Urząd Miejski w Dukli
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Początek formularza


Ogłoszenie nr 633336-N-2017 z dnia 2017-12-15 r.
Gmina Dukla: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Dukla w 2018 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11 , 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dukla.pl//
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.dukla.pl//
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.dukla.pl//

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Dukla w 2018 roku
Numer referencyjny: G.271.21.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Dukla w 2018 roku – wg Załącznika Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
liczba sprzętu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany w umowie zamawiający zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia : 1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 2) zmiana obowiązującej stawki VAT; 3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 4) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-27, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki:

SIWZ z załącznikami Plik rar 145.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2017-12-15
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-12-15 10:22
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-12-15 10:23
Ogłoszenie nr 628470-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.
Gmina Dukla: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Dukla w 2018 roku Zimowe utrzymanie ulic, chodników i kratek kanalizacji deszczowej w obrębie miasta Dukli w 2018 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11 , 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dukla.pl//
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.dukla.pl//
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.dukla.pl//

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Dukla w 2018 roku Zimowe utrzymanie ulic, chodników i kratek kanalizacji deszczowej w obrębie miasta Dukli w 2018 roku
Numer referencyjny: G.271.20.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Dukla w 2018 roku – wg Załącznika Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, Zimowe utrzymanie ulic, chodników i kratek kanalizacji deszczowej w obrębie miasta Dukli w 2018 roku – wg Załącznika Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
liczba sprzętu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 2) zmiana obowiązującej stawki VAT; 3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 4) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-15, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki:

SIWZ z załącznikami Plik rar 197.14 KB
Informacja z otwarcia ofert Plik doc 109.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2017-12-05
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-12-07 10:14
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-12-15 09:11
 
 


Ogłoszenie nr 619012-N-2017 z dnia 2017-11-20 r.
 
Gmina Dukla: Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i biodegradalnych od właścicieli nieruchomości od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11 , 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dukla.pl//
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.dukla.pl//
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.dukla.pl//

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i biodegradalnych od właścicieli nieruchomości od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla
Numer referencyjny: G.271.19.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia; Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla: - niesegregowanych (zmieszanych 20 03 01), do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie ul. Białobrzeska – RIPOK w Krośnie, W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(DZ.U.2017.1289) tj. przyczyn uniemożliwiających przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych w RIPOK-u w Krośnie, Wykonawca zapewnia przekazanie odpadów do instalacji zastępczych wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla: - segregowanych (zmieszane odpady opakowaniowe -15 01 06) - worek żółty, - opakowania ze szkła ( 15 01 07) – worek zielony, - opakowania z papieru i tektury (15 01 01) – worek niebieski, - wielkogabarytowych ( 20 03 07), w tym okna z demontażu wraz z ramami - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ( 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) - zużyte opony ( 16 01 03 ) - popioły ( ex 20 01 99) – worek popielaty, Określenie przedmiotu wielkości lub zakresu zamówienia. 1. Powierzchnia Gminy Dukla wynosi: 235,14 km² 2. Gmina Dukla obejmuje swoim zasięgiem 21 wiosek i miasto Dukla – Zał. Nr 1 do SIWZ 3. Liczba mieszkańców ogółem wynosi -14 775 Ilość mieszkańców w poszczególnych miejscowościach obrazuje Zał. Nr 2 do SIWZ 4. Szacunkowa ilość nieruchomości zamieszkałych – 4180 w tym; a) budynki jednorodzinne i zagrodowe – 3809 szt. b) budynki wielorodzinne – 41 szt. w tym: 363 mieszkań – Zał. Nr 3 do SIWZ Podane powyżej dane liczbowe mogą ulec zmianie na etapie realizacji zamówienia. 