Krasickiego 270 2. Zakres prac (tabela nr 4) związanych z zimowym utrzymaniem ulic wykazanych w Tabeli Nr 2 na terenie miasta Dukli zgodnie z przyjętymi standardami i kolejnością odśnieżania obejmujący: 1) Wykonanie prac na ulicach w I kolejności odśnieżania do godz. 6³º obejmujący: a) odśnieżanie w sposób umożliwiający swobodny przejazd środkami komunikacyjnymi, b) posypywanie piaskiem, c) usuwanie oblodzenia, d) usuwanie zasp śnieżnych zalegających na ulicach, e) wywóz nagromadzonego śniegu w wyznaczone miejsca, f) stałe utrzymywanie drożności kratek na kanalizacji deszczowej, usytuowanych na terenie miasta, g) oczyszczanie ulic i chodników z pozostałości po piaskowaniu. Tabela nr 2 Wykaz ulic w mieście i kolejność odśnieżania I kolejność odśnieżania Długość ulicy w metrach II Kolejność odśnieżania Długość ulicy w metrach ul. Kościuszki 545 ul. 3 Maja 293 ul. Łąki parking Urzędu Miejskiego 80 858m2 ul. Podwale 166 Rynek + ulice dojazdowe 422 ul. Zielona 104 ul. Pocztowa 1019 ul. Nadbrzeżna 276 ul. Parkowa 464 ul. ks. Antoniego Typrowicza 158 Plac przystanku autobusowego 1080m2 ul. Gen J. Bema 111 ul. J. Słowackiego 338 parkingi przy ulicy Pocztowej 11224m2 ul. I Krasickiego 271 ul. Jana Pawła 955 ul. Łukasiewicza 272 ul. Armii Krajowej wraz z parkingiem 252 3771m2 ul. Konopnickiej 224 ul. Św. Jana z Dukli 201 ul. Słowacka 292 ul. Polna 365 parking przy ul. 3-go Maja 1651m2 ul. Strycharskiego 50 3. Zakres prac związanych z zimowym utrzymaniem na terenie miasta Dukli: 1) placów i chodników. Tabela nr 3 Lp. Zakres prac Ilość godzin pracy 1. Posypywaniem mechaniczne piaskiem wraz z materiałem 95 2. Posypywanie ręczne piaskiem wraz z materiałem 67 3. Odśnieżanie sprzętem mechanicznym 120 4. Odśnieżanie ręczne 100 5. Usuwanie oblodzenia 20 6. Usuwanie zasp śnieżnych zalegających na chodnikach 35 7. Odśnieżanie spalinową odśnieżarką 60 8. Inne prace 40 2) ulic: Tabela Nr 4 Lp. Zakres prac Ilość godzin pracy 1. Odśnieżanie sprzętem mechanicznym 130 2. Odśnieżanie ręczne 20 3. Posypywanie mechaniczne piaskiem 70 4. Posypywanie ręczne piaskiem 20 5. Usuwanie oblodzenia 20 6. Usuwanie zasp śnieżnych zalegających na ulicach 20 7. Wywóz nagromadzonego śniegu 20 8. Stałe utrzymywanie drożności kratek na kanalizacji deszczowej 23 9. Odśnieżanie spalinową odśnieżarką 25 10. Inne prace 20.
