Urząd Miejski w Dukli
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Ogłoszenie nr 596450-N-2017 z dnia 2017-10-03 r.
 
Gmina Dukla: Doposażenie szkół podstawowych w Gminie Dukla w sprzęt komputerowy i inne urządzenia elektroniczne.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie: 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11 , 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dukla.pl//
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.dukla.pl//

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie szkół podstawowych w Gminie Dukla w sprzęt komputerowy i inne urządzenia elektroniczne.
Numer referencyjny: G.042.6.22.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szkoła Podstawowa w Jasionce: 1.Laptop wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym oraz oprogramowaniem antywirusowym: 18 szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne: 1 szt. 3. Serwer plików NAS: 1szt. 4. Szafa do przechowywania i ładowania laptopów: 1szt. 5. Odtwarzacz DVD: 1 szt. 6. Projektor z uchwytem: 1 szt. 7. Telewizor: 1szt.; Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich: 1. Laptop wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym oraz oprogramowaniem antywirusowym: 22 szt.; 2. Urządzenie wielofunkcyjne: 1 szt.; 3. Szafa do przechowywania i ładowania laptopów: 1 szt.; 4. Tablica interaktywna: 1 szt.; 5. Projektor z uchwytem: 2 szt.; 6. Ekran do rzutnika: 1 szt.; 7. Odtwarzacz CD z głośnikami: 1 szt.; 8. Czajnik elektryczny: 1 szt.; 9. Ładowarka do baterii: 1 szt.; Szkoła Podstawowa w Równem: 1. Laptop wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym oraz oprogramowaniem antywirusowym: 24 szt.; 2. Zasilacz UPS: 2 szt.; 3. Tablica interaktywna: 3 szt.;4. Projektor z uchwytem: 5 szt.; Aparat fotograficzny: 1szt.; Szkoła Podstawowa w Tylawie: 1. Laptop wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym oraz oprogramowaniem antywirusowym: 22 szt.; 2. Szafa do przechowywania i ładowania laptopów: 1szt.; 3. Drukarka 3D: 1 szt.; 4. Cyfrowe urządzenie zapisujące obraz i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem 1 szt.; 5. Wizualizer: 1 szt.; 6. Zasilacz UPS: 1 szt.; 7. Klimatyzator : 1szt.; 8. Serwer plików NAS: 1szt.; 9. Aparat fotograficzny: 1szt.; 10. Odtwarzacz CD z głośnikami: 1szt.; 11. Projektor z uchwytem: 1szt.; 12. Ekran do projektora: 1szt.; Monitor ze statywem: 1 szt.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30232100-5
30232100-6
31700000-3
38652100-1
48000000-8
48823000-3
39134000-0
38651000-3
30233152-1
32324600-6
30237210-4
30233151-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Do formularza oferty należy załączyć wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy - FORMULARZ CENOWY wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ, - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (jeśli dotyczy) 4) Oświadczenie wykonawcy o obowiązku podatkowym u Zamawiającego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin 20,00
serwis posprzedażny 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej: 1. zmiana terminu umowy w przypadku: a) niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.). b) niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty: 2. zmiana terminu płatności w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych, 3. zmiana w sposobie realizacji zamówienia polegająca na: zmianie osób, podwykonawców, partnerów konsorcjum i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych, 4. zmiana wynagrodzenia zmiana urzędowej stawki podatku VAT, Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych pkt.3 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 6.Wszelkie zmiany umowy nie mogą być niezgodne z przepisami upzp i wymagają one formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W związku z koniecznością odbioru dostawy w poszczególnych szkołach przez przedstawiciela Gminy Dukla, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazując termin dostawy w formularzu oferty uwzględnił wymóg dostawa w jednym dniu wyłącznie do jednej szkoły. W konsekwencji termin odbioru całego przedmiotu zamówienia będzie odbywał się w ciągu 4 dni roboczych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2017-10-03
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-10-03 11:55
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-10-20 14:13
Ogłoszenie nr 595846-N-2017 z dnia 2017-10-02 r.