5. Do gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla stosuje się następujące pojemniki: 1) dla odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych: a) ·worki o minimalnej pojemności 60 l. wykonane z folii o odpowiedniej grubości zapewniającej ich wytrzymałość na rozerwanie w zależności od rodzaju gromadzonych odpadów, b) pojemniki inne niż worki ( np. SM-110, MGB 120, MGB 240) o minimalnej pojemności 60 l. c) kontenery KP-7 i pojemniki MGB 1100. 2) dla odpadów komunalnych segregowanych stosuje się następujące oznakowanie kolorystyczne: - worki: a) zielony – przeznaczony do zbierania szkła, b) żółty – przeznaczony do zbierania łącznie: tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych, c) niebieski – przeznaczony do zbierania opakowań z papieru i tektury, d) popielaty – przeznaczony do zbierania popiołów, - pojemniki: a) zielony – przeznaczony do zbierania szkła, b) żółty – przeznaczony do zbierania łącznie: tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych, c) niebieski – przeznaczony do zbierania opakowań z papieru i tektury, d) popielaty – przeznaczony do zbierania popiołów. Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Dukla dopuszcza stosowanie pojemników o jednolitych kolorach pod warunkiem oznakowania tych pojemników znakami graficznymi. 6. Odbiór i transport odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy z częstotliwością: 1) odpady niesegregowane (zmieszane) gromadzone w workach lub pojemnikach (np. typu SM 110, MGB 120) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – co dwa tygodnie w sezonie letnim tj. od 1 kwietnia do 31 października i co trzy tygodnie w sezonie zimowym tj. od 1 listopada do 31 marca, 2) odpady niesegregowane gromadzone w kontenerach lub pojemnikach MGB 1100 ustawionych przy budynkach wielomieszkaniowych – jeden raz w tygodniu, 3) odpady segregowane (tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier) gromadzone w workach lub pojemnikach (np. typu SM 110, MGB 120) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – co trzy tygodnie, 4) odpady segregowane (szkło) gromadzone w workach lub pojemnikach (np. typu SM 110, MGB 120) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – co sześć tygodni, 5) odpady segregowane (tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier) gromadzone w kontenerach i pojemnikach MGB 1100 w zabudowie wielorodzinnej – raz w tygodniu, 6) odpady segregowane (szkło) gromadzone w kontenerach i pojemnikach MGB 1100 w zabudowie wielorodzinnej – co dwa tygodnie 7) odpady wielkogabarytowe , zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony i tekstylia – dwa razy w roku w poszczególnych miejscowościach w miesiącach maj i październik. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywał się będzie, podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z posesji po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości. 7. Szacowana ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i transportu w okresie trwania umowy (12 miesięcy) wyniesie około 2 260 Mg, z czego: 15 01 06 – 300 Mg 15 01 07 – 200 Mg 15 01 01 – 20 Mg 20 03 07 ( w tym 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) – 170 Mg 16 01 03 – 20 Mg ex 20 01 99 – 150 Mg 20 03 01 – 1400 Mg Podana ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odebrania z terenu Gminy Dukla w okresie trwania zamówienia jest ilością szacunkową, przy czym zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia w tej ilości. 8. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport do wskazanych w specyfikacji miejsc tj. do: 1) Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie ul. Białobrzeska: a) zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej przez okres trwania umowy, 2) W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(DZ.U.2017.1289) tj. przyczyn uniemożliwiających przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych w RIPOK-u w Krośnie, Wykonawca zapewnia przekazanie odpadów do instalacji zastępczych wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 9. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie (w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami) odpadów podlegających segregacji tj.: a) segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych w odpowiednio oznakowanych pojemnikach (workach) z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej przez okres trwania umowy w tym o kodach: - segregowanych (zmieszane odpady opakowaniowe -15 01 06) - worek żółty, - opakowania ze szkła ( 15 01 07) – worek zielony, - opakowania z papieru i tektury (15 01 01) – worek niebieski, - wielkogabarytowych ( 20 03 07) – w tym okna z demontażu wraz z ramami - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ( 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) - zużyte opony ( 16 01 03 ) - popioły ( ex 20 01 99) – worek popielaty, 10. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia: a) określonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2016.2167). 