  II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
   
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia w załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia w załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • a) minimum dwie jednostki do odśnieżania, - jedna jednostka dwunapędowa o mocy od 30 do 100 KM, - druga jednostka dwunapędowa o mocy od 100 do 180 KM. Pojazdy muszą być wyposażone w plug lemieszowy z gumową listwą zgarniającą lub pług wirnikowy. b) pojazd silnikowy (wolnobieżny) o min. mocy 40 KM do usuwania zasp śnieżnych lub załadunku śniegu przeznaczonego do wywozu, c) ładowarka lub koparko - ładowarkę o min. mocy 70 KM do usuwania zasp śnieżnych lub załadunku śniegu przeznaczonego do wywozu, d) samochód lub ciągnik rolniczy z przyczepą o pojemności skrzyni ładunkowej od 4 do 16 m3 do wywozu śniegu, e) dwie ręczne odśnieżarki spalinowe z pługiem wirnikowym do ośnieżania chodników o min. mocy 10 KM i szerokości roboczej 75 cm. Pojazdy mechaniczne silnikowe wymienione w pkt. a), b), c), d) muszą być wyposażone w system GPS. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy (udostępni) zamawiającemu link oraz login i hasło do systemu monitorowania ww. pojazdów
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia w załącznika Nr 2 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia w załącznika Nr 2 do SIWZ
   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) oferta przetargowa wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ - Zał. Nr 1 do oferty, c) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust5 Pzp ) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ - Zał. Nr 2 do oferty, d) oświadczenie o grupach kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 , poz.331, z późn. zm.) wg Załącznika Nr 4 do SIWZ - Zał. Nr 3 do oferty, e) zaakceptowany i wypełniony przez wykonawcę projekt umowy wg Załącznika Nr 5do SIWZ - Zał. Nr 4 do oferty, f) wykaz urządzeń dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wg Załącznika Nr 6 do SIWZ - Zał. Nr 5 do oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 90
 • 2 - liczba sprzętu - 10
  IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; c) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy ; d) zwiększenie zakresu rzeczowego świadczonej usługi, e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dukla.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2015-12-10
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2015-12-10 08:44
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2015-12-22 14:13
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Dukla: Dowóz 10 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dukla w roku 2016: Trasa Nr 1 z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Rymanowie oraz z ośrodka do miejsca zamieszkania samochodem specjalistycznym. Trasa Nr 2 z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Iwoniczu Zdroju oraz z ośrodka do miejsca zamieszkania samochodem specjalistycznym
Numer ogłoszenia: 171899 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla , ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie, tel. 013 4329135, faks 013 4331011.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dukla.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz 10 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dukla w roku 2016: Trasa Nr 1 z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Rymanowie oraz z ośrodka do miejsca zamieszkania samochodem specjalistycznym. Trasa Nr 2 z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Iwoniczu Zdroju oraz z ośrodka do miejsca zamieszkania samochodem specjalistycznym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz 10 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dukla z miejsca zamieszkania do: Trasa Nr 1 Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym w Rymanowie oraz z ośrodka do miejsca zamieszkania samochodem specjalistycznym w roku 2016. Liczba dzieci 9. Trasa Nr 2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iwoniczu Zdroju oraz z ośrodka do miejsca zamieszkania samochodem specjalistycznym roku 2016. Liczba dzieci 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu i opieki podczas przewozu dzieci, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkałych na terenie Gminy Dukla z miejsca zamieszkania do ośrodka , i z ośrodka do miejsca zamieszkania samochodem specjalistycznym w roku 2016, którzy spełniają obowiązek szkolny, obowiązek nauki w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczym w Rymanowie, oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Iwoniczu Zdroju 2. Dzieci mają być dowożone zgodnie z planem zajęć szkolnych we wszystkie dni nauki szkolnej w roku 2016 w dni powszednie z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych, określonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna ) najkrótszą trasą z miejsca zamieszkania do szkoły i po skończonych zajęciach lekcyjnych ze szkoły do miejsca zamieszkania. 