 
Gmina Dukla: Dowóz dzieci z Gminy Dukla w roku szkolnym 2017/2018 do szkół, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w okresie od 2 listopada 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11 , 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dukla.pl//
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.dukla.pl//

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.dukla.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci z Gminy Dukla w roku szkolnym 2017/2018 do szkół, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w okresie od 2 listopada 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.
Numer referencyjny: G.271.17.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dowóz dzieci z Gminy Dukla w roku szkolnym 2017/2018 do szkół, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w okresie od 2 listopada 2017 r. do 22 czerwca 2018 r. 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dukla na trasie z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 r. w okresie od 2 listopada 2017 r. do 22 czerwca 2018 r. 2) Dowożeniem objęte są dzieci, które realizują obowiązek szkolny w: Szkole Podstawowej w Dukli, Zespole Szkół Nr 2 w Dukli, Szkole Podstawowej w Iwli, Szkole Podstawowej w Łękach Dukielskich, Szkole Podstawowej w Tylawie, oraz dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach i Przedszkola Gminnego w Dukli 3) Wykonywanie przewozów może odbywać się na utworzonych przez Wykonawcę liniach komunikacyjnych, w ramach przewozów regularnych lub regularnych specjalnych. 4) Dzieci wsiadają i wysiadają z autobusu na przystankach komunikacji publicznej i placach szkolnych. 5) Połączenia komunikacyjne na określonej drodze z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem muszą być zgodne z harmonogramem dowozów. 6) W ramach przewozów regularnych: a) realizacja usługi nie wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych osób na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2013, poz. 1414 ze zmianami), jednakże Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pierwszeństwa przejazdu na danej trasie wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkoły, przedszkola lub oddziału przedszkolnego, dowożonych na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania z zakresu zamówień publicznych, b) wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie w danym miesiącu na podstawie zakupu biletów miesięcznych, z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 5a i 8a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego (Dz. U z 2012 r. poz. 1138 ze zmianami) - zatem z uwzględnieniem ulgi wynoszącej 49% w odniesieniu do dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum oraz ulgi 100% w odniesieniu do dzieci do lat 4, c) bilet powinien być wystawiany na każdego ucznia dowożonego do szkoły, z tym że przewozy dzieci do lat 4 mogą odbywać się na podstawie karty przejazdu, która jest odpowiednikiem biletu z ulgą, d) opiekun – przebywa w autobusie i wykonuje czynności określone przepisami prawa na podstawie zawartej umowy. 7) W ramach przewozów regularnych specjalnych: a) realizacja usługi wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych osób na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zmianami), b) wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie w danym miesiącu na podstawie liczby dni zrealizowanego przewozu i ceny jednostkowej jednego dnia dowozu wszystkich dzieci wykazanych przez Zamawiającego. c) opiekun – przebywa w autobusie i wykonuje czynności określone przepisami prawa na podstawie zawartej umowy. d) Liczbę dzieci uprawnionych do korzystania z dowozów określa poniższa tabela: Odległość od miejsca zamieszkania od szkoły Miejscowość Liczba dzieci dowożonych w roku szkolnym 2017/2018 SP w Dukli ZS Nr 2 w Dukli SP Iwla Przedszkole w Dukli SP Tylawa SP Łęki Dukielskie Razem SP „0” G SP „0 SP „0” G SP G 3km Teodorówka 35 35 Zboiska 2 2 4 km Równe Popardy 1 2 3 Nowa Wieś 12 1 4 17 Równe 1 1 2 Pałacówka 1 1 2 5 km Iwla 5 1 6 Barwinek 20 2 10 32 Mszana 3 18 10 31 Zyndranowa 5 1 6 12 Dukla 1 1 6 km Chyrowa 3 1 4 6,6 km Głojsce 3 3 6 7 km Trzciana 18 3 21 10 km Zawadka Rymanowska 18 5 23 15 km Barwinek 5 5 Chyrowa 12 2 14 16 km Olchowiec 4 4 8 17 km Mszana 1 1 Razem 110 1 23 13 2 2 43 3 26 1 1 Ogółem 111 23 15 2 72 2 225 Ilość dzieci dojeżdżających 225 8) Wykaz dowożonych dzieci (zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr legitymacji szkolnej- jeżeli została wydana) zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości dzieci do danego zadania i adresów zamieszkania dzieci na liście dowożonych uczniów, która jest wielkością szacunkową. Podane liczby uczniów mogą ulec zmianie. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej, poprzez faks lub e-mail. 9) Przez cały okres wykonywania zamówienia dowożenie dzieci winno być realizowane pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymogów na przewóz dzieci w wieku szkolnym, koncesję na przewozy i inne wymagane certyfikaty i atesty, zapewniając kierowcy możliwość jednoczesnego przewozu wszystkich dzieci na danej trasie oraz osoby sprawującej opiekę nad dziećmi, posiadającymi sprawny system ogrzewania wnętrz w okresie zimowym oraz sprawną automatykę wszystkich drzwi, codziennie w dni nauki szkolnej w godzinach rannych oraz popołudniowych po zakończeniu zajęć w szkole od dnia 02.11.2017 do ostatniego dnia zajęć szkolnych tj. 22 czerwca 2018 roku. 10) Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności oraz związane z tym koszty niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci rano z miejsca zamieszkania do szkoły i po południu ze szkoły z powrotem, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa podczas sprawowanej opieki, w czasie dowozu dzieci do szkół oraz pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu 11) Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności oraz związane z tym koszty niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci rano z domu do szkoły i po południu ze szkoły do domu, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa podczas sprawowanej opieki, w czasie dowozu dzieci do szkół oraz pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. 12) Dzieci powinny być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem i były zabierane po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania, zgodnie z opracowanym harmonogramem dowozów. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj.: a) punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny dowóz i odwóz uczniów wg ustaleń szczegółowych co do godzin odjazdów autobusu ustalonych z Dyrektorami poszczególnych szkół. b) utrzymać w czystości i porządku pojazdy, c) przestrzegać przepisy p.poż. i bhp, d) ubezpieczyć pojazdy i dzieci na czas przewozu z tytułu szkód, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia, e) oznaczyć pojazd na czas przewozu ze wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych. 13) Czas przebywania dzieci w podróży powinien być możliwie jak najkrótszy i nie powinien być dłuższy niż 60 minut. 14) Przewidywany czas rozpoczęcia zajęć lekcyjnych – godz. 8,00, powrót dzieci ze szkoły w godz. 13,00 – 16,00 ( szczegółowe godziny kursów ustali Wykonawca z dyrektorami poszczególnych szkół, do których uczęszczają dzieci ). 15) Ilość dni nauki szkolnej – z zastrzeżeniem pkt. 24 w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 144 dni, tj. od 2 listopada 2017 r. do zakończenie roku szkolnego - 22.06.2018 r. 2017: XI-21, XII-16).- 2018: I – 19, II – 13, III – 20, IV –21, V – 19, VI – 16, 16) wykonawca musi dysponować minimum trzema pojazdami: jednym pojazdem z 50, jednym z 40, i jednym nie mniej niż 35 miejsc siedzących w zakresie dowozu oraz w zakresie odwozu ze szkół. 17) Wykonawca musi dysponować kierowcą i opiekunem do każdego autobusu realizującego usługę dowozu. Wzrost liczby pojazdów realizujących zamówienie powoduje wzrost liczby kierowców i opiekunów i nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, poza przypadkiem istotnego zwiększenia ilości dzieci. 18) Każde dziecko musi mieć zapewnione miejsce siedzące. Nadzór nad przewożonymi dziećmi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i opieki należy do Wykonawcy. 19) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się na podstawie harmonogramu dowozów szkolnych. Harmonogram zawiera: godziny poszczególnych kursów, liczbę realizowanych kilometrów pomiędzy poszczególnymi miejscowościami oraz liczbę dowożonych dzieci z danej miejscowości. 20) Harmonogram dowozów zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. na podstawie projektu harmonogramu opracowanego przez dyrektorów szkół. 