11. W dniu odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek zebranych odpadów z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające transport odpadów do miejsca ich zagospodarowania. Transport odpadów odbywał się będzie po sieci dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Dukla w skład których wchodzą drogi: wojewódzkie, powiatowe i gminne. Przeważają drogi stanowiące własność gminną o szerokości ok. 3 m. usytuowane również w terenie górzystym. Kalkując tabor samochodowy przeznaczony do wykonywania usług odbioru odpadów należy uwzględnić powyższe warunki oraz ograniczenia tonażu do 3,5 t. 12. Wyposażenie w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 1) worki i pojemniki do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych zapewnia właściciel nieruchomości, 2) worki do selektywnej zbiórki odpadów (pakiet startowy na okres jednego roku) będą zakupione przez Gminę i dostarczane przez Wykonawcę usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych do właściciela nieruchomości w terminie do 31 grudnia 2017 r., 3) na potwierdzenie faktu dostarczenia właścicielowi nieruchomości worków do segregacji odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania podpisu właściciela nieruchomości lub innej osoby pełnoletniej zamieszkującej daną nieruchomość. 4) zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości wraz z ilością worków, jaką należy przekazać właścicielom nieruchomości po podpisaniu umowy. 12a. W przypadku potrzeby worków dodatkowych dla mieszkańców na odpady segregowane (worek żółty, zielony, niebieski, popielaty) ,Wykonawca zapewni ich dystrybucję, oraz ich sprzedaż podczas zbiórki odpadów w terenie przez cały okres trwania umowy. 13. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości, na które należy dostarczyć worki. W przypadku konieczności dostarczenia w trakcie trwania umowy worków dodatkowym właścicielom nieruchomości Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz takich właścicieli nieruchomości. Wykonawca dostarczy worki tym właścicielom w ciągu 14 dni od dnia przekazania wykazu nieruchomości. 14. Wykonawca przy odbiorze odpadów winien dokonać oceny ich zawartości czy spełniają warunki odpadów segregowanych, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla, Wykonawca winien odebrać odpady jako zmieszane powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego, podając dane adresowe nieruchomości (miejscowość, ulica, numer domu) dane ilościowe i dowody potwierdzające zaistniałe zdarzenie (notatka, dokumentacja fotograficzna). Notatka powinna zawierać w szczególności: adres nieruchomości na której odpady gromadzone są niezgodnie z wymaganiami regulaminu (deklaracją), rodzaj niezgodności i termin odbioru odpadów. Notatka powinna być podpisana przez dwie osoby dokonujące odbioru odpadów. 15. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych w sposób selektywny (w wersji papierowej i elektronicznej) z poszczególnych miejscowości Gminy Dukla. Przed dostarczeniem harmonogramu Wykonawca uzyska pisemną akceptacje projektu harmonogramu przez Zamawiającego. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zmianę zatwierdzonego harmonogramu po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji zmian przez obie strony umowy. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić harmonogram przez cały okres trwania umowy na swojej stronie internetowej. Wykonawca ponadto dostarczy Zamawiającemu link do systemu monitorowania pojazdów wykorzystywanych do zadań zawartych w umowie na naszym terenie. 16. Zatwierdzony harmonogram na 2018 rok Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do każdego właściciela nieruchomości z której będą odbierane odpady komunalne w terminie do 31.12.2017 r. 17. W sytuacjach nadzwyczajnych (np. nieprzejezdność, zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. O nowym terminie wywozu odpadów Wykonawca poinformuje właścicieli nieruchomości, podając informację na swojej stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 18. Wykonawca winien przeprowadzać odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w dni robocze od poniedziałku do piątku. w godzinach od 6°° do 18°°. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym odbieranie odpadów w soboty, bądź inne dni wolne od pracy. 19. Przekazanie odpadów do odpowiedniej instalacji będzie następować, po uprzednim zważeniu ich na legalizowanej wadze do tego przeznaczonej posiadającej aktualny dokument legalizacji. Ważenie winno się odbywać na podstawie „dowodu ważenia”, które Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminach miesięcznych. 20. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób, który zapewni odpowiedni stan sanitarny poprzez zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków w czasie odbioru i transportu, a w przypadku wysypania – obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (plamy, zabrudzenia itp.). 21. Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady zbierane selektywnie w sposób zapobiegający ich mieszaniu. 22. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. 23. W przypadku stwierdzenia, że nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie jest ujęta w wykazie nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie bądź pocztą elektroniczną Zamawiającego. 