3. Wymaga się, aby przewóz dzieci był realizowany pod opieką opiekuna posiadającego ukończony z wynikiem pozytywnym kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej. 4. Opieka nad dziećmi powinna być sprawowana przez cały czas przewozu, tj. od miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania. Opiekę na uczniami ma pełnić osoba pełnoletnia. Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem. Do zadań opiekuna należy min.: - zapewnienie bezpieczeństwa przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu oraz w pojeździe, - wprowadzenie i wyprowadzenie uczniów do i z pojazdu, - doprowadzenie uczniów do szkoły, przekazanie pod opiekę wychowawcom w szkole, - odbieranie uczniów spod opieki wychowawców, - przekazywanie rodzicom. 5. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali godziny w jakich odbywać się będą dowozy i odwozy dzieci w porozumieniu z rodzicami dzieci oraz dyrektorem placówki z uwzględnieniem następujących założeń: a) dzieci powinny być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby mogły punktualnie rozpocząć zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym je planem nauczania, b) po zakończeniu zajęć lekcyjnych odebrane ze szkoły / placówki oświatowej bez zbędnego oczekiwania, c) szczegółowe godziny kursów Wykonawca ustali z rodzicami (opiekunami) uczniów. 6. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie (Dz.U. z 2013 r, poz.1414 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 r, poz.1137 z późn.zm.). Trasa przejazdu Nr 1: rano: Równe, ul. Długa Nr129 - Tylawa - Iwla- Zboiska- Łęki Dukielskie - Rymanów, ul. Dworska Nr 40 popołudniu: Rymanów, ul. Dworska 40- Łęki Dukielskie -Zboiska- Iwla -Tylawa - Równe, ul. Długa Nr129. Długość trasy - 60 km. Czas przejazdu jednej trasy - ok. 1 godzina 30 minut. Dowóz dzieci na godz. 08:00 do Ośrodka, powrót do miejsca zamieszkania ok. godz. 15:00. Trasa przejazdu Nr 2: rano: Wietrzno Wola Nr 204 - Iwonicz Zdrój , ul Piwarskiego Nr19A Dowiezione do szkoły winno być w takim czasie, aby punktualnie rozpocząć zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym planem nauczania, aktualny rozkład dowozu ( który może ulec zmianie- np. zmiana podziału godzin) przedstawia się następująco: Poniedziałek, wtorek 8:50, Środa - 10:45, Czwartek - 8:00, Piątek - 10:45, popołudniu: Iwonicz Zdrój , ul Piwarskiego 19A - Wietrzno Wola 204 koniec zajęć i powrót dziecka w godzinach: Poniedziałek, wtorek - 14:50, Środa - 16:30, Czwartek - 12:10, Piątek - 15:40, Długość trasy - 15 km. Czas przejazdu jednej trasy - ok.20 minut. Realizacja zadania polega na przewozie dzieci na trasie: dom - szkoła - dom, pod opieką opiekuna. Wykonawca zobowiązany jest doliczyć do ceny oferty koszt opiekuna o którym mowa w ustawie o systemie oświaty. 7. Kierowca ma obowiązek posiadać ukończony z wynikiem pozytywnym kursu udzielania pierwszej pomocy medycznej. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Wykonawca zobowiązuje się, iż przewozy uczniów realizowane w ramach niniejszej umowy, nie będą łączone ze świadczeniem przez wykonawcę innych usług, a w szczególności podczas wykonywania dowożenia uczniów wykonawca nie będzie dokonywał przewozów innych osób niż objętych umową. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: -w trakcie realizacji zamówienia liczba przewożonych dzieci na trasie przewozu i ilość kilometrów może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). - w przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem dowozu ustalonym przez Zamawiającego. -Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem opieki podczas wykonania usługi tzn. koszty opiekunów. - dzieci niepełnosprawne zostają odbierane i przywożone pod adres zamieszkania. Przewóz powinien odbywać się jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką (wszystkie dzieci powinny mieć zapewnione miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa ) - rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym w terminie 14 dni od przedłożeni prawidłowych dokumentów przez Wykonawcę tj. faktura i potwierdzenie z placówki (ilość kilometrów dziennie X razy stawka za kilometr X ilość dni w miesiącu + koszt opiekuna ). Usługa w każdym miesiącu musi być potwierdzona przez dyrektora placówki lub osobę przez niego wskazaną z podaniem ilości dni, w których była świadczona usługa..