21) Projekt harmonogramu po weryfikacji przez Zamawiającego zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 06.11.2017 r. 22) Harmonogram podlega bieżącej aktualizacji w przypadku stałej zmiany planu zajęć szkolnych lub przedszkolnych, a tym samym liczby przewożonych dzieci na poszczególnych kursach oraz godzin poszczególnych kursów. Zamawiający akceptując ewentualne zmiany ma w szczególności na uwadze dobro dowożonych dzieci oraz minimalizację kosztów dowozu. 23) Rozmiar przedmiotu zamówienia dotyczący liczby kilometrów określony jest w roku szkolnym 2017/2018 na około 36 288. kilometrów. Przybliżoną dzienną liczbę kilometrów na danej trasie przedstawia tabela : Zadanie nr Trasa przywozu Przywozy Odwozy Razem km 1 Mszana – Tylawa szkoła – Zyndranowa – Barwinek – Tylawa szkoła 25 50 75 Barwinek – Dukla 15 15 30 2 Mszana – Olchowiec – Chyrowa – Iwla szkoła – Głojsce – Iwla – Dukla 29 231+29=52 84 Teodorówka – Dukla 3 3 Zawadka Rymanowska – Dukla 10 20 37 Trzciana – Nowa Wieś - Dukla 7 4 Dukla – Iwla 5 5 10 Równe- Równe Popardy- Zboiska Dukla 4 4 8 Pałacówka - Łęki Dukielskie 4 4 8 1. jedna trasa powrotna bez miejscowości: Głojsce 24) Podana liczba km nie uwzględnia dojazdu do przystanków początkowych i odjazdu z przystanków końcowych danej trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ogólna liczba km liczona zatem jest od momentu zabrania pierwszych pasażerów do momentu wysadzenia ostatnich. 25) Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych – niezależnych od przewoźnika odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów szkolnych i wykonywanie usługi, jako przewóz okazjonalny, w przypadku: - odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, - zmiany organizacji pracy szkoły spowodowaną obchodami uroczystości szkolnych, - czasowej zmiany organizacji ruchu, - niekorzystnych warunków atmosferycznych, - innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez dyrektora szkoły i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 26) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu dzieci. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działaniem lub zaniechaniem działania Wykonawcy. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.). 27) Kierowcy oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy. Do obowiązków opiekuna będzie należało w szczególności: 1. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania i wysiadania ze środka transportu oraz w trakcie przejazdu. 2. W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką, ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu, a w szczególności: a) w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz środka transportu (w miejscu zapewniającym dobrą widoczność wszystkich uczniów); b) w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu pojazdu, otwiera drzwi pojazdu i wychodzi na zewnątrz, c) sprawdza, czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia, d) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej dzieciom natychmiastowe podjęcie działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci. e) po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu opiekun sprawdza, czy uczniowie zajęli miejsca siedzące, f) w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe, podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia (bez użycia siły fizycznej), g) w trakcie wysiadania uczniów, opiekun otwiera drzwi pojazdu i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania, h) nadzoruje wysiadanie uczniów, służąc im w razie potrzeby pomocą, i) zwraca uwagę na zachowanie się dzieci podczas przewozu, j) po opuszczeniu autobusu opiekun dokonuje przeglądu pojazdu i w przypadku znalezienia przedmiotów pozostawionych przez uczniów (np. torba, odzież, telefon) powiadamia o tym fakcie kierowcę i dyrektora szkoły, k) w przypadku awarii lub wypadku autobusu opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu autobusu zastępczego lub rodziców uczniów. Opiekun informuje o tym Zamawiającego. 27) Ze względu na specyfikę świadczonej usługi (konieczność opieki nad dziećmi bezpośrednio w trakcie przewozu) osobą powołaną do sprawowania opieki nad dziećmi nie może być kierowcą pojazdu dokonujący przewozu dzieci na danej trasie. 28) Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał okazania aktualnych dokumentów dopuszczających dany pojazd do ruchu (dowodu rejestracyjnego potwierdzającego stan techniczny pojazdu), a w przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem danego pojazdu – również dokument potwierdzający do dysponowania tym pojazdem oraz dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC i NW oraz zgłoszenia danego pojazdu do licencji, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. 29) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, zobowiązany będzie do posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez cały okres realizacji umowy, w kwocie nie mniejszej niż wartość podpisanej umowy na realizację niniejszego zamówienia. 30) Wykonawca może na własny koszt przeprowadzić wizję lokalną miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskać wszelkie informacje, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli, tel. 13 4329144. W przypadku awarii środka transportowego wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększania liczby przewożonych uczniów. W związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje od osób wykonujących dowóz dzieci (kierowcy) wysokiej kultury osobistej, cierpliwości i wyrozumiałości Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zadanie nr 1: a) Trasa przewozu - linia regularna lub specjalna ( jeden pojazd do 50 miejsc) Mszana – Tylawa szkoła – Zyndranowa – Barwinek – Tylawa szkoła – długość trasy 25 km, ilość dowożonych dzieci 72 (w tym 3 uczniów 4 i 5 letnich) Mszana (28 dzieci) – Tylawa szkoła –– Zyndranowa (12 dzieci) – Barwinek (32 dzieci) – Tylawa szkoła b) Trasa przewozu - linia regularna Barwinek – Dukla – długość trasy 15 km, ilość dowożonych dzieci – 5 Zadanie nr 2: a) Trasa przewozu – linia regularna lub specjalna ( pojazd do 35 miejsc) Mszana – Olchowiec – Chyrowa – Iwla szkoła – Głojsce – Iwla – Dukla długość trasy 29 km ilość dowożonych dzieci – 42 (w tym 2 uczniów 5 letnich) Mszana( 4 dzieci) – Olchowiec (8 dzieci)- Chyrowa (18 dzieci) – szkoła Iwla (wysiada 14 dzieci)- Głojsce( 6 dzieci) –Iwla (6 dzieci) – Dukla b) Trasa przewozu - linia regularna lub specjalna ( pojazd do 35 miejsc) Teodorówka – Dukla – długość trasy 3 km ilość dowożonych dzieci – 35 (bez uczniów 4 i 5 letnich) Teodorówka (35 dzieci)- Dukla Zadanie nr 3: a) Trasa przewozu - linia regularna lub specjalna (pojazd do 25 miejsc) UWAGA: ograniczenie tonażu w Zawadce Rymanowskiej na moście zgodnie z obowiązującym oznakowaniem Zawadka Rymanowska – Dukla – długość trasy 10 km (w tym bez uczniów 4 i 5 letnich) Zawadka Rymanowska ( 23 dzieci) - Dukla b) Trasa przewozu - linia regularna lub specjalna (pojazd minimum 40 miejsc) Trzciana - Nowa Wieś – Dukla – długość trasy 7 km (w tym 1 uczeń - 5 letnich) Trzciana ( 21 dzieci) – Nowa Wieś ( 17 dzieci) - Dukla Zadanie nr 4 : Trasa przewozu - linia regularna a) Dukla – Iwla długość trasy 5 km, ilość dowożonych dzieci 1 b) Równe – Równe Popardy – Zboiska - Dukla długość trasy 4 km, liczna dowożonych dzieci 7 Równe (2 dziecko) – Równe Popardy (3 dzieci) – Zboiska (2 dziecko) – Dukla c) Pałacówka – Łęki Dukielskie długość trasy - 4 km ilość dowożonych dzieci - 2 Wymagania stawiane wykonawcy. a) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. b) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. c) Wymagane jest określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu, email oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2017-11-02 2018-06-22

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) aktualne dokumenty dopuszczające dany pojazd do ruchu (dowodu rejestracyjnego potwierdzającego stan techniczny pojazdu), a w przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem danego pojazdu – również dokument potwierdzający do dysponowania tym pojazdem oraz dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC i NW oraz zgłoszenia danego pojazdu do licencji, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. b) opłacona polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez cały okres realizacji umowy, w kwocie nie mniejszej niż wartość podpisanej umowy na realizację niniejszego zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu; niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 2 a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne Oświadczenia dla każdego z tych podmiotów; b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; c) Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców; d) dokumenty wskazane w pkt a, b i c muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu; e) w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty. 2) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) aktualne dokumenty dopuszczające dany pojazd do ruchu (dowodu rejestracyjnego potwierdzającego stan techniczny pojazdu), a w przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem danego pojazdu – również dokument potwierdzający do dysponowania tym pojazdem oraz dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC i NW oraz zgłoszenia danego pojazdu do licencji, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. 