24. Wykonawca zorganizuje odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, zmiany organizacji ruchu drogowego itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. W przypadku braku możliwości dojazdu odpady komunalne winny zostać odebrane w możliwie najkrótszym terminie. 25. Wykonawca odpowiada za awarie samochodów i sprzętu przeznaczonego do odbioru i transportu odpadów. 26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 27. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości urządzeń i pojazdów, którymi będzie odbierał i transportował odpady w celu osiągnięcia wymaganego standardu świadczonych usług. 28. Zamawiający i właściciele nieruchomości zabudowanych winni mieć zapewnioną przez wykonawcę możliwość kontaktu telefonicznego oraz drogą e-mail z jego przedstawicielem - co najmniej w godzinach: 7°°-15°° w dni robocze. 29. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia bez względu na warunki atmosferyczne. 30. Wykonawca zapewni, aby odbiór odpadów komunalnych dokonywany był przez osoby wyposażone w jednolite, estetyczne ubrania robocze z wyraźnym oznaczeniem nazwy firmy Wykonawcy. 31. Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2016.1987), ustawą z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289), wraz z przepisami wykonawczymi oraz Uchwałą Nr XXIV/154/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla (Dz. Urz. z 14 lipca 2016 roku poz. 2385), Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, przepisami BHP, postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, etyką zawodową, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 32. Za ewentualne szkody spowodowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy na nieruchomościach odpowiada Wykonawca. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić go do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez pojazdy odbierające odpady. Wykonawca zobowiązuje się dostosować wielkość i rodzaj pojazdów odbierających odpady do tonażu, szerokości, rodzaju nawierzchni i innych parametrów dróg. 33. Wykonawca zachowa uzyskane w takcie realizacji umowy dane, a w szczególności dane osobowe, w poufności, będzie przestrzegał zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i nie wykorzysta ich do innych celów niż wynikające z realizacji przedmiotowego zamówienia. 34. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w szczególności związanych z przedmiotem zamówienia, Zamawiający i Wykonawca określą zakres czynności zmierzających do wypełnienia postanowień umowy i sposób ich realizacji. 35. Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym celu Wykonawca wyznaczy Koordynatora, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować bezpośrednio w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 15°°. Koordynator odpowiadał będzie za nadzorowanie ze strony Wykonawcy wykonywania przedmiotu umowy. Również Zamawiający ze swojej strony wyznaczy Koordynatora, w celu kontaktu z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji umowy. 36. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy oraz terminowość jego wykonania. 37. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialności za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 38. Wykonawca jest odpowiedzialny za standard sanitarny usług oraz ochrony środowiska. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122). 39. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi w przypadku ich zajścia. 40. Wykonawca obowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów. 41. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca w terminie do 10 dnia miesiąca następnego obowiązany jest złożyć pisemną informację o wykonaniu przedmiotu zamówienia w danym miesiącu. Informacja w szczególności powinna zawierać: a) ilość, rodzaj (z podaniem kodów) poszczególnych frakcji odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych, b) ilość i rodzaj z podaniem kodów poszczególnych frakcji zawiezionych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie RIPOK ul. Białobrzeska, c) ilość i rodzaj z podaniem kodów poszczególnych frakcji zebranych odpadów segregowanych z podaniem instalacji do której zostały przekazane, d) informację te powinny być sporządzane według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. e) informację o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących sposobu segregacji przez właścicieli nieruchomości, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. 42. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest również do wystawienia karty przekazania odpadów oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów. 43. Ponadto Wykonawca, na każde pisemnie żądanie Zamawiającego udostępni niezwłocznie (w ciągu 3 dni roboczych) wszelkie dane lub inne informacje związane z realizacją zamówienia. 44. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanych usług związanych z realizacją zamówienia. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca skieruje swego przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji zamówienia. 