 

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia powyższego warunku musi przedstawić licencję na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia ww. warunek zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - co najmniej 1 usługę, o wartości minimalnej 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy) brutto dla Trasy Nr 1 i o wartości minimum 10 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto dla Trasy Nr 2, obejmujące swoim zakresem przewóz osób niepełnosprawnych wykonywany w sposób ciągły, w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy każda z wykazanych usług, potwierdzona dokumentami poświadczającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował dopuszczonym do ruchu min.1 pojazdem do przewozu osób o liczbie miejsc umożliwiającej przewóz 9 niepełnosprawnych dzieci dla Trasy Nr 1 i 1 dziecka niepełnosprawnego dla trasy Nr 2.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować przy realizacji zadania opisanego w SIWZ: - co najmniej jedną osoba kierowcy, posiadającego kategorię prawo jazdy D, ukończony kurs I pomocy, ukończone szkolenie na temat terapii osób z autyzmem i osób z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz z minimum 5 - letnim doświadczeniem w dowozie dzieci niepełnosprawnych. - co najmniej 1 osoba opiekuna, posiadającego ukończony kurs I pomocy, ukończone szkolenie na temat terapii osób z autyzmem i osób z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz z minimum 3 - letnim doświadczeniem w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej przez siebie działalności z sumą ubezpieczenia co najmniej 10 000, 00 zł na 1 wypadek ubezpieczeniowy. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku zobowiązany jest przedłożyć opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) oferta przetargowa wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ - Zał. Nr 1 do oferty. c) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust5 Pzp ) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ - Zał. Nr 2 do oferty. d) oświadczenie o grupach kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 , poz.331, z późn. zm.) wg Załącznika Nr 4 do SIWZ - Zał. Nr 3 do oferty. e) zaakceptowany i wypełniony przez wykonawcę projekt umowy wg Załącznika Nr 5do SIWZ - Zał. Nr 4 do oferty. f) licencja na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874) - Zał. Nr 5 do oferty, g) wykaz, iż w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca świadczył - co najmniej 1 usługę, o wartości minimalnej 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy) brutto dla Trasy Nr 1 i o wartości minimum 10 000, zł (jeden tysiąc złotych) brutto dla Trasy Nr 2, obejmujące swoim zakresem przewóz osób niepełnosprawnych wykonywany w sposób ciągły, w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy każda z wykazanych usług, potwierdzona dokumentami poświadczającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Zał. Nr 6 do oferty, h) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował dopuszczonym do ruchu min.1 pojazdem do przewozu osób o liczbie miejsc umożliwiającej przewóz 9 dzieci niepełnosprawnych dla Trasy Nr 1 i 1 dziecka niepełnosprawnego dla trasy Nr 2 - Zał. Nr 7 do oferty, i) wykaz, osób - co najmniej jedna osoba kierowcy, posiadającego kategorię prawo jazdy D, ukończony kurs I pomocy, ukończone szkolenie na temat terapii osób z autyzmem i osób z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz z minimum 5 - letnim doświadczeniem w dowozie dzieci niepełnosprawnych. - co najmniej 1 osoba opiekuna, posiadającego ukończony kurs I pomocy, ukończone szkolenie na temat terapii osób z autyzmem i osób z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz z minimum 3 - letnim doświadczeniem w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi - Zał. Nr 8 do oferty. j) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej przez siebie działalności z sumą ubezpieczenia co najmniej 10 000, 00 zł na 1 wypadek ubezpieczeniowy, opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - Zał. Nr 9 do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Emisja szkodliwych substancji wyrażona w Euro - 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; c) skrócenie trasy dowozu ; d) wydłużenie trasy dowozu; e) zmiana liczby dzieci dowożonych, f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dukla.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 
 