2) opłacona polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez cały okres realizacji umowy, w kwocie nie mniejszej niż wartość podpisanej umowy na realizację niniejszego zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) wykaz pojazd, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wg załącznika nr 5 do SIWZ, 2) wykaz osób, które będą uczestniczył w wykonaniu zamówienia wg załącznika nr 6 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Trasa nr 1 – 1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych, Trasa nr 2 – 1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych, Trasa nr 3 – 1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych, Trasa nr 4 – 500,00 zł, słownie: pięćset złotych. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach dopuszczonych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w zależności od wyboru wykonawcy. Formy wniesienia wadium: w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dukla 58 86421096 2010 9600 1833 0002 z adnotacją Wadium: Dowóz dzieci z Gminy Dukla w roku szkolnym 2017/2018 do szkół, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w okresie od 2 listopada 2017 r. do czerwca 2018 r. Trasa nr 1 Trasa nr 2 Trasa nr 3 Trasa nr 4 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć ( o ile to możliwe) / przesłać przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Gmina Dukla, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11 (pokój Nr 102) a kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę wykonawcy, beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, 2) termin ważności gwarancji „ od dnia ………… do dnia ……………” 3) zobowiązanie gwaranta do zapłacenie kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy. 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również przedłużenia ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia autobusu zastępczego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany w umowie zamawiający zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia : 1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 2) zmiana obowiązującej stawki VAT; 3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 4) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-12, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Trasa nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr Trasa przywozu Przywozy Odwozy Razem km 1 Mszana – Tylawa szkoła – Zyndranowa – Barwinek – Tylawa szkoła 25 50 75 Barwinek – Dukla 15 15 30
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia autobusy zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Trasa nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr Trasa przywozu Przywozy Odwozy Razem km 2 Mszana – Olchowiec – Chyrowa – Iwla szkoła – Głojsce – Iwla – Dukla 29 23+29=52 84 Teodorówka -- Dukla 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia autobusu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Trasa nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr Trasa przywozu Przywozy Odwozy Razem km 3 Zawadka Rymanowska – Dukla 10 20 37 Trzciana - Nowa Wieś - Dukla 7
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia autobusu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Trasa nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr Trasa przywozu Przywozy Odwozy Razem km 4 Dukla – Iwla 5 5 10 Równe- Równe Popardy- Zboiska Dukla 4 4 8 Pałacówka - Łęki Dukielskie 4 4 8
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-11-02
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia autobusu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2017-10-02
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-10-02 11:55
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-10-18 07:27
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla , tel. (013) 432 91 00 , e-mail: gmina@dukla.pl
Wygenerowano: 23 października 2017r. 00:48:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.