45. Wymagania dotyczące posiadanych pojazdów, urządzeń oraz bazy magazynowo transportowej: a) Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany dysponować bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Dukla, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Dukla. b) wyposażenie bazy magazynowo – transportowej, wyposażenie pojazdów, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122). c) Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy dysponować pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów. d) Zamawiający wymaga, aby pojazdy wykorzystywane podczas realizacji zamówienia przez Wykonawcę posiadały aktualne wymagane przepisami przeglądy, dopuszczenia, ubezpieczenia, były sprawne technicznie oraz spełniały wymogi stawiane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122). 46. Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w trakcie trwania umowy, a w szczególności: Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987), Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017.1289), Uchwały Nr XXIV/154/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla, Uchwały nr XXIV/155/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Dukla w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. z 11 lutego 2013 roku poz. 793).Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U.2016.934), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012r. poz. 676), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016.2167), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. nr 104 poz.868), Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022. W przypadku zmian prawa miejscowego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, Wykonawca świadczył będzie usługę przedmiotu zamówienia zgodnie z nowymi regulacjami. Załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia Wykaz miejscowości i ulic na terenie Gminy Dukla Lp. Miejscowość Ulica Przysiołki 1. Barwinek 2. Cergowa 3. Chyrowa 4. Dukla ul.3-go Maja ul. Cergowska ul. Gen. J. Bema ul. I. Krasickiego ul. I. Łukasiewicza ul. J. Słowackiego ul. Jana Pawła II ul. Jana Strycharskiego ul. Kopernika ul. Kościuszki ul. Łąki ul. M. Konopnickiej ul. Mickiewicza ul. Nadbrzeżna ul. Ogrodowa ul. Bernardyńska ul. Jana Strycharskiego ul. Podwale ul. Polna ul. Rynek ul. Słowacka ul. Św. Jana z Dukli ul. Trakt Węgierski ul. Zielona ul. Żwirki i Wigury 5. Głojsce ul. Dukielska ul. Nadbrzeżna ul. Ogrodowa ul. Szkolna 6. Iwla Przysiółek – Góry Iwielskie 7. Jasionka 8. Lipowica 9. Łęki Dukielskie Przysiółek - Myszkowskie Przysiółek - Pałacówka Przysiółek - Łazy 10. Mszana 11. Nadole 12. Nowa Wieś 13. Olchowiec Przysiółek - Kolonia 14. Ropianka 15. Równe ul. Akacjowa ul. Długa ul. Dworska ul. Kopalniana ul. Leśna ul. Łukasiewicza ul. Pocztowa ul. Polna ul. Popardy ul. Tartaczna ul. Zenona Staronia 16. Teodorówka Przysiółek – Góry Teodorowskie 17. Trzciana 18. Tylawa 19. Wietrzno Przysiółek - Sośniny Przysiółek - Bania 20. Zawadka Rymanowska 21. Zboiska 22. Zyndranowa Załącznik Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia Ludność Gminy Dukla wg stanu na dzień 31.12.2016 r. L.p. Miejscowość Ilość mieszkańców 1. Barwinek 271 2. Cergowa 1349 3. Chyrowa 102 4. Dukla 2129 5. Głojsce 795 6. Iwla 743 7. Jasionka 1197 8. Lipowica 269 9. Łęki Dukielskie 1646 10. Mszana 277 11. Nadole 518 12. Nowa Wieś 171 13. Olchowiec 57 14. Ropianka 10 15. Równe 1911 16. Teodorówka 1078 17. Trzciana 221 18. Tylawa 396 19. Wietrzno 841 20. Zawadka Rymanowska 242 21. Zboiska 425 22. Zyndranowa 127 Razem 14 775 Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia Wykaz budynków wielorodzinnych na terenie Gminy Dukla Lp. Miejscowość Budynki wielorodzinne Ilość zamieszkałych osób 1. Barwinek Barwinek 41 54 2. Cergowa Blok nr 159 B 7 Blok nr 159 C 15 Blok nr 159 D 14 Blok nr 159 E 7 Blok nr 159 G 17 Blok nr 159 H 67 Blok nr 159 I 57 3. Dukla ul. Trakt Węgierski 6 8 ul. Trakt Węgierski 8 13 ul. Trakt Węgierski 13 101 ul. Trakt Węgierski 15 119 ul. Trakt Węgierski 21 176 ul. Cergowska 6 40 ul. Kopernika 1 15 ul. Kopernika 3 10 ul. Kopernika 7A 5 ul. Kościuszki 2 60 ul. Kościuszki 6 50 ul. Kościuszki 8 9 ul. Kościuszki 10 6 ul. Kościuszki 28 139 ul. Rynek 3 24 ul. Rynek 4 15 ul. Rynek 17 13 ul. Rynek 19 25 3 Maja - 1 25 ul. Żwirki i Wigury 1 23 4. Łęki Dukielskie Łęki Dukielskie 66 20 5. Mszana Blok Nr 44 39 Blok Nr 45 13 Blok Nr 46 15 Blok Nr 47 10 Blok Nr 49 11 Blok Nr 50 8 Blok Nr 51 33 6. Równe Blok ul. Kopalniana 21 21 Blok ul. Kopalniana 42 16 7. Zawadka Rymanowska Blok 40A 19 Blok 40 B 24 Blok 40 C 2 1345 Załącznik Nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia KOSZTORYS OFERTOWY NA ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY DUKLA Lp. Rodzaj odpadów Szacunkowa ilość nieruchomości Szacunkowa ilość odpadów w Mg w okresie 24 miesięcy Cena netto za 1 Mg odpadów Cena brutto za 1 Mg odpadów Cena netto poz. 4x 5 Cena brutto poz. 4x6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) z nieruchomości zamieszkałych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie u. Białobrzeska 4180 – nieruchomości zamieszkałe 1 400,00 2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych (zbieranych selektywnie) z nieruchomości zamieszkałych odpadów z selektywnej zbiórki 4180 – nieruchomości zamieszkałe 880,00 Razem: Podatek VAT:

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie; ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz.1243 ze zm.) oraz art.233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.1987). ocena spełnienia wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana spełnia /nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz.1243 ze zm.) oraz art.233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.1987) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. b) Wykonawca winien posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych o właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dukla zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2017 r. poz.1289 ze zm.). W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dukla albo oświadczenie o złożeniu wniosku o wpis do ww. rejestru wraz z oświadczeniem, iż zaświadczenie o wpisie do ww. rejestru zostanie przedłożone najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu; niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 2 a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne Oświadczenia dla każdego z tych podmiotów; b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; c) Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców; d) dokumenty wskazane w pkt a, b i c muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu; e) w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy: Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie; ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz.1243 ze zm.) oraz art.233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.1987). ocena spełnienia wymienionego wyżej warunku udziału w postepowaniu zostanie dokonana spełnia /nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz.1243 ze zm.) oraz art.233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.1987) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 2) Wykonawca winien posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych o właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dukla zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2017 r. poz.1299 ze zm.). W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dukla albo oświadczenie o złożeniu wniosku o wpis do ww. rejestru wraz z oświadczeniem, iż zaświadczenie o wpisie do ww. rejestru zostanie przedłożone najpóźniej do dnia zawarcia umowy. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa: 4.1. w rozdziale VII ust. 2 pkt. 1-3 niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. b) nie zalega z uiszczeniem podatków , opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo , że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 7. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 8. Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 9. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot , na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.) 12. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje. 13. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł. słownie: dziesięć tysięcy złotych. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach dopuszczonych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w zależności od wyboru wykonawcy. Formy wniesienia wadium: w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 86421096 2010 9600 1833 0002 z adnotacją Wadium: Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i biodegradalnych od właścicieli nieruchomości od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć ( o ile to możliwe) / przesłać przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego : Gmina Dukla, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11 (pokój Nr 102) a kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę wykonawcy, beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, 2) termin ważności gwarancji „ od dnia ………… do dnia ……………” 3) zobowiązanie gwaranta do zapłacenie kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy. 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również przedłużenia ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Przeprowadzenie akcji proekologicznych 30,00
zatrudnienie przy realizacji usług osób z terenu Gminy Dukla 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 2) zmiana obowiązującej stawki VAT; 3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 4) zwiększenie ilości produkowanych odpadów w stosunku do ilości szacunkowej, 5) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. Warunki zmian : 1) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów. 3) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-30, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2017-11-20
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-11-20 13:54
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-12-12 08:52
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla , tel. (013) 432 91 00 , e-mail: gmina@dukla.pl
Wygenerowano: 17 grudnia 2017r. 16:45:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.