 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2015-11-24
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2015-11-24 09:44
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2015-12-11 09:21
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.dukla.pl/

Dukla: Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych (wiejskich) na terenie Gminy Dukla w roku 2016
Numer ogłoszenia: 168395 - 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla , ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie, tel. 013 4329135, faks 013 4331011.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dukla.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych (wiejskich) na terenie Gminy Dukla w roku 2016.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych (wiejskich) w Gminie Dukla w 2016 roku. 2. Zimowe utrzymanie dróg - obejmuje zakres prac mających na celu zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi tj. opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością. 3. Odśnieżanie - jest to usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi w celu zapewnienia ciągłości ruchu. 4. Likwidacja śliskości - posypywanie piaskiem nawierzchni odśnieżonej drogi w szczególności na zakrętach, podjazdach, zjazdach, skrzyżowaniach oraz w zwartej zabudowie miejscowości. 5. Drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy utrzymywane są w standardach IV, V i VI zimowego utrzymania dróg opracowanych podstawie Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH. ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI Standardy Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu. Dopuszczalne odstępstwa od standardu Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia wystąpienia zjawiska IV Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. - luźny - do 6 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śniegowe - występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - śliskość pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz. V Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. - luźny - do 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - śliskość pośniegowa - występuje VI Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi. - luźny - do 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu 6. Zimowe utrzymanie dróg odbywać się będzie według podziału na 6 następujących Rejonów, składających się na 6 części zamówienia: REJON I : Nadole, Lipowica, Zboiska Cergowa. a) Nadole - droga gminna Nr 114514 R przez wieś ok.0,670 km, b) Lipowica - drogi wewnętrzne ok. 1,6 km. c) Zboiska - drogi wewnętrzne: tzw. stara droga ok. 0,250 km, droga od drogi krajowej w kierunku P. Belcika ok. 0,240 km. d) Cergowa - droga gminna Nr 114527 R Cergowa - przez wieś ok. 1,505 km, droga gminna Nr 114523 R Cergowa - Zboiska ok. 1,404 km. drogi wewnętrzne: do ŚDŚ i osiedlowe byłego Igloopolu ok.0,350 km. REJON II : Równe, Wietrzno, Łęki Dukielskie, Myszkowskie, Teodorówka. a) Równe - drogi gminne: Nr 114509 R Zapłocie, ul. Zenona Staronia ok. 2,461 km, droga gminna Nr 114508 R ul. Dworska ok. 0,479 km, Nr 114551 R ul. Akacjowa ok. 0,285 km, drogi wewnętrzne: ul. Tartaczna ok. 0,200 km, łącznik ul. Zenona Staronia z ul. Długą ok. 0,270 km, dojazd do remizy OSP ok. 0,050 km. b) Wietrzno - droga gminna: Nr 114506 R przez wieś k/DL ok. 1,791 km, Nr 114550 R do szkoły ok. 0,754 km, drogi wewnętrzne:, dojazd do remizy OSP ok. 0,020 km, dojazd na Sośniny ok.1,0 km. c) Łęki Dukielskie - drogi gminne: Nr 114503 R Zapłocie ok. 3,653 km, Nr 114504 R Łęki Dukielskie - Pałacówka ok. 3,354 km, Nr 114505 R Zboiska - Łazy ok. 1,605 km, dojazd do remizy OSP ok.0,050 km. d) Teodorówka - droga gminna: Nr 114513 R Wzgórze 534 ok. 2,824 km, droga wewnętrzna: k/ zbiornika p.poż. ok. 0,500 km. e) Łęki Dukielskie - Myszkowskie drogi gminne: Nr 114501 R ok.1,658 km, Nr 114502 R Łęki Dukielskie - Kobylany ok. 0,513 km. REJON III: Mszana, Tylawa, Barwinek, Zyndranowa. a) Mszana - drogi wewnętrzne: osiedlowe byłego Igloopolu, do sklepu, w kierunku P.Polaka, droga k/Cyglera - łącznie ok. 1,0 km, plac zajezdni dla autobusów. b) Tylawa - droga gminna: Nr 114534 R Tylawa |SKR ok.0,229 km dojazdowa do szkoły i plac zajezdni ok. 0,060 km, droga wewnętrzna za kościołem ok. 0,260 km, droga na Drymak ok. 0,700 km, droga w kierunku Smerecznego ok. 0,300 km; c) Barwinek - drogi wewnętrzne: w kierunku byłej Strażnicy ok. 0,700 km, droga Barwinek - Zyndranowa w kierunku zabudowań ok. 0,600 km, droga do DL - ok. 0,100 km. d) Zyndranowa - drogi wewnętrzne: droga za rzeką ok. 1,5 km droga w kierunku cmentarza ok. 0,200 km, wjazd do remizy OSP ok. 0,50 km. REJON IV: Głojsce, Iwla, Chyrowa, Olchowiec. a) Głojsce - drogi gminne: Nr 114510 R przez wieś ul. Nadbrzeżna i Ogrodowa ok.2,238 km, dojazd do remizy OSP ok. 0,05 km, plac manewrowy dla autobusów. b) Iwla - droga gminna: Nr 114512 R droga przez wieś ok.1,439 km, drogi wewnętrzne: droga k/cmentarza - do przysiółka Helenówka ok. 1,5 km dojazd do remizy OSP ok. 0,050 km. c) Chyrowa - droga gminna: Nr 114532 R droga przez wieś, odcinek ok.2,324 km. d) Olchowiec - drogi wewnętrzne: Kolonia ok. 3,0 km, dojazd do remizy OSP ok.0,050 km. REJON V: Nowa Wieś, Zawadka Rymanowska, Trzciana. a) Nowa Wieś - droga gminna przez wieś ok. 1,350 km. b) Zawadka Rymanowska - droga gminna Nr 114552 w kierunku byłego Igloopolu ok.2,0 km. c) Trzciana - droga wewnętrzna od krajowej w kierunku kościoła ok. 0,200 km. REJON VI : Jasionka. a) Jasionka - droga gminna przez wieś Nr 114526 R (3,161 km), Nr 114548 R droga do szkoły ok.0,163 km, Nr 114549 R droga k/kościoła ok. 0,582 km, dojazd do remizy OSP ok. 0,050 km. 7. Minimalne wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe dotyczą: - odśnieżania; - piaskowania ; - odśnieżania i piaskowania (prowadzenia akcji w tym samym czasie). W Rejonach od I - IV Wykonawca musi wykazać się odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do realizacji zamówienia tj. minimum trzema jednostkami do odśnieżania, w tym dwoma jednostkami dwu napędowymi o mocy min. 70 KM. Pojazdy muszą być wyposażone w pług lemieszowy z gumową listwą zgarniającą, lub w pług wirnikowy. W rejonie V i VI Wykonawca musi wykazać się odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do realizacji zamówienia tj. minimum dwoma jednostkami w tym jednostka, dwunapędowa o mocy min. 70 KM, wyposażona w pług lemieszowy z gumową listwą zgarniającą lub w pług wirnikowy. 8. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje sprzętu wyposażonego i oznakowanego wg wymogów prawa o ruchu drogowym oraz zgodnie z przepisami BHP. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w zamówieniu. 10. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania sprawności posiadanego sprzętu oraz mocy z dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu potwierdzającego parametry techniczne pojazdu oraz przedłożenia ubezpieczenia komunikacyjnego OC dla danego sprzętu. 11. Opis sposobu obliczenia ceny: Kryterium wyboru oferty będzie cena brutto za 1 godzinę usługi, sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe, według określonych wyżej wymagań dla poszczególnych Rejonów. Stawka obejmuje również koszt dojazdu i zjazdu z miejsca świadczenia usługi. 12. W pierwszej kolejności planem zimowego utrzymaniu dróg gminnych podlegają publiczne drogi gminne (oznaczone sześciocyfrowym numerem ewidencyjnym) oraz dojazdy do obiektów gminnych, ośrodków zdrowia, punktów lekarskich szkół itp. Drogi te podlegają utrzymaniu w IV standardzie, który zobowiązuje wykonawcę do odśnieżania jezdni na całej szerokości i posypywania na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu. 13. W drugiej kolejności odśnieżane będą drogi wewnętrzne mające znaczenie komunikacyjne, stanowiące dojazd do większych skupisk zabudowań. Drogi te zostały objęte V i VI standardem zimowego utrzymania. 14. Pozostałe drogi wewnętrzne nie wymienione w planie, będą odśnieżane interwencyjnie na podstawie zgłoszeń sołtysów poszczególnych miejscowości, tylko w sytuacjach wystąpienia dużych opadów śniegu, uniemożliwiających dojazd oraz w miarę posiadanych środków finansowych Gminy. 15. W przypadkach występujących skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg, gdy praca sprzętu nie będzie możliwa utrzymanie dróg zostanie wstrzymane i wznowione po ustaniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 16. Usługi odśnieżania będą realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo na telefoniczne zlecenie sołtysa danej miejscowości lub merytorycznego pracownika Urzędu Miejskiego w Dukli. 17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swojej gotowości do prowadzenia zimowego utrzymania dróg od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. 18. Wymaga się aby Wykonawca był gotowy do świadczenia usług we wszystkie dni tygodnia i rozpoczął odśnieżanie w ciągu 1 godziny od telefonicznego zgłoszenia. 19. Drogi gminne publiczne należy odśnieżyć do godz. 6:00. 20. Śliskość zimowa będzie zwalczana przez Wykonawcę, przy użyciu własnych materiałów szorstkich tj. piasku, lub mieszanki piasku z solą, na odcinkach decydujących o możliwości ruchu takich jak niebezpieczne łuki podjazdy. Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się w miarę zaistniałych potrzeb ( opady marznącego śniegu, mżawki). Koszt materiałów do zwalczania śliskości należy uwzględnić w cenie jednostkowej pracy sprzętu. 21. Utrzymanie przejezdności dróg uwarunkowane jest ograniczonymi środkami finansowymi w budżecie Gminy Dukla. W przypadku zaistnienia bardzo intensywnych opadów śniegu i zamieci śnieżnych istnieje prawdopodobieństwo braku przejezdności niektórych odcinków dróg. 22. Z uwagi na usytuowanie niektórych odcinków dróg gminnych przewidzianych do zimowego utrzymania, interwencje obejmujące zimowe utrzymanie będą uzależnione od przejezdności przez drogi powiatowe i wojewódzkie. 23. Zamawiający wymaga aby w czasie prowadzenia akcji możliwa była bezpośrednia łączność Zamawiającego z operatorami (telefon komórkowy). 24. Po rozpoczęciu usługi Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania swojej pracy na kartach pracy sprzętu. W kartach muszą być prowadzone co najmniej zapisy o godzinach, dacie i miejscu pracy sprzętu ( droga, plac), stanie utrzymania dróg i o utrudnieniach występujących na nich. 25. Odbiór wykonanej usługi wymaga pisemnego potwierdzenia kart pracy przez sołtysa wsi, w której odśnieżana jest droga. 26. Wykonawca zobowiązany jest do składania telefonicznej informacji o liczbie godzin świadczonej usługi, w danym dniu i na danej drodze z określeniem miejsca wykonywania usługi w każdy poniedziałek za ubiegły tydzień w godzinach od 7:00-15:00 pod nr telefonu (13) 43 29 134. 28. Zgłoszenia dotyczące utrudnień w komunikacji, związanych z opadami śniegu i śliskością zimową na drogach gminnych, wiejskich, których zarządcą jest Gmina Dukla, należy kierować do pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Dukli, Wydział Gospodarczy Tel, 13 43 29 134. 28. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg, zapoznać się z warunkami związanymi z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny wartości usługi i przygotowania oferty..
  II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-8, 90.63.00.00-2.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
   
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W Rejonach od I - IV Wykonawca musi wykazać się odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do realizacji zamówienia tj. minimum trzema jednostkami do odśnieżania, w tym dwoma jednostkami dwu napędowymi o mocy min. 70 KM. Pojazdy muszą być wyposażone w pług lemieszowy z gumową listwą zgarniającą, lub w pług wirnikowy. W rejonie V i VI Wykonawca musi wykazać się odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do realizacji zamówienia tj. minimum dwoma jednostkami w tym jednostka, dwunapędowa o mocy min. 70 KM, wyposażona w pług lemieszowy z gumową listwą zgarniającą lub w pług wirnikowy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 SIWZ
   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) oferta przetargowa wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ - Zał. Nr 1 do oferty, c) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust5 Pzp ) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ - Zał. Nr 2 do oferty, d) oświadczenie o grupach kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 , poz.331, z późn. zm.) wg Załącznika Nr 4 do SIWZ - Zał. Nr 3 do oferty, e) zaakceptowany i wypełniony przez wykonawcę projekt umowy wg Załącznika Nr 5do SIWZ - Zał. Nr 4 do oferty, f) wykaz urządzeń dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wg Załącznika Nr 6 do SIWZ - Zał. Nr 5 do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Liczba sprzętu - 2
  IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; c) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy ; d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dukla.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 102.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2015-11-18
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2015-11-18 09:41
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2015-12-09 10:23
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla , tel. (013) 432 91 00 , e-mail: gmina@dukla.pl
Wygenerowano: 25 czerwca 2017r. 19:28:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.